Sote kontni prensipal la
Travay

Preparasyon travay pou jèn ki p ap travay oswa ki pa nan lekòl

Train & Earn | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè Vil New York

1. Kijan li mache

Fòme epi Touche (Train & Earn) se yon pwogram ak yon pakou kout pou jwenn travay pou jenn moun defavorize ki p ap travay epi ki pa lekòl. Pwogram Fòme epi Touche a ede jenn moun amelyore ladrès yo nan travay epi jwenn travay pèmanan. Epi tou li ede bay sèvis pou ede prepare pou Ekivalan Lekòl Segondè (High School Equivalency, HSE) ak pou bay sipò.

Jèn yo resevwa jiska 12 mwa sèvis swivi apre yo fini ak pwogram nan.

 • Disponib pou jèn ant 16 zan ak 24 tran, ki pa p travay epi ki pa lekòl
 • Plasman nan inivèsite, preparasyon pou HSE, ak sèvis sipò disponib tou
 • Enskri nan diferan moman pandan tout ane a

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou Fòme epi Touche (Train & Earn), repons ou pou kesyon sa yo ta dwe ‘wi’:

 • Èske ou se yon rezidan nan Vil New York?
 • Èske ou gen ant 16 zan ak 24 tran?
 • Èske ou pa lekòl epi ou p ap travay?
 • Ou satisfè youn (1) nan kondisyon sa yo:
  • Ou se yon jèn moun ki sanzabri oswa ki sove kite kay ou
  • Ou se yon jèn nan yon fwaye dakèy oswa ou vin twò gran pou sistèm fanmi dakèy la
  • Ou te nan pwoblèm ak sistèm lajistis la
  • Ou se yon jèn ki gen yon andikap
  • Ou ansent oswa ou se yon paran
  • Revni ou ba epi ou bezwen plis èd pou antre oswa fini yon pwogram edikasyon oswa pou w jwenn oswa kenbe yon travay

Si ou gen lòt kesyon sou kalifikasyon, rele DYCD Youth Connect (Koneksyon Jèn DYCD) nan 800-246-4646.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

kache lis sa a montre lis sa a

Ou ka itilize Discover DYCD pou jwenn pwogram nan zòn ou a. Pou kòmanse:

 1. Ale sou sitwèb Discover DYCD a.
 2. Klike “Show Advanced Search” (Montre Rechèch Avanse) nan bwat “Basic Search” (Rechèch Senp) la.
 3. Chwazi “Youth Workforce Development” (Devlopman Mendèv Jèn) nan meni dewoulan ki rele “All Programs” (Tout Pwogram) nan ak pwogram “OSY” nan meni dewoulan “All Sub-programs” (Tout Pwogram Segondè) a.

Chèche yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou Sitwèb DYCD a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele Youth Connect (Koneksyon Jèn)

Rele DYCD Youth Connect (Koneksyon Jèn DYCD) nan 800-246-4646 si ou gen kesyon sou pwogram sa a.