Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Fòmasyon travay avanse ak travay pou jèn ki gen laj 16 rive 24 lane

Advance & Earn (Avanse & Genyen yon Revni) | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

1. Kijan li mache

Advance & Earn se yon nouvo pwogram fòmasyon ak anplwa pou jèn ki genyen ant 16 ak 24 lane.  Li pral ede fè avanse karyè ou atravè konpetans literè ak matematik, preparasyon konplè tès Ekivalans nan Lekòl Segondè (High School Equivalency, HSE), fòmasyon pwofesyonèl ak estaj peye.

  • Gen de gwoup pwogram chak ane. Ou ka aplike nenpòt lè pou pwochen gwoup la.
  • Fòmasyon avanse yo disponib nan sèvis sante, sèvis medikal, sèvis konstriksyon, sèvis gastwonomik ak sèvis pwofesyonèl.
  • Ou pa bezwen yon sitwayen Ameriken pou w patisipe.
  • Pwogram nan disponib pou Elèv k ap Aprann Lang Angle (English Language Learner, ELL).

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou pwogram Fòmasyon & Genyen Yon Revni (Train & Earn), ou dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  1. Èske w se yon rezidan Vil Nouyòk?
  2. Èske w gen 16 rive 24 lane?
  3. Èske ou pa lekòl? (sètadi, ou poko gradye nan lekòl segondè, ou pa gen ekivalan ak yon diplòm ekivalan lekòl segondè)
  4. Èske w pa ap travay?
  5. Èske ou gen otorizasyon legal pou w travay nan Vil Nouyòk?
  6. Èske w vle angaje w pou sis (6) mwa nan pwogram nan?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Jwenn yon pwogram sou sitwèb DiscoverDYCD a lè w tape “Avanse & Genyen yon Revini (Advance & Earn)” nan ti bwat “Rechèch Pwogram” nan. Kontakte yon pwogram ki tou pre w pou w aplike.

Jwenn yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale li pwogram Advance & Earn (Avanse & Genyen Yon Revni an) nan ki sou sitwèb DYCD a pou ou kapab jwenn plis enfòmasyon toujou.

Rele Community Connect

Rele DYCD Community Connect nan 800-246-4646 oubyen rele li nan 646-343-6800 si ou genyen kesyon sou pwogram sa.

Last Updated June 24, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.