Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd gratis ak aplikasyon sitwayènte

NYCitizenship | Biwo Majistra Vil New York pou Afè Imigran

1. Kijan li mache

NYCitizenship bay èd jiridik gratis ak aplikasyon pou sitwayènte ak konsèy finansye nan kèk bibliyotèk piblik Vil New York epi nan kolaborasyon avèk Department of Social Services (Depatman Sèvis Sosyal).

  • Kontre avèk yon avoka imigrasyon GRATIS pou ede ou detèmine si ou kalifye pou aplike pou sitwayènte ameriken
  • Si ou kalifye pou yon egzanpsyon nan frè, aplike pou sitwayènte gratis san okenn frè aplikasyon
  • Resevwa konsèy finansye gratis ak konfidansyèl
  • W ap bezwen yon randevou pou jwenn èd. Rele 311 epi di “Citizenship appointment” (Randevou pou Sitwayènte)
  • Lè ou se yon sitwayen ameriken, ou ka vote nan eleksyon, aplike pou yon paspò ameriken, jwenn aksè nan plis travay ak plis bagay toujou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

  • Gen omwen 18 tan
  • Se yon rezidan pèmanan ( gen yon “grinkat”) pou omwen 5 kan, oswa 3 zan si ou marye ak yon sitwayen ameriken
  • Yon avoka ap detèmine si gen lòt fason pou kalifye

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ranpli yon Fèy travay pou Aplikasyon pou Natiralizasyon (Naturalization Application Worksheet) anvan randevou ou. Lis kontwòl an detay pou dokiman yo (Detailed document checklist) ka ede ou rasanble lòt dokiman ou bezwen pote nan randevou ou.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Sèvis yo disponib nan bibliyotèk vil New York ki chwazi yo. Pou resevwa sèvis yo, rele 311 epi di “”citizenship appointment”” (randevou sitwayènte). Ou pa ka vini san randevou.

Ranpli yon Fèy travay pou Aplikasyon pou Natiralizasyon (Naturalization Application Worksheet) (disponib nan lang angle epi panyòl) anvan randevou ou. Lis kontwòl an detay pou dokiman yo (Detailed document checklist) (ki disponib nan lang angle ak panyòl) ka ede ou rasanble lòt dokiman ou bezwen pote nan randevou ou.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite NYCitizenship la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou “Randevou Sitwayènte” pou pran randevou pou w ka resevwa sèvis yo.