Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Transpò piblik pou andikape

Sèvis Transpò Adapte Access-A-Ride (AAR) | Tranzit Vil New York

1. Kijan li mache

Ou kapab kalifye pou Access-A-Ride si w gen yon andikap ki anpeche w pran bis oswa tren ki aksesib pou kèk nan trajè w yo oswa pou yo tout. AAR opere 24 è sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou nan ane a.

 • Sèvis yo disponib nan senk (5) awondisman (Brooklyn, the Bronx, Manhattan, Staten Island, and Queens) Vil New York yo ak nan yon zòn ki distans twa ka (¾) mil parapò ak sèvis lyezon fiks atravè fwontyè Vil New York la pou rive nan rejyon toupre konte Nassau ak Westchester.
 • Tarif yo menm ak tarif transpò an komen.
 • AAR opere 24 è sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou nan ane a.
 • Ou kapab vwayaje ak lòt kliyan nan kad yon pwogram transpò pataje.
 • Sèvis orijin-a-destinasyon oswa sèvis liy apò disponib pou kliyan ki kalifye yo.
 • AAR ofri trajè ki pa priyoritè avèk tan trajè maksimòm an fonksyon distans trajè a.
 • AAR konfòme l ak règleman federal konsènan Lwa sou Ameriken Andikape (Americans with Disabilities Act (ADA)).
 • AAR bay sèvis entèpretasyon ak tradiksyon dokiman si lang ou prefere a pa anglè. Sèvis gratis sa yo disponib pandan pwosesis demann nan, kalifikasyon, ak planifikasyon yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou Access-A-Ride si w gen yon andikap ki anpeche w pran bis oswa tren ki aksesib pou kèk nan trajè w yo oswa pou yo tout. Nan moman evalyasyon fas a fas ou a, y ap mande w pwouve si w kapab:

 • monte oswa desann eskalye tren,
 • ale nan yon estasyon tren oswa bis,
 • monte yon tren oswa yon bis, pran l, desann li,
 • epi pran bis la oswa tren an oswa navige nan rezo bis oswa tren yo pou kont ou.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè w pral pase evalyasyon an, w ap bezwen pote dokiman medikal ki pwouve andikap ou a ki lye ak transpò.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ranpli fòm “Enfòmasyon sou Ou” (“About You”) a sou entènèt pou w pran yon randevou nan yon sant evalyasyon.

 • Aprè sa, AAR ap voye enfòmasyon sou evalyasyon fonksyonèl fas a fas ou a pa lapòs ak yon fòm pou demann AAR nan yon (1) semèn.

Ranpli fòm nan

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou Access-A-Ride website pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay Access-A-Ride

Voye yon imèl bay Access-A-Ride pou plis èd.

Rele nan 311

Mande pou Access-A-Ride.

Rele Access-A-Ride

Rele nan 877-337-2017 oswa nan 718-393-4999 pou plis enfòmasyon

Last Updated Tuesday, June 30th, 10:59am