Sote kontni prensipal la

Preparasyon pou inivèsite/travay nan lekòl segondè

Pwogram Travay Jèn Nan Lekòl (ISY) | NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

1. Kijan li mache

Timoun nan klas 11èm ak 12è ane ki nan Pwogram Jèn nan Lekòl la pral resevwa asistans nan dekouvèt metye, preparasyon pou inivèsite, ak gradyasyon nan lekòl segondè.

 • Fòk ou genyen yon Nimewo Sekirite Sosyal
 • Fòk ou gen papye pou travay legalman Ozetazini
 • Enskri ant 1ye a 30 septanm

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si repons ou pou kesyon sa yo se wi:

 • Èske ou gen ant 16 a 21 an?
 • Èske ou se yon elèv lekòl segondè ki nan klas onzyèm oswa douzyèm ane?
 • Èske ou nan youn nan sitiyasyon sa yo?
  • Èske ou te resevwa asistans lajan kach oswa SNAP, oswa èske w ap viv nan yon kay ki resevwa asistans lajan kach oswa SNAP?
  • Èske ou pa gen kay pou rete?
  • Èske ou nan yon fwaye dakèy?
  • Si ou pa satisfè youn nan kondisyon sa yo, ISY ap gade revni ou pou wè si ou kalifye. Ou kapab itilize ACCESS NYC pou gade kondisyon yo pou wè si ou kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Se pa poutèt ou kalifye pou tidejne lekòl, ke ou kalifye pou WIA tou. Kat idantite Asistans Piblik an plastik vil Nouyòk te bay la pa sifi pou pwouve ou resevwa asistans piblik.

Prèv Idantite

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè
 • IDNYC
 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Deklarasyon yon patwon oswa ajans sèvis sosyal fè
 • Dokiman otorizasyon travay, pou aplikan ki gen 17 an e ki pi piti.
 • Military Discharge Form: DD-214

Prèv Kote Ou Abite

kache lis sa a montre lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Bòdwo sèvis piblik (gaz, kouran, dlo), oswa lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Lisans chofè yo emèt pandan 6 dènye mwa ki sot pase yo
 • IDNYC
 • Dosye Asistans Lajan Kash
 • Lèt ki akòde Koupon pou Achte Manje
 • Dokimantasyon Otorite Lojman nan Vil Nouyòk (New York City Housing Authority: NYCHA) fè
 • Lèt abri pou moun ki sanzabri te ekri
 • Polis asirans pou pwopriyetè kay
 • Lèt oswa deklarasyon yon Ajans Federal, Leta oswa Minisipal te fè
 • Asirans pou oto
 • Dokiman ki endike kay kote ou dòmi a
 • Lèt Sèvis Selektif
 • Deklarasyon patisipan an fè sou tèt li
 • Deklarasyon yon patwon oswa ajans sèvis sosyal fè

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo

Lajan w touche ak Salè

 • Lèt patwon w lan ekri sou papye a antèt konpayi an, ki siyen e ki gen dat la sou li
 • Souch chèk pewòl (4 semenn konsekitif resan si li chanje, si se pa sa bay sa ki pi resan an)
 • Dosye sou revni ki kolekte pou sipòte NSLP
 • Deklarasyon NYCHA sou Revni Fanmi
 • Deklarasyon patisipan an fè sou tèt li

Asistans Piblik

 • Enprime pwofil dosye a
 • Lèt Bidjè pou Asistans Piblik
 • Kat Asistans Piblik ak yon resi retrè lajan ki resan
 • Dokiman federal ki endike Rejim konpansatwa (RCA)
 • Avi randevou pou kapab re-sètifye

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè

 • Souch chèk pou pansyon alimantè
 • Lèt tribinal la ekri

Dedomajman pou Travayè

 • Lèt benefis ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA)

 • Etadkont pou pansyon/vèsman anyèl 1099-R

Prèv Sevis Selektif

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • DD-214
 • Dokiman ki montre enskripsyon ki fèt sou entènèt (www.sss.gov)
 • Enskri sou plas grasa anrejistrè lokal SSS la
 • Kontak SSS la konfime enskripsyon an
 • Lèt enskripsyon pou sèvis selektif

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou kapab itilize Discover DYCD pou jwenn pwogram ki bò lakay ou. Pou kòmanse:

 1. Ale sou sitwèb Discover DYCD a.
 2. Chwazi “jobs & internships” nan chan kategori a.
 3. Mete katye ak vwazinay ou, oswa kòd postal ou pou kòmanse chèche.

Chèche sou entènèt

Aplike pa telefòn

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 pou aplike.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb yo

Vizite paj In-School Youth sou sitwèb DYCD a pou jwenn plis enfòmasyon.

Vizite sitwèb Discover DYCD a pou jwenn enfòmasyon sou tout diferan pwogram In-School Youth ofri yo.

Rele 311

Mande pou asistans ak Pwogram Travay In-School Youth la (Jèn Nan Lekòl).

Rele pou mande èd

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 pou plis enfòmasyon sou ISY.

Vizite yon sant

Chèche yon sant pou jwenn èd fas-a-fas.

Dènye mizajou July 24, 2018