Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Nouvo Peman pou travayè avèk revni fèb yo te ekskli pou lòt avantaj yo.

Fon pou travayè yo ekskli | Depatman Travay Eta New York

1. Kijan li mache

Peman pou travayè avèk revni fèb ki te pèdi revni yo akoz COVID epi ki pa t elijib pou Asirans pou Chomaj oswa Peman pou Enpak Ekonomik akoz estati imigrasyon oswa lòt faktè.

 • Se yon sèl peman pou èd pou revni ki te pèdi ant 27 Mas 2020 jiska 1 Avril 2021.
 • Fòm aplikasyon an p ap genyen ladan l kesyon konsènan sitwayènte oswa estati imigrasyon
 • Ou dwe ap viv aktyèlman nan Eta New York epi ou dwe abite la anvan 27 Mas 2020.
 • Gen 2 nivo konpansasyon ki baze sou dokiman ou kapab bay
  • Nivo 1 a kapab bay jiska $15,600 nan avantaj yo (mwens taks)
  • Nivo 2 a kapab bay jiska $3,200 nan avantaj yo (mwens taks)
 • Yo pral peye avantaj yo ak depo dirèk, kat peman, chèk, oswa yon lòt metòd peman
 • Remak: Detay pou pwogram sa a ka chanje. Aplikasyon an pa ouvè aktyèlman. Enskri nan lèt enfòmasyon pa imèl ACCESS NYC pou ou ka enfòme lè aplikasyon yo ap ouvè.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Remak: Detay pou pwogram sa a ka chanje.

Ou ka elijib pou Fon pou travayè yo ekskli si ou kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou ap viv aktyèlman nan Eta New York epi èske ou abite la deja anvan 27 Mas 2020.
 • Èske ou te pèdi revni apre Fevriye 2020 akoz COVID-19 pou rezon ki gen ladan l:
  • ou pèdi travay ou?
  • ou pèdi lè nan travay ou?
  • ou pa kapab travay akoz maladi ki sòti nan viris la?
 • Èske ou pa elijib pou Asirans pou Chomaj oswa Peman pou Enpak Ekonomik akoz estati sitwayènte ou?
 • Èske ou te touche mwens pase $ 26,208 nan 12 mwa avan DAT POU ATANT la? (Y ap mete sa a ajou)

Anplis, ou ka elijib si yon moun ki te yon sous revni majè nan fanmi w mouri oswa vin pa kapab travay akoz maladi ki sòti nan viris la.

Gen 2 nivo konpansasyon ki baze sou dokiman ou kapab bay. Si ou pa kalifye pou nivo 1, ou ka kalifye pou nivo 2.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Remak: Detay pou pwogram sa a ka chanje.

Nenpòt dokiman ki pa an Anglè dwe gen yon tradiksyon sètifye an anglè tou.

Nivo 1 a kapab bay jiska $15,600 (mwens taks) nan avantaj total yo.

Sa yo se dokiman ou bezwen pou w aplike:

 • Deklarasyon fiskal pou ane fiskal 2018, 2019, oswa 2020 avèk yon Nimewo Idantifikasyon pou Kontriyab Endividyèl (Individual Taxpayer Identification, ITIN) oswa
 • Fòm W-2 oswa 1099 pou ane fiskal 2019 oswa 2020 oswa
 • Lèt travay avèk dat pou travay ak rezon ki fè ou p ap travay ankò oswa
 • 6 semèn oswa plis pou souch peman oswa fich salè pou yon peryòd 6 mwa anvan ou pèdi revni an oswa
 • Lwa pou prevansyon pou vòl sou salè (Wage Theft Prevention Act, WPTA) Avi pou salè anplwayè a te bay nan moman li t ap anplwaye ou a ki montre yo te anplwaye ou nan 6 mwa anvan ou pèdi travay ou a.

W ap bezwen bagay sa yo tou (plis detay anba):

 • prèv sou kiyès ou ye
 • prèv sou kote ou ap viv

Si ou pa kalifye pou nivo 1, ou ka kalifye pou nivo 2.

Nivo 2 a kapab bay jiska $3,200 (mwens taks) nan avantaj ak egzijans yo:

 • prèv sou kiyès ou ye
 • prèv sou kote ou ap viv
 • lòt prèv sou travay ak revni

Prèv sou kiyès ou ye

Pou chak moun ki ap aplike, ou ap bezwen yon total 4 pwen pou chak dokiman ki pa ekspire.

4 pwen

 • Lisans chofè Eta New York oswa lòt kat Idantite ki pa lisans
 • Paspò Ameriken ki pa ekspire
 • Kat idantifikasyon IDNYC

3 pwen

 • Paspò yon lòt peyi ki pa ekspire ki kapab eskane nan yon òdinatè (lizib nan yon machin)

2 pwen

 • Kat idantite avèk foto Biwo pou Sante Mantal Eta New York

1 pwen

 • Sètifika maryaj
 • Jijman divòs
 • Kat manm Pak ak Lwazi Vil New York ki pa ekspire
 • Batistè ki sòti nan yon lòt peyi
 • Kat idantite yo bay aletranje, tankou yon kat idantifikasyon konsila a
 • Diplòm oswa relve nòt ki sòti nan yon lekòl sekondè, kolèj, oswa inivèsite nan Etazini
 • Depatman Travay nan Eta New York ka defini lòt dokiman ki akseptab

Prèv sou kote ou ap viv

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Last Updated Tuesday, June 1st, 12:31pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.