Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Relans Pèman Federal

Peman pou Enpak Ekonomik | Sèvis Revni Entèn (IRS)

1. Kijan li mache

Granmoun ak fanmi ki genyen nimewo sekirite sosyal (SSN) epi ki elijib pou travay yo kapab resevwa peman pou enpak ekonomik nan men Sèvis Revni Entèn (Internal Revenue Service, IRS) atravè Lwa Ameriken sou Plan Èd 2021 an ak Lwa sou mezi Gouvènman Federal la te pran deja. Fanmi ki gen estati ki melanje yo elijib. IRS fè depo dirèk, li bay chèk oswa li bay kat debi prepeye.

Peman selon Lwa Ameriken sou Plan Èd 2021 an (twazyèm relans peman)

 • Ou dwe genyen yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) pou ou kapab resevwa peman.
  • Fwaye kote genyen youn nan patenè yo ki genyen yon SSN epi lòt la pa genyen yo elijib pou yo resevwa jiska $1,400, plis yon lòt $1,400 ankò pou chak depandan ki genyen yon SSN.
  • Koup militè kote genyen youn nan patenè yo ki genyen yon SSN epi lòt la pa genyen yo elijib pou yo resevwa jiska $2,800, plis yon lòt $1,400 ankò pou chak depandan ki genyen yon SSN.
 • Kontrèman ak Pati Peman pou Enpak Ekonomik 1 ak 2 yo, fanmi yo ap resevwa yon peman pou tout depandan pa yo ki nan deklarasyon enpo, ata sa ki genyen 17 lane yo ak sa ki genyen plis laj yo tou.
 • Ou pa bezwen genyen yon adrès, kont labank, oswa travay pèmanan pou kalifye.
  • Ou dwe ranpli yon deklarasyon debaz pou ane fiskal 2020 an epi fè demann pou kredi rekiperasyon ranbousman yo.
  • Ou kapab mete adès yon zanmi, yon fanmi, oswa yon founisè sèvis oswa yon òganizasyon ki pa la pou fè pwofi ou fè konfyans (abri, sant akèy lajounen, pwogram lijman tranzisyon) sou deklarasyon ane fiskal la.
  • Ou kapab resevwa yon chèk oswa yon kat kredi nan bwat postal ou nan adrès ou te bay la.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab elijib pou peman selon Lwa Ameriken sou Plan Èd 2021 an (twazyèm relans peman):

 • Ou dwe genyen yon nimewo sekirite sosyal ki valid, oswa ou dwe fè pati yon fwaye ki fè deklarasyon enpo kote genyen yon moun ki genyen yon SSN si ou pa genyen ou menm.
 • Ou pa dwe nan deklarasyon enpo yon lòt moun kòm depandan.
 • Ou dwe te fè yon deklarasyon enpo pou ane 2020 an, oswa ou dwe te ranpli fòm deklarasyon enpo pou ane 2019 la, oswa ou dwe te sèvi ak zouti IRS la pou ou bay enfòmasyon kòm moun ki pa te ranpli fòm deklarasyon enpo pou premye Peman Enpak Ekonomik la. Sa enkli moun ki resevwa kèk avantaj kòm:
  • Sekirite Sosyal Retrèt
  • (SSDI) pou moun ki genyen andikap
  • alokasyon pou moun ki chape
  • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
  • alokasyon pou Depatman Ansyen Konbatan
  • alokasyon pou Moun ki ap Travay nan Wout Tren.

Estati Deklarasyon an

Revni anvan Dediksyon

Peman ki soti dapre lwa sou èd 2021 an

Sitiyasyon Moun nan:

Jiska $75,000

$1,400

Sitiyasyon Moun nan:

$75,001 – $80,000

$0 – $1,400

Sitiyasyon Moun nan:

Plis ke $80,000

$0

Chèf Kay la:

Jiska $112,500

$1,400

Chèf Kay la:

$112,501 – $120,000

$0 – $1,400

Chèf Kay la:

Plis ke $120,000

$0

Kodeklaran (Mari oswa Madanm):

Jiska $150,000

$2,800 ($1,400 pou chak patenè nan koup la ki genyen yon SSN)

Kodeklaran (Mari oswa Madanm):

$150,001 – $160,000

$0 – $2,800 ($1,400 pou chak patenè nan koup la ki genyen yon SSN)

Kodeklaran (Mari oswa Madanm):

Plis ke $160,000

$0

Chak grenn moun kèlkeswan laj yo (timoun ak granmoun yo separe ak SSN yo)

N/A

$1,400

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Pou majorite moun, IRS ap bay peman selon Lwa Ameriken sou Plan Èd la otomatikman (twazyèm relans peman) nan prentan 2021 an.

 • Majorite moun ki elijib yo ap resevwa twazyèm Peman Enpak Ekonomik la otomatikman epi yo p ap bezwen fè lòt bagay ankò.
  • IRS ap voye peman ki selon Lwa Ameriken sou Plan Èd la bay granmoun ki elijib ki te ranpli fòm deklarasyon enpo pou ane 2020 an oswa pou ane 2019 la oswa ki te sèvi ak Zouti pou Moun ki pa t Ranpli Fòmilè deklarasyon enpo a pou yo enskri.
  • Klike sou zouti Resevwa Peman Pa m Nan ki nan IRS la pou ou kapab verifye kalite peman ou nan.
 • Ou kapab reklame Kredi ak Rabè pou Ou Relanse Ou (Recovery Rebate Credit, RRC) a pou ou kapab fè deklarasyon enpo pou Ane Fiskal 2020 pa ou la nan kondisyon sa yo
  • si ou pa t resevwa premye Peman Enpak Ekonomik la oswa dezyèm nan, oswa
  • Si ou kwè IRS pa genyen enfòmasyon ki bon an (ou genyen yon nouvo pitit/depandan, ou deplase, elatriye), oswa
  • si ou pa t resevwa tout kantite lajan yo te dwe pa ba ou a.
 • Ou kapab bezwen Avi Peman 1444 Peman Enpak Ekonomik la tou. Dokiman sa a montre ki kantite peman ou te resevwa, si ou te resevwa li. Yo bezwen valè sa pou kalkike nenpòt rekiperasyon ranbousman kredi ou ka elijib pou genyen.
 • Yo ankouraje sila yo ki genyen ti revni oswa ki genyen yon revni yo pa kapab pran taks sou li pou yo itilize Pwogram pou Deklarasyon Enpo Gratis IRS la.
 • Fason ki pi fasil epi ki pi si ou kapab resevwa peman ou an se pa mwayen depo dirèk. Sant pou Otonomi Finansye Vil la kapab ede ou ouvri yon kont bankè epi li kapab ede ou òganize yon depo dirèk.

Tcheke estati a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou paj Peman pou Enpak Ekonomik IRS la pou ou kapab jwenn plis enfòmasyon.

Ale sou paj IRS la sou Kredi ak Rabè pou Ou Relanse Ou pou ane 2020 an pou ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou fason pou ou reklame premye ak dezyèm Peman pou Enpak Ekonomik la sou deklarasyon enpo 2020 pa ou la.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak NYC Ann Aksyon pou yo kapab jwenn asistans.

Rele 311

Rele 311 epi mande asistans pou preparasyon deklarasyon taks.

Kontakte IRS

Rele IRS pou ou kapab poze kesyon sou Peman pou Enpak Ekonomik la nan 800-919-9835.

Last Updated Monday, May 10th, 10:16am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.