Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Sèvis pou timoun ak andikap

Sant Direksyon Pou Timoun Piti (ECDC) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Si ou gen yon timoun ak yon andikap fizik, mantal, oswa emosyonèl ECDC yo kapab ede. ECDC yo bay manm nan kominote a enfòmasyon konsènan sèvis pou jenn timoun depi yo fèt jiskaske yo gen senkan epi yo dyagnostike oswa sispèk yo gen bezwen espesyal.
  • Sèvis yo gratis pou timoun yo ak fanmi yo
  • Sant yo disponib nan chak minisipalite
  • Nou ofri seyans fòmasyon gratis
  • Gen enfòmasyon konsènan sèvis pre-eskolè, gadri, evalyasyon, ak plis toujou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou sèvis ECDC yo, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  • Èske pitit ou a gen senkan oswa pi piti?
  • Èske pitit yo te dyagnostike pitit ou ak yon andikap fizik, mantal, oswa emosyonèl oswa yo sispèk li gen youn?

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb ECDC Eta NY la pou aprann plis sèvis ECDC yo.

Imèl ECDC

Imèl ECDC nan minisipalite ou a pou jwenn plis enfòmasyon: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island.

Rele 311

Mande pou Sant Direksyon Pou Timoun Piti.

Rele reprezantan ECDC nan minisipalite ou a

Bronx: 347-271-8159; Brooklyn: 718-437-3794; Manhattan: 212-746-6175; Queens: 718-215-1299, ext. 4001; Staten Island: 718-226-6670.

Vizite yon ECDC

Chèche yon ECDC nan minisipalite ou a pou jwenn èd fas-a-fas.