Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Rediksyon nan taks pou swen depandan

Kredi Nan Taks Pou Gadri ak Swen Depandan | Depatman an NYC nan Consumer Affairs / Sèvis revni entèn

1. Kijan li mache

Kredi nan taks sa a ede fanmi k ap travay peye pou swen timoun yo, granmoun ki depandan yo, oswa madan/mari ki andikape yo. Ou kapab reklame jiska $3,000 nan depans pou yon depandan oswa $6,000 pou plis pase youn lè ou deklare taks ou yo.

Update: Due to COVID-19, all in-person tax prep services have been suspended under the NYC Free Tax Prep program. Prepare and file your federal income tax return for free using tax preparation and filing software through IRS Free File.

 • Fè deklarasyon taks ou yo anvan 15 jiyè 2020 Yo pwolonje dat limit 20/3/2020 ki an vigè pou deklarasyon taks sou revni an.
 • Kredi nan taks la egal a 20 a 35 pousan sa ou t ap depanse nan swen pou yon timoun ki gen 12 an oswa pi piti
 • Si ou kalifye, gouvènman an ap voye ranbousman ou a pa lapòs oswa depoze li sou kont ou labank
 • Paran ki selibatè yo oswa paran divòse ki gen dwa legal yo kapab kalifye pou kredi sa a tou
 • Kredi Taks pou Gadri Timoun NYC an se yon lòt avantaj taks pou ede fanmi yo peye pou gadri. Paran ki touche $30,000 oswa mwens epi ki peye pou gadri pou timoun ki gen laj 4 lane oswa pi piti gendwa kalifye pou yon kredi ki rive jiska $1733.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Kredi Nan Taks Pou Gadri ak Swen Depandan ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou peye yon moun oswa yon òganizasyon pou pran swen depandan ou ki pèmèt ou (ak madanm oswa mari ou, si n ap deklare ansanm) ale travay oswa chèche travay?
 • Èske ou (ak madanm oswa mari ou, si n ap deklare ansanm) te touche nan salè, poubwa, oswa lòt lakay anplwaye ki taksab, oswa lajan nan travay ak tèt ou?
 • Èske w ap deklare kòm selibatè, marye k ap deklare ansanm, chèf kay la oswa yon vèf (vèv) kalifye ak yon timoun depandan?
 • Si ou marye, èske ni ou ak mari oswa madanm ou travay deyò kay la, oswa èske youn nan nou travay deyò kay la pandan lòt la se yon elèv anplentan, gen yon andikap, oswa ap chèche travay?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si w vle resevwa ranbousman w lan atravè depo dirèk, wap bezwen gen enfòmasyon labank ou (chèk ki anile, ak/oswa fich depo pou kont depay). Se pou w pote yon kopi deklarasyon taks pou dènye ane a, si li disponib. Dokiman sou revni ki liste yo nesesè pou deklare taks ou.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Minisipalite vil la kapab ede ou jwenn yon sitwèb kote ou kapab deklare taks ou gratis.

Deklare sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Depatman Afè Konsomatè NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande asistans pou prepare taks.

Chèche yon biwo VITA oswa TCE

Rele 800-906-9887 pou jwenn biwo Benevòl Asistans ak Taks Sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy Taks Pou Moun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Vizite yon biwo preparasyon taks

Vizite yon biwo yo prepare taks pou yo ede ou deklare taks ou fas-a-fas.

Last Updated Friday, June 26th, 10:17am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.