Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Gadri pou tibebe ak pou timoun piti

EarlyLearn | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

EarlyLearn se gadri ak edikasyon gratis oswa bon mache pou timoun ki gen laj ant sis semèn ak dezan. Gen plizyè santèn pwogram ki baze nan kay ak nan sant nan tout Vil New York ki ofri sèvis nan anviwònman aprantisaj ki an sekirite ak pozitif.

 • EarlyLearn disponib pou fanmi ki kalifye pou swen gratis oswa bon mache.
 • Timoun yo kapab jwe, dekouvri, ak kreye relasyon pozitif.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi w, kantite moun ak bezwen fanmi w.
 • Fanmi ki pa resevwa Èd Lajan Kach (Cash Assistance) oswa ki pa nan fanmi akèy oswa ki pa sanzabri ap gen pou peye yon kotizasyon ki baze sou revni fanmi an.
 • Gen sèvis ki disponib pou timoun ki gen andikap.
 • Pwogram Early Head Start, ki tou anba EarlyLearn, sèvi manman ansent, ak Pwogram Timoun Pwolonje Jou / Ane. Pwogram sa yo bay sèvis pou omwen uit èdtan pa jou pandan tout ane a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram EarlyLearn yo, sa gen ladan Early Head Start, gen egzijans sou revni epi gen lòt egzijans pou kalifikasyon. Si ou kalifye, timoun ou an ka kòmanse yon pwogram nenpòt lè pandan ane a. Avèk kèk kesyon, nou ka ede ou konnen si ou gednwa kalifye .

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje aplikasyon an, oswa vizite yon pwogram ou prefere pou w chwazi youn, oswa rele 311 epi mande pou yo voye youn ba ou pa lapòs.
 2. Voye aplikasyon yo pa lapòs:
  NYC DOE – Office of Student Enrollment,
  PO BOX 377
  Maplewood, NJ 07040

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb EarlyLearn lan pou jwenn plis enfòmasyon

Rele 311

Si ou bezwen èd pou w jwenn yon pwogram, rele nan 311

Vizite yon sant

Vizite yon pwogram EarlyLearn tou pre w pou èd an pèsòn.

Last Updated Monday, April 19th, 4:54pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.