Sote kontni prensipal la
Sante

Asirans Sante pou Fanm Ansent

Medicaid pou Fanm Ansent | Depatman Sante Eta New York

1. Kijan li mache

Pwogram sa a ofri swen konplè pou gwosès ak lòt sèvis sante pou fanm ak adolesan ki abite nan Eta New York epi ki satisfè règ pou revni ak rezidans yo.

  • Si ou ansent epi ou pa gen asirans, ou ka kalifye pou enskri pou yon plan asirans nan NY State of Health Marketplace, menm si peryòd enskripsyon an fèmen
  • Pwoteksyon gratis disponib kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon
  • Aksè pwolonje pou sèvis planin familyal disponib pou fanm ki gen Medicaid pandan yo ansent men ki pèdi pwoteksyon apre gwosès la
  • Tibebe yo resevwa sèvis swen sante pandan omwen yon (1) ane aprè nesans la

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  • Èske ou se yon rezidan Eta New York?
  • Èske ou satisfè limit sou revni yo?

Gwosè Fanmi an

Revni nan yon ane

Revni nan yon mwa

Revni nan yon semèn

1

$28,464

$2,372

$547

2

$38,448

$3,204

$739

3

$48,444

$4,037

$932

4

$58,428

$4,869

$1,124

5

$68,424

$5,702

$1,316

6

$78,408

$6,534

$1,508

7

$88,404

$7,367

$1,700

8

$98,388

$8,199

$1,892

Pou chak moun an plis, ajoute:

$9,996

$833

$192

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite New York State Department of Health (Depatman Sante Eta New York).

Rele 311

Mande Medicaid pou Fanm Ansent (Medicaid for Pregnant Women).

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy

Rele Liy Dirèk Growing Up Healthy Eta New York la nan 800-522-5006.

Last Updated Tuesday, June 30th, 10:59am