Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Mizajou Sèvis entènèt tanporè ak yon pri redui pou lakay ou

Avantaj an ijans pou yon gwo debi (Emergency Broadband Benefit) (EBB) | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Avantaj an ijans pou yon gwo debi (Emergency Broadband Benefit, EBB) bay yon rabè tanporè pou sèvis entènèt pa mwa ki gen yon gwo debi pou fanmi ou si ou elijib. Founisè sèvis ki gen go debi ki ap patisipe yo ap aplike rabè sa a nan plan ki gen yon gwo debi a.

Anwolman EBB te fini 30 Desanm 2021. Sepandan, ou kapab enskri pou nouvo Pwogram Konektivite Abòdab la (ACP) pou jwenn yon rediksyon mansyèl 30 dola pou sèvis entènèt.

  • Si ou te enskri nan EBB anvan 30 Desanm 2021, w ap jwenn rediksyon mansyèl 50 dola a jiska 1ye mas 2022.
  • Apre 1ye Mas, fanmi (fwaye, kay) ki nan EBB yo ap Kapab travèse nan ACP pou yo jwenn yon pi piti rediksyon mansyèl 30 dola.
  • ACP a chanje kèk règ kalifikasyon nan EBB a. Majorite fwaye nan EBB ap anmezi pou yo travèse nan ACP a. Genyen ki ka bezwen anwole ankò anba yon lòt kalifikasyon pou elijibilite. Founisè entènèt ou a ap fè ou konnen opsyon ou yo.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la
Vizite getemergencybroadband.org pou plis enfòmasyon

Voye yon imèl pou Sant pou sipò ijans pou yon gwo debi
Voye yon imèl nan EBBHelp@usac.org

Rele Sant pou sipò ijans pou yon gwo debi
Rele 833-511-0311
9 a.m. jiska 9 p.m. Lè nan Ès
7 jou sou 7

Rele founisè pou gwo debi ou a
Kontakte founisè pou gwo debi a, si ou gen kesyon konsènan aparèy, sèvis, oswa fakti

Last Updated Monday, January 3rd, 10:59am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.