Sote kontni prensipal la
Sante

Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Asistans ak Asirans Sante | HRA/ NY State

1. Kijan li mache

Tout Rezidan New York ka jwenn asirans sante. Gen plan bon mache oswa gratis pou moun ki kalifye, ak konseye pou ede ou chwazi yon plan.

 • Enskri nan asirans sante oswa chanje pwoteksyon ou kòm yon pati nan peryòd anyèl enskripsyon ouvè a anvan 31 Mas 2021. Pwogram ki anba la yo pral tès depistaj atravè NY State of Health Marketplace, yo pa fè tès depistaj pou ACCESS NYC:
  • Medicaid
  • Sante Timoun Plus
  • Plan esansyèl
  • Plan Sante Kalifye
  • Medicaid pou fanm ansent
 • Opsyon yo disponib pou tout Rezidan New York, menm si ou pa yon sitwayen.
 • Lè ou gen asirans sante sa pral ede ou peye pou swen medikal ou te planifye oswa sa ki vini sanzatann.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout Rezidan New York kapab jwenn èd pou konprann ak pou enskri nan asirans sante. Selon laj ou ak revni ou, ou kapab kalifye pou asirans sante piblik.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Kondisyon dokiman yo varye selon pwogram lan:

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

GetCoveredNYC ede Nouyòkè yo enskri nan asirans sante ak espesyalis dedye ki ka ede w nan lang ou pou gratis. Kontakte GetCoveredNYC.

Vizite sitwèb NY State of Health la pou enskri pou pwoteksyon asirans sou entènèt, si ou poko gen 65 an.

Enskri sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb yo

Chèche konnen plis enfòmasyon sou asirans piblik nan sitwèb Asistans Sante HRA a.

Pou aprann plis sou opsyon pou nan sitwèb Aksè Asirans Sante Nan Tou Vil la.

Si ou pa kalifye oswa ou pa kapab peye asirans sante

Pwogram swen sante NYC Care a ofri sèvis nan NYC Health + Hospitals ki disponib pou tout rezidan New York ki pa kalifye pou oswa ki pa kapab peye asirans sante.

Rele 311

Pou kesyon jeneral sou asirans sante.

Rele liy dirèk la

Rele liy dirèk HRA a nan 888-692-6116 pou aprann plis.

Rele nan Mache Asirans Eta New York la nan 855-355-5777 pou jwenn enfòmasyon sou fason pou enskri si ou pi jenn pase 65 kan.

Jwenn èd fas-a-fas

Chèche yon asistè asirans sante gratis pou ede ou enskri fas-a-fas.

Last Updated Tuesday, February 2nd, 1:06pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.