Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Gadri pou bebe ak timoun piti

Gadri EarlyLearn NYC | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

EarlyLearn nan Vil New York se gadri ak edikasyon gratis oswa a ba pri pou timoun ki gen ant sis (6) semèn a kat (4) lane. Gen santèn anplasman nan Vil New York ki pwopoze sèvis nan anviwònman aprantisaj sekirize epi pozitif.

 • EarlyLearn NYC disponib pou fanmi ki kalifye pou swen gratis oswa a ba pri.
 • Gen sèvis ki disponib pou timoun ki gen bezwen espesyal
 • Timoun kapab jwe, aprann, epi devlope konpetans ki prepare yo pou kindègadenn ak pi gwo klas toujou
 • Kalifikasyon chita sou revni fanmi w, valè moun ki nan fanmi an, ak bezwen fanmi an
 • Fanmi ki pa resevwa Èd Finansyè (Cash Assistance) oswa ki pa nan fanmi akèy oswa ki pa gen kay ap bezwen peye yon pati nan revni familyal la.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram EarlyLearn yo gen egzijans sou revni epi yo gen lòt kritè kalifikasyon. Si ou kalifye, pitit ou kapab kòmanse yon pwogram nenpòt lè pandan ane a.

Avèk kèk kesyon, nou kapab ede w konnen si ou t ap kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

 1. Sèvi ak pwogram rechèch EarlyLearn NYC la epi chwazi yon founisè.
 2. Telechaje aplikasyon an, al nan pwogram ou prefere a pou w chwazi youn (1), oswa rele nan 311 epi mande pou yo voye youn (1) ba ou pa lapòs.
 3. Ranpli aplikasyon an epi soumèt li ak dokiman yo egzije yo sou sit pwogram Gadri EarlyLearn NYC (EarlyLearn NYC Child Care) ou prefere a.
 4. Si yo reponn pitit ou a pou yon plas nan sant EarlyLearn NYC, Administrasyon Sèvis pou Timoun (Administration for Children’s Services (ACS)) ak pwogram nan ap kontakte w sou ki lè pitit ou a ap kapab kòmanse. Si pitit ou a kalifye men pwogram nan pa gen plas lib, yo kapab mete w sou yon lis d atant.
 5. Si w jwi avantaj Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration (HRA)) yo epi w ta renmen enskri nan yon pwogram EarlyLearn NYC, ale sou Sant Djòb pa w (your assigned Job Center).

Chèche yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou EarlyLearn NYC Child Care website pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou “EarlyLearn Child Care” si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Vizite yon sant

Vizite yon sant EarlyLearn oswa yon Sant Akèy Familyal (Family Welcome Center) toupre w la pou èd fas a fas.

Last Updated Wednesday, October 16th, 2:13pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.