Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo De rawonn peman relansman federal yo:

Peman pou Enpak Ekonomik | Sèvis Revni Entèn (IRS)

1. Kijan li mache

Granmoun ak fanmi ki gen nimewo sekirite sosyal (SSN) ki kalifye pou travay yo kapab resevwa peman pou enpak ekonomik yo nan men Sèvis Revni Entèn (Internal Revenue Service, IRS) atravè Lwa sou Èd, Soulajman, ak Sekirite Ekonomik pou Kowonaviris la (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES). Fanmi ki gen estati ki melanje yo elijib. IRS depoze lajan dirèk, chèk oubyen kat debit.

Peman ki soti dapre Lwa Apwopriyasyon Konsolide (Consolidated Appropriations Act) 2021 an

 • Ou sipoze gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number, SSN) pou kapab resevwa yon peman.
  • Fwaye kote ki gen yon moun nan koup la ki gen sekirite sosyal SSN epi lòt moun nan koup la pa elijib pou resevwa $600 a, ak yon $600 anplis pou chak depandan ak yon SSN ki anba laj 17 lane.
  • Fwaye kote toude moun nan koup yo pa gen nimewo SSN ki pa elijib pou travay pa elijib menm si depandan yo gen SSN.

Peman ki soti nan lwa CARES la

 • IRS founi peman pou fwaye ki pi kalifye yo kòm depo dirèk pandan ete ak otòn 2020 an. Pifò moun pral jwenn peman yo sou fòm yon depo dirèk nan men IRS.
 • Ou sipoze gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number, SSN) pou kapab resevwa yon peman. Kòm rezilta retwo-aktif chanjman politik la atravè lwa sou èd 2021 an, kèk fanmi ak estati ki melanje vin elijib koulyea.
  • Fwaye kote ki gen yon moun nan koup la ki gen sekirite sosyal SSN epi lòt moun nan koup la pa elijib pou resevwa $600 a, ak yon $600 anplis pou chak depandan ak yon SSN ki anba laj 17 lane.
  • Fwaye kote toude moun nan koup yo pa gen nimewo SSN ki pa elijib pou travay pa elijib menm si depandan yo gen SSN.
 • Si ou pat resevwa yon peman oubyen chanjman politik ki anlè yo te afekte w, ou kapab elijib pou rekiperasyon ranbousman kredi lè deklare taks 2020 ou an.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kapab kalifye pou peman ki soti dapre lwa sou èd 2021 an, ou dwe:

 • Genyen yon nimewo Sekirite Sosyal ki valid. Ou kapab fè pati de yon taks nan yon fwaye kote yon moun pa genyen SSN.
 • Yo pa mete ou sou lis kòm yon depandan sou fòm deklarasyon taks sou revni okenn lòt moun.
 • Ou te deklare revni taks 2019 ou oubyen ou te mete enfòmasyon kote ou te itilize zouti pou moun-ki-pa-deklare IRS nan peman anvan an. Sa enkli moun ki resevwa kèk avantaj kòm:
  • Retrèt, asirans Sekirite Sosyal pou andikap, (Social Security Disability Insurance, SSDI), avantaj pou sivivan, Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj pou Zafè Veteran, avantaj Retrèt nan Chemennfè.
Estati Deklarasyon an Revni anvan Dediksyon Peman ki soti dapre lwa sou èd 2021 an
Sitiyasyon Moun nan: Jiska $75,000 $600
Sitiyasyon Moun nan: $75,000 – $87,000 $0 – $600
Sitiyasyon Moun nan: Plis ke $87,000 $0
Chèf Kay la: Jiska $112,500 $600
Chèf Kay la: $112,500 – $124,500 $0 – $600
Chèf Kay la: Plis ke $124,500 $0
Kodeklaran (Mari oswa Madanm): Jiska $150,000 $1,200
Kodeklaran (Mari oswa Madanm): $150,000 – $174,000 $0 – $1,200
Kodeklaran (Mari oswa Madanm): Plis ke $174,000 $0
Chak depandan ki anba laj 17 lane N/A $600

Pou kapab kalifye pou peman ki soti dapre lwa sou èd 2021 an, ou dwe:

 • Genyen yon nimewo Sekirite Sosyal ki valid. Kòm rezilta chanjman retwo-aktif lwa èd 2021 an, Ou kapab fè pati deklarasyon taks nan yon fwaye kote yon moun pa genyen SSN.
 • Yo pa mete ou sou lis kòm yon depandan sou fòm deklarasyon taks sou revni okenn lòt moun.
 • Te fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2019 oswa 2018. Ou pa bezwen te fè yon deklarasyon taks sou revni pou 2018 si w resevwa kèk avantaj, tankou:
  • Retrèt, asirans Sekirite Sosyal pou andikap, (Social Security Disability Insurance, SSDI), avantaj pou sivivan, Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj pou Zafè Veteran, avantaj Retrèt nan Chemennfè.
 • Pase ”tès prezans sibstansyèl” IRS la epi gen yon nimewo Sekirite Sosyal ki valid si ou pa yon sitwayen ameriken ki pa gen yon kat rezidans
 • Gen yon revni brit ajiste $99,000 oswa mwens kòm yon moun, $146,500 oswa mwens kòm chèf kay, oswa $198,000 kòm de (2) moun ki marye.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Pou anpil moun, IRS te deja delivre peman nan CARES Act lane pase epi ap delivre peman an otomatikman nan lwa sou èd nan kòmansman 2021.

IRS te deja delivre peman nan lwa CARES lane pase a bay moun moun majè ki elijib ki te deklare taks yo pou 2018 oubyen 2019 la oubyen ki te anrejistre pou yon peman nan itilize zouti pou moun ki-pa-deklare taks yo, ep pral itilize menm enfòmasyon pou delivre peman ki soti nan lwa pou èd kòmansman 2021 an.

Si ou poko resevwa ni peman oubyen ou kwè IRS pa genyen bon enfòmasyon ou (ou genyen yon nouvo pitit/depandan, ou te deplase. elatriye) ou ka deklare taks 2020 la epi deklare valè sa kòm Rekiperasyon Ranbousan Kredi.

Tcheke estati a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb IRS la pou ou kapab jwenn plis enfòmasyon.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa asistans.

Kontakte IRS la

Kontakte biwo IRS lokal ou an.

Last Updated Monday, February 8th, 7:02am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.