Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Sèvis entènèt tanporè ak yon pri redui pou lakay ou

Avantaj an ijans pou yon gwo debi (Emergency Broadband Benefit) (EBB) | Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

1. Kijan li mache

Avantaj an ijans pou yon gwo debi (Emergency Broadband Benefit, EBB) bay yon rabè tanporè pou sèvis entènèt pa mwa ki gen yon gwo debi pou fanmi ou si ou elijib. Founisè sèvis ki gen go debi ki ap patisipe yo ap aplike rabè sa a nan plan ki gen yon gwo debi a.

 • Si ou elijib, fanmi ou kapab resevwa:
  • Jiska $50 rabè chak mwa pou plan entènèt ak lokasyon ekipman yo. Sèvis entènèt la kapab konbine avèk sèvis vokal la.
  • Yon rabè yon sèl fwa ki ka rive jiska $100 pou yon laptop, tablèt, oswa òdinatè pou biwo (ou ap bezwen peye yon kopèman ant $10 ak $50
  • Sèlman yon sèl sèvis rabè ak yon sèl aparèy yo otorize pou fanmi a.
 • Fanmi ou a ka elijib si yon moun nan fanmi a:
  • Pèdi travay li oswa nan yon chomaj tanporè, oswa
  • Resevwa SNAP, Medicaid, oswa lòt avantaj, oswa
  • Reponn ak rekòmandasyon sou revni, oswa
  • Ale nan yon lekòl kote yo resevwa manje midi ak dejene nan yon pri redui oswa gratis.
 • Ou pa bezwen yon sitwayen Ameriken pou w elijib.
  • Si ou pa gen yon Nimewo Sekirite Sosyal, ou kapab bay yon lòt dokiman.
 • Y ap resevwa aplikasyon yo sou baz premye moun ki vini, premye moun y ap sèvi.
  • Avantaj la tanporè epi li ap fini lè fon an fini oswa sis (6) mwa apre gouvènman federal la deklare pandemi a fini, dapre premye sa ki ka rive a.
  • Aplike sou entènèt pou resevwa avantaj la pi bonè posib.
 • Ou kapab resevwa toulède Avantaj an ijans nan pou yon gwo debi ak Lifeline la.
  • Lifeline la bay jiska $9.25 rabè chak mwa pou telefòn oswa sèvis entènèt.
  • Ou kapab itilize toulède avantaj yo pou menm oswa pou diferan sèvis.
  • Si ou deja resevwa yon avantaj Lifeline, ou pa bezwen soumèt yon aplikasyon. Kontakte yon founisè avantaj an ijans pou yon gwo debi pou mande yon sèvis pito.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Yon fanmi se nenpòt moun oswa gwoup moun ki ap viv ansanm nan menm adrès epi ki pataje lajan yo. Verifye la pou jwenn plis enfòmasyon sou kisa yon fanmi vle di.

Fanmi ou a ka elijib si nenpòt nan bagay anba a aplike pou nenpòt manm nan fanmi ou:

 • Resevwa avantaj yo atravè pwogram Lifeline la
 • Patisipe nan youn (1) nan pwogram gouvènman sa yo:
  • Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Medicaid
  • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
  • Èd federal pou lojman piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Avantaj pansyon pou veteran ak sivivan
 • Pèdi travay oswa nan yon chomaj tanporè apre 29 fevriye 2020 epi revni fanmi a an 2020 te:
  • Te pi piti pase $99,000 pou moun ki aplike pou kont yo, oswa
  • $198,000 pou moun ki aplike ansanm
 • Te resevwa yon sibvansyon federal Pell pandan ane aktyèl la
 • Patisipe nan pwogram manje midi oswa dejene gratis oswa ak pri redui nan lekòl (tankou: School Meals nan lekòl piblik Vil New York) pandan ane lekòl 2019-2020 oswa 2020-2021
 • Kalifye pou patisipe nan pwogram èd pou founisè entènèt pou moun ki gen revni ki fèb oswa COVID-19.

