Sote kontni prensipal la
Sante

Nouvo Vaksen COVID-19 yo

Vaksen COVID-19 yo | Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene)

1. Kijan li mache

Vaksen COVID-19 yo ede pwoteje tèt ou ak fanmi ou kont ka COVID-19 ki grav yo.

 • Ale nan vaccinefinder.nyc.gov oswa rele nan 877-VAX-4NYC (877-829-4692) pou pran randevou nan sit ki anndan Vil New York lan.
 • Si w genyen 12 lane oswa plis, ou kapab pran vaksen COVID-19 lan gratis.
  • Moun ki genyen 12 – 17 lane ki kalifye yo kapab resevwa vaksen Pfizer an sèlman.
 • Vaksen COVID-19 yo genyen plizyè dòz.
  • Vaksen Pfizer ak Moderna yo mande pou ou pran de dòz separe.
  • Vaksen Johnson & Johnson nan se yon sèl dòz li ye.
 • Ou pa bezwen bay prèv estati imigrasyon oswa yon nimewo sekirite sosyal pou ou ka pran vaksen an.
 • Ou kapab pran vaksen an lakay ou tou.
  • Depi w gen 12 lane oswa plis sèvis sa a disponib pou ou.
  • Ranpli fòm deklarasyon an. Genyen yon pwofesyonèl swen sante ki pral kontakte ou pou pwograme yon randevou pou w ka pran vaksen.
  • Epitou ou kapab rele 877-VAX-4NYC (877-829-4692) tou pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Ou kapab elijib pou jwenn transpò pou w ale nan randevou pou w ale pran vaksen an gratis.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 • Nenpòt moun ki genyen 12 lane oswa plis elijib pou pran vaksen COVID-19 lan.
  • Moun ki genyen 12 – 17 lane ki kalifye yo kapab resevwa vaksen Pfizer an sèlman.
 • Ou pa oblije montre estati imigrasyon ou.
 • Ou pa oblije genyen yon nimewo sekirite sosyal.
 • Ale sou sitwèb Depatman Sante NYC (NYC Department of Health) an pou jwenn mizajou sou kalifikasyon.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Vini prèv ki gen laj ou ladan li. Prèv Laj lan kapab gen ladan li youn nan bagay sa y o:

 • Lisans chofè oswa lòt Pyès Idantite ki pa Lisans pou kondwi
 • Kat IDNYC
 • Ak nesans Gouvènman an oswa Eta a bay
 • Idantifikasyon Konsila
 • Paspò ameriken oswa paspò etranje ki valid
 • Kat residans pèmanan
 • Sètifika Natiralizayson oswa estati sitwayen
 • Kontra Asirans Vi ak tout dat nesans
 • Sètifika Maryaj ak tout dat nesans

Ou p ap bezwen bay prèv estati imigrasyon oswa yon nimewo sekirite sosyal pou ou ka pran vaksen an.

Timoun ki genyen 12 – 17 lane dwe genyen prèv pou laj yo epi vini ansanm ak yon paran oswa yon responsab legal ki kapab idantifye yo epi bay konsantman pou vaksinasyon an.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Konsilte vaccinefinder.nyc.gov pou jwenn yon biwo pou pran vaksen nan Vil New York.

Ou kapab pran vaksen an lakay ou tou.

 • Depi w gen 12 lane oswa plis sèvis sa a disponib pou ou.
 • Ranpli fòm deklarasyon an. Genyen yon pwofesyonèl swen sante ki pral kontakte ou pou pwograme yon randevou pou w ka pran vaksen.

Biwo vaksinasyon

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Sou entènèt
Jwenn Plis Enfòmasyon sou kijan pou pran vaksen an:
Konnen enfòmasyon sou vaksen COVID-19 la.

Rele Liy Enfòmasyon Vaksen an

Rele 877-VAX-4NYC (877-829-4692) tou pou jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated Monday, July 12th, 3:36pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.