Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Pwogram Koneksyon Abòdab (Affordable Connectivity Program) (ACP) | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Pwogram Koneksyon Abòdab la (ACP) bay lakay ou yon rabè $30 sou sèvis entènèt chak mwa. W ap bezwen enskri pou yon plan nan men yon founisè entènèt k ap patisipe nan pwogram nan.

 • ACP se yon nouvo pwogram ki te kòmanse 31 Desanm 2021. Li ranplase Avantaj an Ijans pou yon Gwo Debi (Emergency Broadband Benefit, EBB) ki gen aplikasyon li ki te fini nan dat 30 Desanm 2021.
  • Si ou te enskri nan EBB, w ap jwenn rediksyon mansyèl $50 jouk rive 1ye Mas 2022. Apre sa, ou ka transfere nan ACP pou jwenn yon rabè $30. Founisè w la ap fè w konnen si w transfere nan ACP.
 • ACP bay lakay ou yon rabè pou sèvis entènèt chak mwa, plis yon rabè sou aparèy.
  • Rabè sèvis chak mwa: jiska $30 rabè chak mwa pou yon plan entènèt ak lokasyon ekipman.
  • Rabè sou aparèy: jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè (ou pral bezwen peye yon kopeman ki ant $10 a $50).
 • Yon fanmi (fwaye, kay) se yon moun oswa gwoup moun k ap viv ansanm epi k ap pataje lajan yo. Jwenn plis enfòmasyon konsènan sa yo konsidere kòm yon fanmi (fwaye, kay).
 • Fanmi w ka kalifye si gen youn (1) nan bagay sa yo ki rive aplike pou yon moun nan fanmi an (fwaye a, kay la):
  • resevwa SNAP, Medicaid, WIC, oswa lòt avantaj.
  • touche pi piti pase yon kèlkonk revni.
  • ale nan yon lekòl kote yo resevwa manje midi ak dejene nan yon pri redui oswa gratis. Sa gen ladan li tout lekòl piblik ki gen Jadendanfan jiska klas 12yèm ane nan vil New York.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken oswa ou pa bezwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number, SSN) pou w kalifye.
 • Ou ka resevwa ni avantaj ACP a epi ni avantaj Lifeline lan.
  • Lifeline la bay jiska $9.25 rabè chak mwa pou telefòn oswa sèvis entènèt.
  • Ou kapab itilize toulède avantaj yo pou menm oswa pou diferan sèvis.
  • Si w deja resevwa avantaj Lifeline lan, ou pa bezwen aplike pou w jwenn avantaj ACP a ankò. Men, kontakte yon founisè ACP pou mande yon sèvis pito.
 • Lè w ap enskri pou sèvis entènèt atravè ACP:
  • Ou p ap bezwen fè yon verifikasyon kredi.
  • Yon founisè pa ka refize enskri w inikman poutèt ou dwe yon lòt founisè lajan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi w (fwaye w, kay ou a) kalifye si sèlman ou ka reponn wi pou omwen youn (1) nan kesyon sa yo:

 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki resevwa avantaj atravè pwogram Lifeline lan?
 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki patisipe nan youn (1) nan pwogram gouvènman sa yo?
  • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Medicaid
  • Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC)
  • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
  • Èd Federal pou Lojman Piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Avantaj Pansyon pou Veteran ak Sivivan
 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki te resevwa yon Sibvansyon federal Pell pou ane aktyèl la?
 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki jwenn manje midi oswa manje maten gratis a yon pri redui nan lekòl li a?
  • Sa gen ladan li tout elèv ki ale nan yon lekòl piblik ki gen Jadendanfan jiska klas 12yèm ane nan vil New York.
 • Èske revni fanmi an (revni kay, revni fwaye a) te nan kantite lajan yo montre nan tablo sa a oswa èske li te pi ba pase kantite lajan yo montre a?
Kantite Moun ki nan Fanmi an (Kay la, Fwaye a) Revni w (200% oswa mwens pase nivo povrete federal la)
1 $17,388
2 $23,517
3 $29,646
4 $35,775
5 $41,904
6 $48,033
7 $54,162
8 $60,291
Pou chak moun anplis ajoute $6,129

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Anba a w ap jwenn kèk dokiman ou ka bezwen pou pwouve kalifikasyon w pou ACP.

Prèv patisipasyon w nan pwogram lan

Ou ka pwouve kalifikasyon w selon patisipasyon w nan youn (1) nan pwogram sa yo:

 • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC)
 • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Èd Federal pou Lojman Piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Avantaj Pansyon pou Veteran ak Sivivan
 • Sibvansyon Federal Pell pou aktyèl ane akademik la
 • Manje midi gratis oswa a pri redui (lè w ale nan yon lekòl piblik ki gen Jadendanfan jiska klas 12yèm ane nan Vil New York)

Soumèt youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Avantaj nan yon lèt rekonpans
 • Lèt apwobasyon
 • Deklarasyon pou benefis yo
 • Lèt verifikasyon pou avantaj yo
 • Fòm enskripsyon lekòl la

Dokiman an dwe genyen:

 • Prenon ak non manm fanmi an
 • Non pwogram ou kalifye a
 • Non gouvènman an, antite tribal, administratè pwogram, lekòl, distrik eskolè, inivèsite oswa kolèj kote dokiman an sòti
 • Dat yo te ba ou l nan 12 dènye mwa yo oswa yon dat ekspirasyon ki ap rive

Prèv revni pou fanmi an

Prèv idantite (si ou gen yon Nimewo Sekirite Sosyal)

Lòt prèv pou si w pa gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (SSN)

Prèv adrès

Prèv pou estati minè emansipe si ou poko gen 18 lane

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Ranpli aplikasyon sou entènèt la (li disponib an Anglè ak Panyòl).
 2. Yo ka apwouve w touswit apre w fin aplike a.
  • Si sa pa fèt, w ap bezwen soumèt plis dokiman ki pwouve kalifikasyon w.
 3. Apre yo fin apwouve aplikasyon w lan, chwazi yon founisè ACP ki ofri rabè ACP a. Enskri pou sèvis la atravè yo.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Vizite acpbenefit.org pou jwenn plis enfòmasyon.

Depoze yon plent

Si w gen pwoblèm bòdwo oswa sèvis ak konpayi entènèt ou a ki enplike ACP a, ou kapab depoze yon plent ak FCC. FCC pral voye plent ou a bay konpayi entènèt la.

Imèl Sant Sipò ACP a

ACPSupport@usac.org

Rele Sant pou Sipò Ijans pou yon Gwo Debi (Emergency Broadband Support Center)

Rele 877-384-2575
9 A.M. jiska 9 P.M. Lè nan Ès
7 jou sou 7

Rele founisè pou gwo debi ou a

Kontakte founisè pou gwo debi a, si ou gen kesyon konsènan aparèy, sèvis, oswa fakti

Last Updated Monday, January 3rd, 10:58am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.