Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Kredi sou taks si ou te peye pou gadri oswa swen pou depandan

Kredi Nan Taks Pou Gadri ak Swen Depandan | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (Internal Revenue Service, IRS)

1. Kijan li mache

Kredi sou Taks pou Swen Timoun ak Swen Depandan an ranbouse ou si ou te peye pou gadri oswa swen pou yon depandan. Lè w reklame kredi sa a lè w ap ranpli yon deklarasyon taks, ou ka diminye taks ou dwe yo epi ou ka ogmante ranbousman ou.

 • Ranpli yon deklarasyon taks federal ak Eta New York 2021 anvan 18 Avril 2022 pou reklame kredi a.
 • Pou 2021, kredi sou taks sa a vo jiska:
  • $4,000 pou yon depandan; oswa
  • $8,000 pou de (2) oswa plis depandan.
 • Ou ka reklame kredi a si ou gen depans ki gen rapò ak travay. Sa yo se depans ou peye pou pran swen yon depandan pou ou ka travay oswa chèche travay.
  • Yon egzanp se peye yon moun oswa yon òganizasyon pou okipe pitit ou a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou Kredi sou Taks pou Timoun ak Depandan, ou dwe anmezi pou ou reponn wi ak tout kesyon sa yo:

 1. Èske w peye yon moun oswa yon òganizasyon pou pran swen depandan w la pou w ka travay oswa chèche travay? Depandan ki kalifye yo se:
  • yon timoun ki poko gen 13 lane nan moman swen an; oswa
  • yon mari oswa madanm oswa yon depandan ki pa ka pran swen tèt li fizikman oswa mantalman.
 2. Èske depandan an te viv avèk ou pou plis pase 6 mwa ane fiskal la?
 3. Èske ou (ak mari oswa madanm ou si nou fè deklarasyon taks ansanm) touche revni? Sa yo ka soti nan apwentman, salè, tep, lòt lajan yo ka pran taks sou li, oswa revni sou travay endepandan yo.
 4. Èske w fè deklarasyon taks ou antanke selibatè, marye k ap deklare ansanm, chèf fanmi (fwaye) oswa vèv/vèf ki gen yon timoun ki depandan?
 5. Si ou marye, èske ou menm ak madanm/mari ou ap travay deyò?
  • Oswa, èske youn nan nou ap travay deyò pandan lòt la se yon etidyan aplentan, li gen yon andikap, oswa ap chèche travay?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Si ou te touche $72,000 oswa mwens pandan an 2021, ou ka ranpli taks ou gratis avèk Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax prep). Volontè VITA/TCE ki gen sètifikasyon IRS disponib pou ede ou ranpli.

 • Preparasyon Taks Vityèl: Yon moun ki konn prepare taks ka ede w ranpli deklarasyon taks ou pandan yon apèl vityèl ki dire ant 60 ak 90 minit.
 • Prepare Taks Ou Poukont Ou: Ranpli deklarasyon taks ou poukont ou. Yon moun ki konn prepare taks ap disponib atravè telefòn oswa imèl pou reponn kesyon ou yo.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Jwenn plis enfòmasyon sou Kredi sou Taks pou Swen Timoun ak Depandan 2021 an nan IRS.

Aprann plis sou lòt kredi sou taks nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York la (NYC Department of Consumer and Worker Protection).

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou yo resevwa èd.

Rele 311

Epi mande èd pou prepare taks ou.

Chèche yon Biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Volontè pou Taks sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy sou Taks pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki toupre ou.

Last Updated Wednesday, February 16th, 2:29pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.