Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou antèman moun maladi COVID-19 yo

Asistans Fineray COVID-19 la | Ajans Jesyon Ijans Federal (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

1. Kijan li mache

Jwenn asistans pou peye lajan antèman moun ki te mouri nan maladi COVID-19 la.

 • Asistans lan disponib pou depans plizyè antèman.
  • Yo kapab bay jiska $9,000 antanke asistans pou chak antèman epi jiska $35,500 pou chak aplikasyon.
  • Kantite ou resevwa an ap pran an kont nenpòt asistans ou resevwa nan men sous gouvènman oswa òganizasyon san pwofi yo (egzanp: Asistans Antèman NYC HRA)
 • Èd Finansye a kapab kouvri depans sèvis antèman, mete nan kav, ak ensinerasyon ki peye apre 20 janvye 2020 yo.
 • Revni ou p ap anpeche w kalifye.
 • Yo pral peye avantaj yo ak chèk oswa depo dirèk.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou anmezi pou ou reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

 • Èske ou se yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ameriken men ki pa sitwayen, oswa ou genyen yon estati imigrasyon ki rezonab?
  • Moun ki te mouri yo pa bezwen te sitwayen Ameriken, resòtisan ameriken men ki pa sitwayen, oswa imigran ki genyen yon estati imigrasyon ki rezonab.
 • Èske ou te peye pou depans antèman apre dat 20 janvye 2020 an?
  • Si plis pase yon moun te ede peye, jiska de moun kapab enskri nan menm aplikasyon an. Sinon, premye moun ki soumèt tout dokiman yo mande yo ap jwenn asistans lan.
 • Èske lanmò an te rive nan teritwa peyi Etazini oswa Distri Columbia?
 • Èske ou genyen yon ak desè ki fè konnen “yon bagay ta lakòz lanmò an te kapab rive” oswa genyen pwobabilte pou se rezilta “maladi COVID-19 la oswa sentom COVID-19 oswa yon bagay ki menm jan an?”
  • Remak: Si yo pa afiche li, ou kapab korije ak desè an pou montre moun nan te mouri nan maladi COVID-19 la. Kontakte moun ki sètifye lanmò an epi bay prèv ki demontre COVID-19 te lakòz lanmò an.

Ou kapab pa kalifye si ou reponn ”wi” pou nenpòt nan kesyon sa yo:

 • Èske youn nan kategori ki pi ba yo valab pou ou?
  • Moun ki genyen yon viza touris tanporè
  • Etidyan Etranje
  • Moun ki genyen yon viza travayè tanporè
  • Rezidan abityèl, tankou sitwayen Eta Federal Mikwonezi yo, Palau, ak Repiblik Zile Marshall yo.
  • Kapab genyen kategori rezidan adisyonèl ki ta kapab genyen yon estati imigrasyon rezonab men ki pa kalifye.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

 1. Rasanble enfòmasyon sa a anvan ou aplike nan telefòn
  • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN) ou ak pa moun ki mouri an.
  • Dat nesans ou ak pa moun ki mouri an.
  • Adrès postal ou
  • Nimewo Telefòn Ou
  • Kote oswa adrès kote lanmò an te rive a
  • Enfòmasyon sou nenpòt politik asirans pou antèman
  • Enfòmasyon sou nenpòt asistans finansye ou te resevwa, tankou don oswa èd nan men lòt sous gouvènman oswa òganizasyon san pwofi.
  • Nimewo referans ak nimewo kont pou kont chèk ou an oswa kont epay ou an (si ou vle yon depo dirèk)
 2. Rasanble dokiman sa yo pou soumèt yo ansanm ak nimewo aplikasyon ou an apre apèl telefòn lan: prèv lanmò, prèv depans antèman, ak prèv nenpòt lòt asistans.

Prèv Lanmò

Yon ak desè ki fè konnen “yon bagay ta lakòz lanmò an te kapab rive” oswa genyen pwobabilte pou se rezilta “maladi COVID-19 la oswa sentom COVID-19 oswa yon bagay ki menm jan an.

 • Li dwe montre lanmò an te pase nan peyi Etazini, teritwa Etazini yo, oswa Distri Columbia an.
 • Remak: Si ak desè an pa montre se COVID-19 ki lakòz lanmò an, ou kapab korije ak desè an. Kontakte moun ki sètifye lanmò an epi bay prèv ki demontre COVID-19 te lakòz lanmò an.

Prèv Depans pou Antèman

Prèv asistans ou resevwa nan men lòt kote

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

 1. Prepare dokiman epi rele Liy Enfòmasyon Asistans Antèman pou COVID-19 la.
  • 844-684-6333 | TTY 800-462-7585
   Orè Fonksyonnman:
   Lendi – Vandredi:
   9 a.m. pou 9 p.m. Èdtan Lès
 2. Lè ou aplike epi ou resevwa yon nimewo aplikasyon, soumèt dokiman ou pandan ou ap itilize youn nan fason sa yo:
  • Anliy: Soumèt anliy sou kont DisasterAssistance.gov ou an
  • Fakse dokiman: 855-261-3452
  • Poste dokiman an nan adrès: P.O. Box 10001, Hyattsville, MD 20782

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Asistans Antèman COVID-19 FEMA an pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele nan nimewo Liy Enfòmasyon pou Asistans Antèman COVID-19 la

844-684-6333 | TTY 800-462-7585
Lendi pou rive Vandredi 9 a.m. pou 9 p.m. Tan zòn Lès

Fè atansyon ak move enfòmasyon yo: FEMA p ap kontakte pèsòn jiskaske yo rele FEMA oswa yo aplike pou asistans.

Si ou genyen dout sou lejitimite yon reprezantan FEMA, koupe apèl la epi pote plent nan Liy Asistans FEMA an nan 800-621-3362

Last Updated Friday, June 11th, 9:26am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.