Sote kontni prensipal la

Rediksyon nan taks pou swen depandan

Kredi Nan Taks Pou Gadri ak Swen Depandan | Depatman an NYC nan Consumer Affairs / Sèvis revni entèn

1. Kijan li mache

Kredi nan taks sa a ede fanmi k ap travay peye pou swen timoun yo, granmoun ki depandan yo, oswa madan/mari ki andikape yo. Ou kapab reklame jiska $3,000 nan depans pou yon depandan oswa $6,000 pou plis pase youn lè ou deklare taks ou yo.

 • Deklare taks ou avan 17 avril 2018
 • Kredi nan taks la egal a 20 a 35 pousan sa ou t ap depanse nan swen pou yon timoun ki gen 12 an oswa pi piti
 • Si ou kalifye, gouvènman an ap voye ranbousman ou a pa lapòs oswa depoze li sou kont ou labank
 • Paran ki selibatè yo oswa paran divòse ki gen dwa legal yo kapab kalifye pou kredi sa a tou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Kredi Nan Taks Pou Gadri ak Swen Depandan ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou peye yon moun oswa yon òganizasyon pou pran swen depandan ou ki pèmèt ou (ak madanm oswa mari ou, si n ap deklare ansanm) ale travay oswa chèche travay?
 • Èske ou (ak madanm oswa mari ou, si n ap deklare ansanm) te touche nan salè, poubwa, oswa lòt lakay anplwaye ki taksab, oswa lajan nan travay ak tèt ou?
 • Èske w ap deklare kòm selibatè, marye k ap deklare ansanm, chèf kay la oswa yon vèf (vèv) kalifye ak yon timoun depandan?
 • Si ou marye, èske ni ou ak mari oswa madanm ou travay deyò kay la, oswa èske youn nan nou travay deyò kay la pandan lòt la se yon elèv anplentan, gen yon andikap, oswa ap chèche travay?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • W-2

Travay Endepandan 

 • Dosye revni ak depans/1099

Revni ki sot nan Lwaye oswa Lokasyon/Pansyon 

 • Dokiman ki montre kantite revni sa a

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè

 • Souch chèk pou pansyon alimantè
 • Souch chèk pou sipò pou timoun

Benefis Chomaj

 • 1099-G

Avantaj Sekirite Sosyal (SSI, Depandan, Andikap, Sivivan, Retrèt)

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration)

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA) 

 • 1099-R

Enterè/Dividann/Redevans 

 • 1099-DIV
 • 1099-INT

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Minisipalite vil la kapab ede ou jwenn yon sitwèb kote ou kapab deklare taks ou gratis.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Si ou fè $54,000 oswa pi piti (ak timoun) oswa $30,000 oswa pi piti (san timoun), ou kapab kalifye pou yo prepare taks ou pou ou fas-a-fas gratis.

W ap bezwen fòm sa yo:

 • Fòm Depans Pou Gadri ak Swen Depandan: Fòm 2441.
 • Deklarasyon Taks Sou Revni Endividyèl Etazini: Fòm 1040 oswa Fòm 1040A, oswa Deklarasyon Taks Sou Revni Pou non Rezidan Ameriken: Fòm 1040NR.
 • Si ou te resevwa avantaj pou swen depandan nan travay ou, ou dwe ranpli Pati III nan Fòm 2441.

Chèche yon biwo preparasyon taks

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Depatman Afè Konsomatè NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans pou prepare taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

 

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo yo prepare taks pou yo ede ou deklare taks ou fas-a-fas.

Dènye mizajou July 24, 2018