Sote kontni prensipal la
Sante

Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Asistans ak Asirans Sante | Administrasyon Resous Imèn nan Vil New York (HRA) / Depatman Sante Eta New York la (NYS Department of Health)

1. Kijan li mache

Asirans sante a ede w peye swen medikal ou te planifye oswa sa ki vini sanzatann. Opsyon asirans sante yo disponib pou tout rezidan New York yo, menmsi ou pa yon sitwayen. Konseye yo disponib pou ede w chwazi yon plan asirans sante.

 • Plan asirans sante piblik yo gratis oswa yo abapri. Yo se Medicaid, Child Health Plus (Plis Sante pou Timoun), ak Essential Plan (Plan Esansyèl). Ou ka enskri nan plan sa yo nenpòt lè nan ane a.
  • Si w deja enskri avèk yon pwoteksyon jiska 28 Fevriye 2022, pwoteksyon w lan pral pwolonje pou 12 mwa anplis.
  • Lè w aplike, y ap tcheke kalifikasyon w pou yon plan piblik.
  • Adilt ki poko gen 65 lane, fanm ansent ki pa gen anpil revni, ak timoun yo ta dwe enskri atravè NY State of Health (Sante Eta New York).
  • Enskri nan plan tankou Medicaid atravè Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) nan Vil New York, si ou:
   • gen 65 lane oswa plis
   • gen nenpòt laj epi si w se yon moun k ap viv avèk yon andikap oswa si w se yon moun ki avèg
   • ap resevwa Medicare epi si w pa yon paran oswa yon fanmi k ap bay timoun minè swen
   • se yon jèn adilt ki poko gen 26 lane, epi yo te mete w nan yon fwaye dakèy oparavan
 • Plan asirans sante prive yo se plan kote ou peye yon sèten kantite lajan pou pwoteksyon. Yo konnen yo tou kòm Qualified Health Plans (Plan Sante Kalifye).
  • Rezidan New York yo ka enskri oswa chanje pwoteksyon asirans sante prive yo a jiska 31 Janvye 2022 pandan enskripsyon lib la. Enskri atravè NY State of Health.
  • Ou ka jwenn èd finansyè lè w enskri atravè NY State of Health.
  • Epitou, ou kapab achte asirans prive a dirèkteman nan men yon konpayi asirans. Men, ou p ap kalifye pou èd finansyè a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou asirans sante piblik gratis oswa abapri selon laj ou ak revni ou.

Si ou pa kalifye pou asirans sante piblik la oswa si ou pa gen mwayen pou achte yon plan:

NYC Care se yon pwogram swen sante nan NYC Health + Hospitals ki ofri sèvis swen sante ki abapri epi ki gratis. Li disponib pou rezidan New York ki pa kalifye yo oswa pou sila ki pa kapab peye asirans sante a.

 • Rele 646-NYC-CARE (646-692-2273) pou enskri nan NYC Care.
 • Vizite sitwèb NYC Care la pou jwenn sit swen pasyan NYC Health + Hospitals nan kominote w la.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Kondisyon dokiman yo varye selon pwogram lan:

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Gwoup moun sa yo ta dwe aplike sou entènèt nan NY State of Health pou asirans sante:

 • adilt ki poko gen 65 lane
 • fanm ansent ki pa gen anpil revni
 • timoun yo

Enskri sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Jwenn plis enfòmasyon sou opsyon asirans sante a

Jwenn plis enfòmasyon sou opsyon w yo atravè Aksè a Asirans Sante HRA nan Tout Vil la (HRA’s Citywide Health Insurance Access).

Mande èd pou enskripsyon

GetCoveredNYC ede rezidan New York yo enskri nan asirans sante a. Espesyalis devwe kapab ede w nan lang ou an gratis.

Mande pou yon konseye rele w

Ranpli yon Fòm Enskripsyon Asistans pou Asirans Sante (Health Insurance Enrollment Assistance Inquiry Form) pou w ka resevwa yon apèl nan men yon konseye enskripsyon. Asistans enskripsyon gratis disponib kèlkeswa estati imigrasyon w epi se nan plizyè lang. Y ap kenbe enfòmasyon ou prive.

Rele 311

Pou kesyon jeneral sou asirans sante ak pou jwenn yon asistan fas-a-fas.

Last Updated Monday, January 10th, 3:48pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.