Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Pwogram Èd nan Preskolè (Head start) pou timoun 3 ak 4 lane

Pwogram Èd nan Preskolè nan EarlyLearn NYC | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Pwogram Èd nan Preskolè nan EarlyLearn nan Vil New York (EarlyLearn NYC Head Start)yo ofri sèvis gadri ak edikasyon ki soutni tout fanmi an. Fanmi kapab jwenn sèvis pandan uit (8) èd tan pa jou pou pi piti.

 • EarlyLearn nan Vil New York disponib pou fanmi ki kalifye pou swen gratis oswa a ba pri
 • Yo ofri Pwogram Èd nan Preskolè (Head Start) yo nan sant
 • Kalifikasyon chita sou revni fanmi w, valè moun ki nan fanmi an, ak bezwen fanmi an
 • Gen espas limite ki dsiponib tou nan Pwogram Èd nan Preskolè yo, ki rezève pou fi ki ansent, ti bebe, ak timoun piti

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye si w resevwa Èd Finansyè (Cash Assistance) ak si yo apwouve “motif priz an chaj” (“reason for care”) ou a. Men rezon ki akseptab pou priz an chaj:

 • Ou patisipe nan yon aktivite travay, edikasyon, oswa fòmasyon Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration (HRA)) apwouve
 • W ap chèche travay epi w gen yon plan rechèch travay ki apwouve ansanm ak prèv resi pou asirans chomaj
 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou enskri yon timoun ki nan fanmi akèy

Ou kalifye otomatikman si youn (1) oswa plizyè nan kategori sa yo konsène w:

 • Ou resevwa Èd Finansyè (Cash Assistance) nan Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration (HRA))
 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance (SSI))
 • Revni w enferyè ak yon montan byen presi

Pi bon fason pou w konnen si fanmi w kalifye pou Pwogram Èd nan Preskolè (Head Start) se kontakte yon pwogram dirèkteman.

Avèk kèk kesyon, nou kapab ede w konnen si ou t ap kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si wap resevwa Asistans Lajan Kash, ou otomatikman kalifye pou Derapaj (Head Start).

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb EarlyLearn NYC Head Start pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Si w bezwen èd pou w jwenn yon pwogram, mande Pwogram Èd nan Preskolè nan EarlyLearn (EarlyLearn Head Start).

Vizite yon sant

Vizite yon sant EarlyLearn oswa yon Sant Akèy Familyal (Family Welcome Center) toupre w la pou èd fas a fas.

Last Updated Wednesday, January 8th, 4:43pm