Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou antèman moun maladi COVID-19 yo

Asistans Fineray COVID-19 la | Ajans Jesyon Ijans Federal (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

1. Kijan li mache

Ou kapab jwenn yon ranbousman lajan antèman jiska $9 000 pou yon moun COVID-19 lan te touye.

 • Asistans finansyè ka kouvri sèvis finerè yo, antèman an, depans pou kremasyon, ak lòt depans ou te peye ant 20 janvye 2020 ak 11 me 2023.
 • Revni ou p ap anpeche w kalifye.
 • Yo pral peye avantaj yo ak chèk oswa depo dirèk.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab elijib si:

 1. Ou se yon sitwayen ameriken, yon resòtisan etranje, oswa yon etranje ki kalifye.
 2. Ou te peye lajan pou antèman pandan oswa apre dat 20 janvye 2020 an.
 3. Sètifika lanmò dwe di se akòz COVID-19 moun lan te mouri.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou bezwen yon sètifika ofisyèl lanmò an ki:

 • montre lanmò an te rive nan teritwa peyi Etazini, tankou teritwa Ameriken yo ak Distri Columbia?
 • montre lanmò an gen kontak dirèk oswa endirèk ansanm ak COVID-19. Sinon, ou kapab bay yon deklarasyon ki gen siyati dokiman orijinal sètifika lanmò ki di COVID-19 lan se yon kòz oswa kontribye nan kòz lanmò an.

W ap bezwen yon kontra ki gen siyati ponp finèb lan, fakti, resi, oswa lòt papye ki gen:

 • non ou, ki montre se ou menm ki responsab pou kèk oswa tout depans yo
 • non moun ki mouri an
 • depans detaye
 • prèv ou te fè depans yo pandan oswa aprè dat 20 janvye 2020 an

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

 1. Prepare dokiman epi rele Liy Enfòmasyon Asistans Antèman pou COVID-19 la:
 2. Lè ou aplike epi ou resevwa yon nimewo aplikasyon, soumèt dokiman ou pandan ou ap itilize youn nan fason sa yo:
  • Sou Entènèt: Telechaje sou kont DisasterAssistance.gov ou
  • Dokiman faks: 855-261-3452
  • Dokiman lapòs: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sitwèb Asistans Antèman COVID-19 FEMA a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele nan nimewo Liy Enfòmasyon pou Asistans Finerè COVID-19 la

844-684-6333, TTY: 800-462-7585
Lendi – Vandredi
9 am jiska 9 pm Lè zòn Lès

Pran prekosyon nou ak eskwokri: FEMA p ap kontakte pèsonn si moun nan pa rele FEMA oswa si li pa aplike pou asistans.

Si ou genyen dout sou lejitimite yon reprezantan FEMA, koupe apèl la epi pote plent nan Liy Asistans FEMA an nan 800-621-3362

Last Updated August 2, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.