Sote kontni prensipal la
Lojman

Nouvo Sipò pou estabilite lojman pou evite moun antre nan abri

Homebase | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Homebase se yon rezo prevansyon pwoblèm sanzabri ki gen 26 lokal ki nan tout senk (5) minisipalite Vil New York yo. Si w gen risk pou w vin yon sanzabri, ou kapab jwenn sèvis yo atravè Homebase pou ede w rezoud kriz lojman an epi kore zafè estabilite lojman an.

 • Homebase pral ede elabore yon plan ki adapte pou ou pou rezoud kriz lojman an tousuit pou w vin estab nan yon lojman.
 • Ou pa oblije rete tann lè ou devan yon tribinal lojman pou w mande Homebase èd.
 • Homebase kapab ede avèk yon pil sèvis, tankou:
  • Sèvis pou evite degèpisman
  • Èd pou jwenn avantaj piblik
  • Èd pou lokasyon annijans
  • Edikasyon ak èd pou jwenn travay
  • Konsèy finansye ak jesyon lajan
  • Èd pou demenaje
  • Èd finansye akoutèm

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou sèvis Homebase yo si ou:

 • Ap viv nan youn nan senk (5) minisipalite Vil New York yo
 • Gen risk ki pandye sou tèt ou pou w antre nan sistèm abri Vil New York la
 • Vle rete estab nan yon lojman nan kominote w la

Yo ankouraje nenpòt moun ki ka bezwen sèvis Homebase yo ale nan yon biwo lokal yon fason pou yo kapab egzamine sitiyasyon espesyal li a epi ofri li sipò. Menm si ou pa kalifye, Homebase kapab ede w idantifye resous ki ka ede w yo.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Sa yo se dokiman ou dwe pote nan premye randevou w la. Si w pa gen tout dokiman sa yo, Homebase kapab toujou aksede ak dosye w la pou li kapab ede w.

 • Pyès idantite pou tout moun nan kay ki gen 18 lane yo oswa plis
 • Prèv revni/travay pou chak moun nan kay la k ap travay (dènye souch chèk peman ki date 30 nan espas jou anvan randevou avèk Homebase)
 • Si w gen yon dosye Èd Lajan Kach (Cash Assistance, CA) ki aktif, pote yon Lèt Bidjè CA oswa vèsyon eprime Sistèm Jesyon Alokasyon (Welfare Management System, WMS) ki gen dat nan espas 30 jou
 • Lèt chomaj
 • Revni Sekirite Siplemantè (SSI) oswa Sekirite Sosyal pou Andikap (Social Security Disability, SSD), Lèt Sibvansyon, ki gen dat ane ki sot pase a
 • Kopi kontra lwaye oswa kontra lokasyon alekri
 • Referans asistans pou lwaye, sètifika, koupon oswa lèt sibvansyon
 • Demann lwaye, lèt pwopriyetè kay oswa dokiman Tribinal yo
 • Bòdwo limyè, gaz ak telefòn

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Jwenn lokal Homebase la lè w rele 311, lè w rele 311 sou entènèt, oswa lè w gade kat HomeBase la epi chèche selon kòd postal ou an. Apresa, rele pou w pran yon randevou.

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb Homebase la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande enfòmasyon sou yon lokal Homebase ki pi pre adrès ou an, kisa pou w pote ak kisa pou w atann nan randevou w la.

Rele yon sant Homebase

Rele lokal Homebase kote ou prale a pou w pran yon randevou.

Ale nan yon sant

Jwenn lokal Homebase ki pi pre w la pou w pran yon randevou fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, September 23rd, 12:37pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.