Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans ak Enèji Kay (HEAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HEAP ede kay ki kalifye yo satisfè bezwen yo pou enèji nan sezon ivè a. Lajan sa a kapab peye pou gaz, konpayi ki ba ou sèvis piblik, ekipman ou, ak/oswa reparasyon. Minisipalite vil la peye pou depans yo swa dirèkteman bay konpayi a (asistans chofaj ak/oswa sèvis piblik) oswa bay kay la (asistans sèvis piblik sèlman).

 • Benefis HEAP la ouvè 2 novanm 2020. Dat limit pou soumèt aplikasyon yo se 15 mas 2021.
 • Benefis HEAP Ijans lan louvri 4 janvye 2021 epi li fèmen 15 mas 2021 oswa jiskaske fon yo fini.
 • Ou kapab toujou resevwa asistans menm si sèvis piblik ou yo nan pri lwaye ou
 • Gen asistans pou ka ijan si yo te koupe chofaj ou oswa si yo pral koupe li
 • W ap bezwen bay prèv adrès ou, nimewo sekirite sosyal ou, revni ou, ak bòdwo pou sèvis piblik ou yo (si ou peye pou sèvis piblik ou yo)

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon timoun ki poko gen sizan, yon granmoun ki gen plis pase 60 an, oswa nenpòt moun ak yon andikap pèmanan k ap viv lakay ou?
 • Èske ou menm ak moun w ap viv ak yo a se sitwayen ameriken oswa imigran legal?
 • Èske ou satisfè youn nan rekòmandasyon pou revni sa yo?
  • Ou resevwa asistans SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi ou sou nivo rekòmandasyon pou revni an oswa anba li.

Kantite moun nan fanmi an

Revni nan yon mwa

1

$2,610

2

$3,413

3

$4,216

4

$5,019

5

$5,822

6

$6,625

7

$6,775

8

$6,926

9

$7,077

10

$7,227

11

$7,378

12

$7,755

Pou chak moun an plis, ajoute:

$560

 

Si ou bezwen asistans HEAP an ijans, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske yo te koupe chofaj ou oswa yo pral koupe li, oswa tank gaz ou rete yon ka oswa pi piti?
 • Èske bòdwo chofaj ak/oswa kouran an se sou non ou li ye?
 • Èske resous ou gen disponib lakay ou se:
  • pi piti pase $3,000 si gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa
  • pi piti pase $2,000 si pa gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun k ap aplike, nenpòt dokiman:

 • Lisans chofè
 • ID foto
 • Paspò Ameriken oswa Sètifika Natiralizasyon
 • Papye Adopsyon, Dosye Lopital oswa Doktè
 • Dosye lekòl

Oswa pou chak moun k ap aplike, nenpòt ki de dokiman :

 • Sètifika nesans oswa sètifika batèm
 • Valide Kat Sekirite Sosyal
 • Deklarasyon yon lòt moun

Prèv kote w rete

Prèv revni ou

Prèv depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Ou dwe poste aplikasyon yo bay:
New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HEAP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Asistans ak Enèji Kay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

ReleHEAP

Rele liy enfòmasyon an nan 800-692-0557 si ou gen kesyon sou HEAP oswa 212-331-3126 pou jwenn asistans yon operatè.

Rele Liy Chofaj (Heat Line) la nan 212-331-3150 si w gen pwoblèm pou w peye bil chofaj ou a oswa si w bloke lakay ou epi w bezwen èd Pwogram Èd pou Enèji Domestik (Home Energy Assistance Program (HEAP)).

Vizite yon biwo HEAP

Vizite yon biwo HEAP pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Monday, November 9th, 2:17pm