Sote kontni prensipal la
Sante

Ajou Vaksen COVID-19 yo

Vaksen COVID-19 yo | Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

1. Kijan li mache

Vaksen COVID-19 yo ede pwoteje tèt ou ak fanmi ou kont ka COVID-19 ki grav yo.

Ale nan vaccinefinder.nyc.gov oswa rele 877-VAX-4NYC (877-829-4692) pou jwenn yon sit vaksen nan NYC.

 • Vaksen gratis COVID-19 disponib pou moun ki gen 5 lane oswa plis.
 • Vaksen COVID-19 yo gen diferan dòz selon ki kalite ou chwazi.
  • Vaksen Pfizer ak Moderna yo mande pou ou pran de dòz separe.
  • Vaksen Johnson & Johnson nan se yon sèl dòz li ye.
 • Apre w fin pran vaksen an, ou gen mwens chans pou w pran oswa bay COVID-19.
  • Lè w pran vaksen an tou, sa ede pwoteje lòt moun ki gen yon kondisyon medikal ki ogmante risk pou yo genyen COVID-19 grav.
  • Ou ta dwe pran vaksen an menm si ou te gen COVID-19 deja.
 • Ou pa bezwen bay prèv estati imigrasyon oswa yon nimewo sekirite sosyal pou ou ka pran vaksen an.
 • Ou kapab pran vaksen an lakay ou tou.
  • Ranpli fòm enterè a. Genyen yon pwofesyonèl swen sante ki pral kontakte ou pou pwograme yon randevou pou w ka pran vaksen.
  • Epitou ou kapab rele 877-VAX-4NYC (877-829-4692) tou pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Ou kapab elijib pou jwenn transpò pou w ale nan randevou pou w ale pran vaksen an gratis.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 • Nenpòt moun ki gen 5 an oswa plis elijib pou yon vaksen COVID-19.
  • Moun ki gen 5 a 17 lane ka pran vaksen Pfizer sèlman.
  • Moun ki gen 5 a 15 lane dwe akonpaye nan sit vaksinasyon an ak yon paran oswa responsab legal oswa yon lòt moun k ap bay swen paran oswa responsab legal lan chwazi.
  • Yon paran oswa responsab legal dwe bay konsantman. Ou ka bay konsantman an pèsòn oswa nan telefòn nan moman randevou a. Kèk sit vaksinasyon aksepte konsantman alekri tou, sa gen ladan tout sit vil la ap dirije.
 • Ou pa bezwen bay prèv estati imigrasyon oswa yon nimewo sekirite sosyal pou ou ka pran vaksen an.
 • Tcheke pou nouvo mizajou pou elijibilite nan Depatman Sante Vil New York.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Vini prèv ki gen laj ou ladan li. Prèv Laj lan kapab gen ladan li youn nan bagay sa y o:

 • Lisans chofè oswa lòt Pyès Idantite ki pa Lisans pou kondwi
 • Kat IDNYC
 • Ak nesans Gouvènman an oswa Eta a bay
 • Idantifikasyon Konsila
 • Paspò ameriken oswa paspò etranje ki valid
 • Kat residans pèmanan
 • Sètifika Natiralizayson oswa estati sitwayen
 • Kontra Asirans Vi ak tout dat nesans
 • Sètifika Maryaj ak tout dat nesans

Ou p ap bezwen bay prèv estati imigrasyon oswa yon nimewo sekirite sosyal pou ou ka pran vaksen an.

Timoun ki genyen 5 – 15 lane dwe genyen prèv pou laj yo epi vini ansanm ak yon paran oswa yon responsab legal ki kapab idantifye yo epi bay konsantman pou vaksinasyon an.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Sou entènèt

Jwenn plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19 la nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC>

Rele Liy Enfòmasyon Vaksen an

Rele 877-VAX-4NYC (877-829-4692) pou pran yon randevou pou vaksen oswa pou w jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated Tuesday, December 7th, 10:44am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.