Sote kontni prensipal la
Lojman

Re-louvri Asistans pou peye lwaye ak sèvis ki poko peye poutèt COVID-19.

Pwogram Asistans Ijan pou Lokasyon (ERAP) | NYC DSS ak HRA / Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (New York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) / U.S. Treasury

1. Kijan li mache

Pwogram Asistans Ijan pou Lokasyon an (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) ede nan aryere lwaye yo (lwaye ki poko peye yo), fakti sèvis ki poko peye, limit nan pèman pwochen lwaye an, epi li bay pwoteksyon nan kèk sityasyon tankou degèpisman ak lwaye kay ki monte.

Mizajou: Aplikasyon pou ERAP yo re-louvri pou yon tan limite, lokatè ki dèyè sou lwaye yo ta dwe aplike imedyatman.

 • Aplike bay pwoteksyon kont degèpisman.
 • ERAP gen lajan limite. Yo pa anpeche w aplike tou nan lòt pwogram tankou Asistans Lajan Kach oswa Asistans ijans One Shot Deal nan NYC Human Resources Administration (HRA). Si ou te aplike pou ERAP pi bonè, mete prèv aplikasyon ERAP ou ak aplikasyon HRA ou pou asistans pou lokasyon.
 • Si ou gen risk pou yo degèpisman, ou ka kalifye pou asistans legal gratis. Rele 311 epi mande pou “Liy Èd Lokatè.”

Remak: Aplikasyon yo te fèmen deja 14 novanm 2021. Si ou te aplike pandan dènye wonn lan, pa gen okenn nesesite pou aplike ankò. Ou ka tcheke estati aplikasyon w lan nan pòtal ERAP la.

 • Asistans lan kapab pwoteje:
  • Jiska 12 mwa aryere lwaye.
  • Jiska 3 mwa pèman pwochen lwaye si kay/fanmi ou pral depanse 30 pousan oswa plis nan revni mansyèl anvan taks lan pou peye lwaye.
  • Jiska 12 mwa aryere fakti sèvis kouran ak gaz.
 • Si yo dekouvri ou kalifye, ou kapab resevwa pwoteksyon sa yo ki genyen pou wè ak pèman ERAP la:
  • Yo pa kapab mete ou deyòpaske ou pa peye aryere lwaye ki anba pwoteksyon pèman ERAP la.
  • Pwopriyetè kay la pa kapab ranmase aryere pèman ki asosye ak pèman ERAP la.
  • Pwopriyetè kay la pa kapab monte lwaye kay la sou ou pou yon lane.
  • Pwopriyetè kay la pa kapab vin ak kèk kategori dosye degèpisman kont ou pou yon lane.
 • Tout peman yo ap fèt dirèkteman bay mèt kay la, pwopriyetè a, oswa konpayi sèvis la sou non lokatè a.
  • Lokatè yo ap jwenn enfòmasyon sou montan ki peye sou non yo a.
  • Pèman sila yo p ap konsidere antanke revni pou lokatè ki kalifye pou asistans piblik ak avantaj yo.
 • Ou kapab aplike menm si ou genyen yon dosye degèpisman ki ankou kont ou menm. Aplike nan pwogram sa ap plis fasil anile yon dosye degèpisman.
  • Pwopriyetè kay la genyen opsyon pou li refize pèman ERAP yo. Si sa ta rive fèt, tyo ap toujou ankouraje pwopriyetè yo aplike paske yon aplikasyon ERAP ki apwouve kapab itilize antanke yon defans si yo mennen ou nan tribinal.
 • Ou pa oblije yon sitwayen Ameriken pou jwi pwogram sa. Yo p ap kesyone ou sou estati imigrasyon ou.
 • Pwopriyetè kay yo kapab aplike nan non lokatè yo.

 

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou pa oblije yon sitwayen Ameriken pou jwi pwogram sa epi yo p ap kesyone ou sou estati imigrasyon ou.

Ou kapab kalifye si ou anmezi pou ou reponn wi pou tout kesyon sa yo.

 • Èske ou genyen lwaye ou poko peye (aryere lwaye) pou pèman ou dwe apre mwa mas 2020 an?
 • Èske youn oswa plis manm nan fanmi ou te pèdi revni li yon fason dirèk oswa endirèk, poutèt pandemi COVID-19 la? Sa kapab genyen ladan li:
 • Èske revni anvan taks kay/fanmi an pou moman an oswa sa pou ane 2020 an egal ak oswa pi ba pase 80% Revni Mwayen Zòn nan (Area Median Income, AMI)?
  • Gade tablo sa a pou wè limit revni New York City yo.
Kantite Moun ki nan Fanmi Revni 80% AMI nan yon lane Revni 80% AMI nan yon mwa Revni 80% AMI nan yon semèn
1 $66,850 $5,570 $1,285
2 $76,400 $6,366 $1,469
3 $85,950 $7,162 $1,652
4 $95,450 $7,954 $1,835
5 $103,100 $8,591 $1,982
6 $110,750 $9,229 $2,129
7 $118,400 $9,866 $2,276
8 $126,000 $10,500 $2,423
9 $133,650 $11,137 $2,570
10 $141,250 $11,770 $2,716
11 $148,900 $12,408 $2,863
12 $156,550 $13,045 $3,010

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou ap bezwen dokiman ki pi ba yo pou aplike:

Prèv idantite ou

Pou chak moun sa yo ki abite nan menm kay ak ou, youn nan sa ki pi ba yo:

 • Pyès idantite ki genyen foto
 • Lisans chofè oswa lòt Pyès Idantite Gouvènman an ki pa Lisans pou kondwi
 • Paspò
 • Kat Avantaj/EBT
 • Batistè oswa sètifika batèm
 • Papye anrejistreman Lekòl

Prèv Nimewo Sekirite Sosyal (pa obligatwa)

Prèv kantite lwaye an

Prèv sou kote ou ap viv

Prèv revni ou

Prèv depans sèvis piblik ou yo

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Lokatè yo dwe aplike touswit. Pandan aplikasyon ERAP ou an annatant, ou ap pi fasil pwoteje kont kèk kategori degèpisman.

Rezidan NYCHA yo: Lè ou ap aplike, fè si ou chwazi swa “Lojman Piblik” oswa “Seksyon 8” selon pwogram lan, si pa genyen chwa, aplike pou lojman ou an.

Aplike sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Jwenn Èd sou entènèt

Rele 311

Rele 311 epi di “Tenant Helpline” (Liy Èd Lokatè)

Rele Sant Apèl NY State ERAP la

 • Rele Sant Apèl NY State ERAP la nan 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368) 8am – 7pm chak jou.
 • Pou sèvis mesaj tèks pou andikape yo (TTY) rele nan 833-843-8829.

Rele oswa Ale wè yon Rekritè ERAP

Nan sant HRA an chèche Òganizasyon Rekritman ERAP ki kapab ede ou aplike.

Last Updated Thursday, January 13th, 6:06pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.