Sote kontni prensipal la
Sante

Asirans sante pou fanm ansent

Medicaid pou Fanm Ansent | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

Pwogram sa a bay swen konplè pou gwosès ak lòt sèvis sante pou fanm ak adolesan ki apbite nan Eta New York e ki ranpli kritè sou revni yo.

  • Manman ak bebe yo resevwa sèvis swen sante pandan omwen yon ane apre nesans tibebe a.
  • Si ou ansent epi w pa gen asirans, ou gendwa kalifye pou enskri pou yon plan asirans atravè Mache Asirans Eta New York, menm si peryòd enskripman an fèman.
  • Gen plan asirans gratis ki disponib kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou.
  • Plis aksè nan sèvis planin familyal la disponib pou fanm ki gen Medicaid pandan yo ansent men ki pèdi plan asirans lan aprè gwosès la.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou ta dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  1. Èske w se yon rezidan nan Eta New York?
  2. Èske revni ou egal oswa pi ba pase kritè sa yo?
Kantite moun ki nan fanmi an (timoun ki poko fèt la ladan tou) Revni pa ane
1 $33,584
2 $45,581
3 $57,579
4 $69,576
5 $81,573
6 $93,571
7 $105,568
8 $117,566
Pou chak moun anplis, ajoute: $11,997

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Visite sit New York State Department of Health

Rele 311

Mande pou Medicaid pou Fanm Ansent.

Rele Liy Èd la

Rele Liy Èd Growing Up Health Eta New York la nan 800-522-5006.

Ou kapab rele tou Administrasyon Resous Imèn nan 718-557-1399.

Last Updated February 20, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.