Sote kontni prensipal la

Gadri pou tibebe ak timoun piti

Gadri EarlyLearn NYC | NYC Sèvis administrasyon pou timoun

1. Kijan li mache

Ou kapab mete pitit ou nan gadri gratis atravè EarlyLearn NYC. EarlyLearn bay pitit ou yon kote ki pwòp ak san danje pou rete pandan jounen an, ak jwèt ak edikasyon pou prepare yo pou Pre-Matènèl. Timoun nan EarlyLearn yo jwenn bonjan repa ak ti goute epi yo kapab rete jiska 10 èdtan pa jou.

 • Si w ap resevwa Asistans ak Lajan Kach epi ou nan yon aktivite travay, edikasyon, oswa fòmasyon HRA apwouve, gen anpil chans pou ou kalifye
 • Gen sèvis disponib pou timoun ki gen bezwen espesyal
 • Epitou gen opsyon gadri disponib atravè pwogram Bon Depa EarlyLearn la (pou timoun ant twazan ak katran) ak pwogram prive

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske pitit ou a gen ant sis semèn ak katran?
 • Èske w ap travay oswa w ap patisipe nan yon pwogram fòmasyon oswa edikasyon ki apwouve pou 20 semèn oswa plis pa semèn?
 • Èske fanmi ou deja ap resevwa sèvis swa nan ACS oswa Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) NYC a ?

Gen rekòmandasyon pou revni fanmi ou dwe satisfè pou kalifye tou. Ak detwa kesyon, nou kapab ede ou konnen si ou kapab kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv kote w rete

kache lis sa a montre lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Kat Idantifikasyon ki gen adrès sou li
 • Lisans chofè yo emèt pandan 6 dènye mwa ki sot pase yo
 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Anvlòp, kat postal, oswa etikèt magazin ki gen so lapòs la sou li avèk non epi dat la (ou pa kapab itilize l si se nan yon Bwat Postal yo voye l)
 • Lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè 

 • Lèt ak antèt konpati a ki soti nan men anplwayè a, ki endike dènye jou travay, ki siyen epi date
 • Souch chèk pewòl (4 semenn konsekitif resan si salè a pa chanje. Si li chanje, se pou w bay 12 semenn souch chèk pewòl.)

Travay Endepandan

 • Dosye revni ak depans
 • Deklarasyon revni ki siyen e ki gen dat sou li ak tout tablo konplemantè yo (Orè yo)

Revni ki sot nan Lwaye oswa Lokasyon/Pansyon

 • Souch chèk
 • Gran-Liv/Liv Resi Lwaye
 • Lèt moun k ap lwe chanm lan, pansyonè a, lokatè a ekri

Peman bay Militè

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk ki resan

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè

 • Lèt tribinal la ekri

Benefis Chomaj 

 • Lèt/sètifika benefis
 • Etadkont labank ki montre depo dirèk yo
 • Kopi kat debi peman dirèk 직불(Direct Payment)
 • Korespondans Depatman Travay nan Leta Nouyòk (NYS Dept. of Labor) voye
 • Lèt detèminasyon lajan

Sekirite Sosyal

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration)
 • Lèt/sètifika benefis ki resan
 • Chèk benefis ki resan

Benefis pou Veteran 

 • Korespondans ki soti nan biwo Administrasyon Veteran (Veterans Administration)
 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk benefis ki resan

Dedomajman pou Travayè 

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA) 

 • Etadkont pou pansyon/vèsman anyèl

Enterè/Dividann/Redevans 

 • Etadkont labank, kredi inyon oswa yon enstitisyon finansyè

Sipò ou resevwa nan men lòt Moun nan Fanmi w 

 • Fotokopi chèk yon moun nan fanmi w ekri e ki touche
 • Deklarasyon oswa lèt yon moun nan fanmi w ekri epi siyen

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Kat Rezidans (devan ak dèyè)
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Lèt biwo Imigrasyon ak Sitwayènte nan Etazini (U.S. Citizenship and Immigration: CIS) (yo te konn rele l INS) ekri ki montre kondisyon ak dat moun lan rante nan peyi Etazini, si li nesesè
 • Lòt dokiman imigrasyon, oswa korespondans ou voye bay imigrasyon oswa te resevwa nan men yo, ki montre w ap viv Ozetazini epi imigrasyon okouran epi yo ba ou pèmisyon

Remak: Tank timoun lan legal isit la, timoun lan elijib menmsi si paran li pa legal isit la.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Itilize zouti pou chèche pwogram EarlyLearn NYC a epi chwazi yon gadri.
 2. Telechaje aplikasyon an, vizite pwogram ou vle a pou pran youn, oswa rele 311 pou mande yo voye youn pou ou pa lapòs.
 3. Ranpli aplikasyon an epi soumèt li ak dokiman ki nesesè yo nan sit Pwogram Gadri EarlyLearn NYC ou chwazi a.
 4. Si yo apwouve pitit ou a pou yon plas nan yon sant EarlyLearn NYC, ACS ak pwogram nan pral kontakte ou pou di ou ki lè pitit ou kapab kòmanse. Si pitit ou a kalifye, men pwogram nan pa gen plas vid, yo kapab mete ou nan lis datant la.
 5. Si ou resevwa avantaj nan men Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) epi ou ta renmen enskri nan yon pwogram EarlyLearn NYC, vizite Sant Travay yo mete ou a.

Chèche yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Gadri EarlyLearn NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou “EarlyLearn Child Care” si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Vizite yon sant

Vizite yon sant EarlyLearn tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.

Visit an EarlyLearn center near you for help in person.

Dènye mizajou July 24, 2018