Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Pwogram Koneksyon Abòdab la (ACP) bay lakay ou yon rabè $30 sou sèvis entènèt chak mwa. Si aplikasyon ou an apwouve ou ka enskri pou yon plan nan men yon lot founisè entènèt.

 • Avèk ACP, ou kapab jwenn yon:
  • Rabè sou sèvis: jiska $30 rabè chak mwa sou yon plan entènèt ak lokasyon ekipman.
  • Rabè sou aparèy: jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè (ou pral bezwen peye yon kopeman ki ant $10 ak $50).
 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken oswa ou pa bezwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number, SSN) pou w kalifye.
 • Lè w ap enskri pou sèvis entènèt atravè ACP lakay yon founisè entènèt:
  • Founisè a ta ka verifye kredi ou. Sepandan, yo pa ka sèvi ak rezilta verifikasyon kredi a pou anpeche w enskri nan ACP.
  • Yon founisè pa ka refize enskri w inikman poutèt ou dwe yon lòt founisè entènèt lajan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi w elijib si ou kapab reponn wi pou youn (1) oswa plis nan kesyon sa yo:

 • Èske yon moun nan kay la resevwa avantaj Lifeline?
  • Si wi, ou otomatikman kalifye pou ACP. Kontakte konpayi entènèt ou a pou aprann kijan pou kòmanse jwenn rabè ACP.
 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki patisipe nan youn (1) nan pwogram gouvènman sa yo?
  • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Medicaid
  • Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC)
  • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
  • Èd Federal pou Lojman Piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Avantaj Pansyon pou Veteran ak Sivivan
 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki te resevwa yon Sibvansyon federal Pell pou ane aktyèl la?
 • Èske gen yon manm nan fanmi an ki jwenn manje midi oswa manje maten gratis a yon pri redui nan lekòl li a?
  • Sa gen ladan li tout elèv ki ale nan yon lekòl piblik ki gen Jadendanfan jiska klas 12yèm ane nan vil New York.
 • Èske revni fanmi ou rive nan oswa li pi ba pase limit revni ki nan tablo sa?
Kantite moun k ap viv nan kay la Revni ou
1 $29,160
2 $39,440
3 $49,720
4 $60,000
5 $70,280
6 $80,560
7 $90,840
8 $101,120
Pou chak moun anplis ajoute $10,280

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Men kèk dokiman ou ka bezwen pou pwouve elijibilite w pou ACP:

 • Prèv ki di ou patisipe nan yon pwogram tankou SNAP, Medicaid, oswa WIC.
 • Prèv revni moun nan kay ou
 • Pyès idantite ou

Prèv patisipasyon w nan pwogram lan

Ou ka pwouve kalifikasyon w selon patisipasyon w nan youn (1) nan pwogram sa yo:

 • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC)
 • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Èd Federal pou Lojman Piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Avantaj Pansyon pou Veteran ak Sivivan
 • Sibvansyon Federal Pell pou aktyèl ane akademik la
 • Manje midi gratis oswa a pri redui (lè w ale nan yon lekòl piblik ki gen Jadendanfan jiska klas 12yèm ane nan Vil New York)

Soumèt youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Avantaj nan yon lèt rekonpans
 • Lèt apwobasyon
 • Deklarasyon pou benefis yo
 • Lèt verifikasyon pou avantaj yo
 • Fòm enskripsyon lekòl la

Dokiman an dwe genyen:

 • Prenon ak non manm fanmi an
 • Non pwogram ou kalifye a
 • Non gouvènman an, antite tribal, administratè pwogram, lekòl, distrik eskolè, inivèsite oswa kolèj kote dokiman an sòti
 • Dat yo te ba ou l nan 12 dènye mwa yo oswa yon dat ekspirasyon ki ap rive

Prèv revni pou fanmi an

Prèv idantite (si ou gen yon Nimewo Sekirite Sosyal)

Lòt prèv pou si w pa gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (SSN)

Prèv pou estati minè emansipe si ou poko gen 18 lane

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Ranpli aplikasyon sou entènèt la (li disponib an Angle ak Panyòl)
 2. Yo ka apwouve w touswit apre w fin aplike a.
  • Si sa pa fèt, w ap bezwen soumèt plis dokiman ki pwouve kalifikasyon w.
 3. Apre yo fin apwouve aplikasyon w lan, chwazi yon founisè ACP epi enskri nan sèvis entènèt yo a.

Aplike anliy

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Vizite acpbenefit.org Pou w jwenn plis enfòmasyon

Depoze yon plent

Si ou gen pwoblèm fakti oswa sèvis ak konpanyi entènèt ou a ki enplike ACP, ou kapab depoze yon plent nan FCC. FCC ap voye plent ou bay konpanyi entènèt la.

Imèl Sant sipò ACP a

ACPSupport@usac.org

Rele Sant sipò ACP a

Rele 877-384-2575
9 a.m. – 9 p.m. Lè zòn lè
7 jou sou 7

Rele konpanyi entènèt ou a.

Kontakte konpanyi entènèt ou a, si ou gen kesyon konsènan aparèy, sèvis, oswa fakti.

Last Updated Monday, March 20th, 6:00pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.