Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Te fini Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) bay fanmi w yon rabè $30 sou sèvis entènèt yo chak mwa. ACP te sispann aksepte nouvo aplikasyon ak enskripsyon nan dat 8 fevriye 2024. Si w se yon rezidan NYCHA ki enskri nan Big Apple Connect, sèvis ou a pa p afekte.

 • Avèk ACP, ou kapab jwenn yon:
  • Rabè sou sèvis: jiska $30 rabè chak mwa sou yon plan entènèt ak lokasyon ekipman.
  • Rabè sou aparèy: jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè (ou pral bezwen peye yon kopeman ki ant $10 ak $50).
 • ACP se yon ranplasman Avantaj Entènèt Ijans Rapid la (Emergency Broadband Benefit, EBB).
  • Si ou te enskri nan EBB, w ap jwenn rediksyon mansyèl $50 EBB a jouk rive 1ye Mas 2022. Apre sa, ou ka transfere nan ACP pou jwenn yon rabè $30. Founisè w la ap fè w konnen si w transfere nan ACP.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken oswa ou pa bezwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number, SSN) pou w kalifye.
 • Lè w ap enskri pou sèvis entènèt atravè ACP lakay yon founisè entènèt:
  • Founisè a ta ka verifye kredi ou. Sepandan, yo pa ka sèvi ak rezilta verifikasyon kredi a pou anpeche w enskri nan ACP.
  • Yon founisè pa ka refize enskri w inikman poutèt ou dwe yon lòt founisè entènèt lajan.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Vizite acpbenefit.org Pou w jwenn plis enfòmasyon

Depoze yon plent

Si ou gen pwoblèm fakti oswa sèvis ak konpanyi entènèt ou a ki enplike ACP, ou kapab depoze yon plent nan FCC. FCC ap voye plent ou bay konpanyi entènèt la.

Imèl Sant sipò ACP a

[email protected]

Rele Sant sipò ACP a

Rele 877-384-2575
9 a.m. – 9 p.m. Lè zòn lè
7 jou sou 7

Rele konpanyi entènèt ou a.

Kontakte konpanyi entènèt ou a, si ou gen kesyon konsènan aparèy, sèvis, oswa fakti.

Last Updated February 20, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.