Fanmi ou a elijib tou si revni li egal oswa pi ba pase montan yo montre yo:

Kantite moun ki viv nan kay la Revni maksimòm (135% oswa mwens pase nivo povrete federal la)
1 $17,388
2 $23,517
3 $29,646
4 $35,775
5 $41,904
6 $48,033
7 $54,162
8 $60,291
Pou chak moun anplis ajoute $6,129

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou aplikasyon sou entènèt yo:

 • Aplikasyon sou entènèt la ap di ou ki dokiman pou soumèt.
 • Aplike sou entènèt pou resevwa avantaj la pi bonè posib.

Pou aplikasyon pa lapòs:

 • Ajoute youn nan sa yo:
  • Prèv patisipasyon ou nan pwogram la
  • Prèv ou pèdi travay ou oswa ou nan chomaj pasyèl, ak revni aktyèl ou
  • Prèv revni pou fanmi a
 • Ajoute tou prèv pou idantite ak adrès ou

Ou pa bezwen yon nimewo sekirite sosyal pou aplike Sepandan, ou ap bezwen soumèt youn (1) nan dokiman altènativ sa yo:

 • Pyès idantite gouvènman ameriken an bay
 • Paspò Ameriken
 • Lisans chofè Etazini
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribiyab Endividyèl (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)

Prèv patisipasyon ou nan pwogram la

Ou dwe soumèt yon dokiman ki pwouve yon manm fanmi a patisipe nan:

 • Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Èd federal pou lojman piblik (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Avantaj pansyon pou veteran ak sivivan
 • Sibvansyon Federal Pell pou aktyèl ane akademik la
 • Pwogram manje midi gratis oswa ak pri redui nan lekòl oswa Pwogram Dejene nan Lekòl yo pandan ane lekòl 2019-2020 oswa 2020-2021

Soumèt youn (1) nan bagay sa yo:

 • Avantaj nan yon lèt rekonpans
 • Lèt apwobasyon
 • Deklarasyon pou benefis yo
 • Lèt verifikasyon pou avantaj yo
 • Fòm enskripsyon nan lekòl (pou pwouve patisipasyon ou nan manje midi oswa dejene gratis oswa ak pri redui)

Dokiman an dwe genyen:

 • Prenon ak non manm fanmi a
 • Non pwogram ou kalifye a
 • Non gouvènman an, antite tribal, administratè pwogram, lekòl, distrik eskolè, inivèsite oswa kolèj kote dokiman an sòti
 • Dat yo te ba ou l nan 12 dènye mwa yo oswa yon dat ekspirasyon ki ap rive

Prèv revni pou fanmi a

Prèv ou pèdi travay ou oswa ou nan chomaj pasyèl, ak revni aktyèl ou

Prèv Idantite (si ou gen yon Nimewo Sekirite Sosyal)

Prèv altènatif si ou pa gen yon nimewo sekirite sosyal

Adrès Pwopriyete

Prèv pou estati minè emansipe si ou poko gen 18 lane

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Konplete aplikasyon sou entènèt la (li disponib an Anglè ak Panyòl)
 2. Ou ka resevwa yon apwobasyon tousuit apre ou aplike
  • Si yo pa kapab pwouve elijibilite ou otomatikman, y ap mande ou pou soumèt plis dokiman.
 3. Apre yo fin apwouve aplikasyon ou an, ou kapab chwazi yon founisè avantaj an ijans pou yon gwo debi ki ofri rabè avantaj an ijans pou yon gwo debi epi ki enskri pou sèvis la.
  • Omwen 30 jou anvan avantaj yo fini, founisè avantaj an ijans pou yon gwo debi ap di w dènye jou oswa dènye sik pou faktirasyon ou kapab resevwa yon rabè pasyèl oswa konplè sou fakti ou.
  • Ou kapab chwazi enskri pou kontinye resevwa sèvis entènèt pou tout tarif yo, san rabè.

Aplike sou Entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la
Vizite getemergencybroadband.org pou plis enfòmasyon

Voye yon imèl pou Sant pou sipò ijans pou yon gwo debi
Voye yon imèl nan EBBHelp@usac.org

Rele Sant pou sipò ijans pou yon gwo debi
Rele 833-511-0311
9 a.m. jiska 9 p.m. Lè nan Ès
7 jou sou 7

Rele founisè pou gwo debi ou a
Kontakte founisè pou gwo debi a, si ou gen kesyon konsènan aparèy, sèvis, oswa fakti

Last Updated Friday, May 28th, 12:43pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.