Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Kandidati Fèmen Peman pou travayè avèk revni fèb yo te ekskli pou lòt avantaj yo.

Fon pou travayè yo ekskli (EWF) | Depatman Travay Eta New York

1. Kijan li mache

Peman pou travayè ki gen revni fèb ki te pèdi revni yo akòz COVID epi ki pa t elijib pou Asirans pou Chomaj (Unemployment Insurance, UI) oswa akòz estati imigrasyon oswa lòt faktè.

Remak: Detay pwogram sa a kapab chanje.

Mizajou 8 oktòb 2021: Depatman Travay Eta New York (NYS Department of Labor) p ap aksepte nouvo aplikasyon. Yo pral trete aplikasyon yo nan lòd yo te resevwa yo an.

 • Sa a se yon peman y ap resevwa yon (1) sèl fwa nan men rezidan New York yo pou pèt revni pandan moman pandemi COVID-19 lan.
 • Fòm aplikasyon an p ap genyen ladan l kesyon konsènan sitwayènte oswa estati imigrasyon.
 • Ou dwe ap viv aktyèlman nan Eta New York epi ou dwe abite la anvan 27 Mas 2020.
 • Gen 2 nivo konpansasyon ki baze sou dokiman ou kapab bay.
  • Nivo 1 a kapab bay jiska $15,600 nan avantaj yo (mwens taks)
  • Nivo 2 a kapab bay jiska $3,200 nan avantaj yo (mwens taks).
 • N ap voye avantaj yo ba ou atravè yon kat Visa prepeye nan adrès ou mete nan dosye ou a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Remak: Detay pwogram sa a kapab chanje.

Ou ka elijib pou Fon pou travayè yo ekskli si ou kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou ap viv aktyèlman nan Eta New York lan epi èske ou te abite la deja anvan 27 mas 2020?
 • Èske ou te pèdi omwen 50% sou revni travay ou chak semèn, oswa revni total fwaye a nenpòt kilè ant 23 fevriye 2020 ak 1 avril 2021 pou rezon ki gen ladan li:
  • paske w pèdi djòb ou?
  • paske w pèdi nan lè w te konn travay yo?
  • pa kapab travay poutèt yon maladi viris lan lakòz?
  • oswa èske se ou menm ki responsab pifò revni fwaye ou an akòz lanmò oswa andikap chèf fwaye ou a?
 • Èske ou pa elijib pou Asirans pou Chomaj (Unemployment Insurance, UI) (oswa nenpòt ekstansyon pandemi UI) akòz estati sitwayènte ou?
 • Èske ou te touche mwens pase $ 26 208 nan 12 mwa ki sot pase yo avan avril 2021?

Gen 2 nivo konpansasyon ki baze sou enfòmasyon ak dokiman ou kapab bay. Si ou pa elijib pou Nivo 1 an ($15,600 mwens taks yo), ou ka elijib pou Nivo 2 an ($ 3,200 mwens taks).

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Remak: Detay pwogram sa a kapab chanje.

Gen 2 montan ou kapab kalifye pou yo selon enfòmasyon ak dokiman ou kapab bay.

 • Nivo 1 a kapab bay jiska $15,600 (mwens taks) nan avantaj total yo.
 • Nivo 2 a kapab bay jiska $3,200 (mwens taks) nan avantaj total yo.

Ou pral gen pou w bay twa (3) kalite dokiman sa yo:

 1. Prèv pou kalifikasyon travay
  • Ou dwe soumèt ITIN ou kòm prèv pou nivo 1. Ou kapab montre prèv ou soumèt oswa depoze yon aplikasyon W-7 pou yon ITIN. Vizite yon biwo IRS pou jwenn prèv; aprann plis.
 2. Prèv idantite ou
 3. Prèv sou kote ou ap viv

Tout dokiman yo soumèt antanke prèv idantite ou dwe:

 • Yon ajans sètifye ki bay dokiman yo (men lisans yon chofè, kat idantite eta a, ak IDNYC yo konsidere yo antanke yon dokiman sètifye pou kont yo)
 • Ki pa ekspire (sof si yo di yon lòt bagay)
 • Nan lang anglè, oswa yon tradiksyon anglè ki sètifye
 • Ki pa chifonnen oswa kase

Ou kapab konsilte lis dokiman konplè ki obligatwa yo nan NYS DOL Excluded Workers Fund FAQ. Pou jwenn fich enfòmasyon ki tradwi, desann nan “”FAQ ki Tradwi””.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Mizajou 8 oktòb 2021: Depatman Travay NYS pa aksepte nouvo aplikasyon. Yo pral trete aplikasyon yo nan lòd yo te resevwa yo.

Si ou te aplike, ou kapab tcheke estati aplikasyon w lan.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Jwenn plis enfòmasyon ale nan NY State Department of Labor.

Resevwa èd fas-a-fas

Chèche yon òganizasyon kominotè ki toupre lakay ou an ki kapab ede w aplike.

Last Updated Thursday, November 4th, 11:16am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.