Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Bon depa pou timoun 3 ak 4 an

Bon Depa | NYC Sèvis administrasyon pou timoun

1. Kijan li mache

Pwogram Bon Depa EarlyLearn NYC yo ofri yon anviwònman san danje, ak bonjan swen pou timoun twazan ak katran. Yo ofri swen nan yon sant pandan wit èdtan pa jou epi timoun yo jwenn bonjan repa ak ti goute.
 • Se sèlman nan sant yo y ap gade timoun yo
 • Si w ap resevwa Asistans ak Lajan Kach epi ou nan yon aktivite travay, edikasyon, oswa fòmasyon HRA apwouve, gen anpil chans pou ou kalifye
 • Nou ofri Pre-Matènèl pou tout timoun katran nan yon patenarya ak Depatman Edikasyon NYC
 • Gen sèvis disponib pou timoun ki gen bezwen espesyal

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske pitit ou gen twazan oswa katran?
 • Èske fanmi ou deja ap resevwa sèvis swa nan ACS oswa Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) NYC a?
 • Èske revni ou egal a kondisyon revni pou pwogram nan oswa pi piti?
Gwosè Fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $12,140 $1,012 $233
2 $16,460 $1,372 $317
3 $20,780 $1,732 $400
4 $25,100 $2,092 $483
5 $29,420 $2,452 $566
6 $33,740 $2,812 $649
7 $38,060 $3,172 $732
8 $42,380 $3,532 $815
Pou chak moun an plis, ajoute: $4,320 $360 $ 83

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si wap resevwa Asistans Lajan Kash, ou otomatikman kalifye pou Derapaj (Head Start).

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Kote Ou Abite

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a
 1. Itilize zouti pou chèche pwogram EarlyLearn NYC a epi chwazi yon gadri.
 2. Vizite pwogram ou vle a epi pran yon aplikasyon.
 3. Ranpli aplikasyon an epi soumèt li ak dokiman ki nesesè yo bay pwogram Bon Depa EarlyLearn NYC ou chwazi a.
 4. Si ou resevwa avantaj nan men Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) epi ou ta renmen enskri nan yon pwogram EarlyLearn NYC, vizite Sant Travay yo mete ou a.

Chèche yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Bon Depa EarlyLearn NYC a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Bon Depa (EarlyLearn NYC Head Start).

Vizite yon sant

Vizite yon sant EarlyLearn tou pre ou pou jwenn èd fas-a-fas.