Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rediksyon nan taks pou swen depandan

Kredi Nan Taks Pou Gadri ak Swen Depandan | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (Internal Revenue Service, IRS)

1. Kijan li mache

Kredi nan taks sa a ede fanmi k ap travay peye pou swen timoun yo, granmoun ki depandan yo, oswa madan/mari ki andikape yo. Ou kapab reklame jiska $3,000 nan depans pou yon depandan oswa $6,000 pou plis pase youn lè ou deklare taks ou yo.

  • Deklare taks ou avan 17 me 2021
  • Kredi fiskal lan kapab egal ant 20 jiska 35 pousan nan sa w te depanse nan swen pou yon timoun ki gen mwens pase 13 lane
  • Kredi Taks pou Gadri Timoun NYC an se yon lòt avantaj taks pou ede fanmi yo peye pou gadri. Fanmi ki touche $30,000 oswa mwens epi ki peye pou gadri pou timoun ki gen laj 4 lane oswa pi piti gendwa kalifye pou yon kredi ki rive jiska $1,733

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou Kredi Fiskal pou Timoun ak Moun ki Depandan yo, ou dwe anmezi pou ou reponn ”wi” ak tout kesyon sa yo:

  • Èske ou peye yon moun oswa yon konpayi pou pran swen moun ki depann sou ou a pou pèmèt (ansanm ak mari/madanm, si nou fè yon deklarasyon) ou jwenn travay oswa pou ka chèche travay?
  • Èske ou (ak mari oswa madanm ou si nou fè deklarasyon fiskal ansanm) touche apwentman, gen yon salè, tep, oswa lòt lajan yo ka pran taks sou li, oswa revni sou travay endepandan yo?
  • Èske w fè deklarasyon fiskal ou antanke selibatè, marye, chèf fanmi (fwaye) oswa vèv ki gen yon timoun ki depann sou ou?
  • Si w marye, nou toude ap travay nan yon konpayi, oswa youn nan nou ap travay deyò kay lan pandan lòt lan se yon etidyan a tan plen, gen yon andikap, oswa ap chèche?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

  • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
  • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
  • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Pou jwenn plis enfòmasyon ale nan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou jwenn èd pou prepare taks ou.

Chèche yon Biwo VITA oswa TCE

Rele nan 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Fiskal pou Benevòl (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Fiskal pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki pi pre ou an.

Ale nan yon biwo preparasyon taks

Si w kalifye, ale nan yon biwo preparasyon taks pou jwenn èd pou ranpli taks ou yo an pèsòn.

Last Updated Monday, April 12th, 5:56pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.