Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Peman inik pou ede jere enpak kowonaviris yo

Peman pou Enpak Ekonomik | Sèvis Revni Entèn (IRS)

1. Kijan li mache

Granmoun ak fanmi ki gen nimewo sekirite sosyal (SSN) ki kalifye pou travay yo kapab resevwa peman pou enpak ekonomik yo nan men Sèvis Revni Entèn (IRS, Internal Revenue Service) atravè Lwa sou Èd, Soulajman, ak Sekirite Ekonomik pou Kowonaviris la (CARES).

 • Granmoun ki kalifye yo kapab resevwa jiska $1,200, plis $500 pou chak timoun ki gen mwens pase 17 lane ki gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (SSN).
 • De (2) moun ki marye ki pa gen timoun kapab resevwa $2,400 antou.
 • Ou pa kapab jwenn yon peman si yon moun reklame ou kòm yon depandan, menm si ou se yon granmoun (tankou etidyan kolèj yo).
 • Pifò moun pral jwenn peman yo sou fòm yon depo dirèk nan men IRS.
 • Peman yo al jwenn sèlman moun ki te fè deklarasyon taks sou revni yo nan lane 2019 oswa 2018, men li posib pou fè yon deklarasyon pou lane 2019 kounye a.
 • Moun ki jwenn avantaj Sekirite Sosyal yo ap tou resevwa peman.
 • Imigran ki pa gen nimewo Sekirite Sosyal yo oswa ki fè pati yon fwaye fiskal kote yon manm pa genyen nimewo Sekirite Sosyal, pa kalifye (esepte moun ki nan lame yo)
 • Ou pral resevwa yon peman konplè si revni ou rive jiska $75,000 pou yon moun, $112,500 pou yon chèf kay, epi $150,000 pou moun ki deklare taks sou revni ansanm yo.
 • Peman yo ap diminye pou revni ki depase montan sa yo epi y ap limite a $99,000 pou moun yo, $146,500 pou yon chèf kay yo, epi $198,000 pou moun ki deklare taks sou revni ansanm yo.
 • Ou pa oblije peye taks sou revni sou peman relans lan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w kalifye, ou dwe:

 • Se yon sitwayen ameriken oswa yon Rezidan Pèmanan Legal (yon moun ki gen yon kat rezidans)
 • Gen yon nimewo Sekirite Sosyal ki valid epi ou pa fè pati yon fwaye fiskal kote yon moun pa gen yon nimewo Sekirite Sosyal (genyen yon esepsyon pou moun ki nan lame yo)
 • Yo pa mete ou sou lis kòm yon depandan sou fòm deklarasyon taks sou revni okenn lòt moun
 • Te fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2019 oswa 2018, si w pa t depoze li, ou kapab fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2019 kounye a. Ou pa bezwen te fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2018 si w resevwa kèk avantaj, tankou:
  • Retrèt, asirans Sekirite Sosyal pou andikap, (Social Security Disability Insurance, SSDI), avantaj pou sivivan, Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj pou Zafè Veteran, avantaj Retrèt nan Chemennfè.
 • Pase ”tès prezans sibstansyèl” IRS la epi gen yon nimewo Sekirite Sosyal ki valid si ou pa yon sitwayen ameriken ki pa gen yon kat rezidans
 • Gen yon revni brit ajiste $99,000 oswa mwens kòm yon moun, $146,500 oswa mwens kòm chèf kay, oswa $198,000 kòm de (2) moun ki marye

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 • IRS pral fè Peman pou Enpak Ekonomik yo nan depo dirèk si ou te fè deklarasyon taks sou revni pou 2018 oswa 2019, oswa ou resevwa avantaj ki pi ba yo epi Sèvis Revni Entèn (IRS) genyen enfòmasyon sou kont labank ou an. Si IRS pa gen enfòmasyon sou kont labank ou, ou pral resevwa yon chèk.
 • Si w pa t fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2018 oswa 2019, ou kapab fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2019 kounye a. Yo te pwolonje dat limit pou w fè deklarasyon taks ou pou 2019 la jiska 15 jiyè 2020.
 • Itilize sit “”Get My Payment”” lan pou:
  • Verifye estati peman ou
  • Konfime kalite peman w lan: depo dirèk oswa chèk
  • Si yo poko voye peman w lan, antre enfòmasyon sou kont labank ou an pou yo fè depo dirèk la
 • Moun ki resevwa kèk avantaj ap tou resevwa peman, menm si yo pa t fè deklarasyon taks sou revni pou 2018 oswa 2019. Sa gen ladan moun ki resevwa:
  • Retrèt Sekirite Sosyal
  • Revni Sekirite Sosyal pou Andikap (Social Security Disability Income, SSDI)
  • Avantaj pou Sivivan
  • Revni Sekirite Siplemantè (SSI)
  • Avantaj pou Zafè Veteran
  • Avantaj Retrèt Chemennfè.
 • Si w resevwa avantaj ki pi wo yo epi ou gen timoun sou kont ou ki gen mwens pase 17 lane, ou kapab reklame yon $500 anplis pou chak timoun lè ou bay IRS enfòmasyon anplis atravè Moun ki Pa Fè Deklarasyon yo: Antre Enfòmasyon Peman Ou Yo La a.
 • Ou kapab bay IRS enfòmasyon peman w yo atravè Moun ki pa fè Deklarasyon yo: Antre Enfòmasyon Peman Ou Yo La a si w pa t fè deklarasyon taks poutèt bagay sa yo:
  • Ou te gen yon revni brit ki pa t depase $12,200 ($24,400 pou de (2) moun ki marye) pou 2019
  • Yo pa t mande ou fè yon deklarasyon taks federal sou revni pou 2019, epi ou pa t prevwa fè li

Tcheke estati a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb IRS la pou w jwenn plis enfòmasyon

Jwenn plis enfòmasyon sou diferans ki genyen ant Moun ki Pa Fè Deklarasyon yo: Zouti Antre Enfòmasyon Peman yo La a, epi Jwenn Zouti Get My Payment lan.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Kontakte IRS la

Kontakte biwo IRS lokal ou an.

Last Updated Wednesday, September 23rd, 12:37pm