Sote kontni prensipal la
Travay

Nouvo Konje maladi ak konje familyal pou anplwaye

Konje Sekirite ak Maladi | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)

1. Kijan li mache

Anplwaye Vil New York yo gen dwa legal pou yo pran konje peye ak konje san peye, tankou dwa siplemantè selon lwa Vil ak Eta a. Ou kapab pran konje san peye ak konje peye, selon sikonstans ou yo ak kalite patwon w ap travay pou li a, pou w pran swen tèt ou oswa pran swen fanmi COVID-19 frape.

Konje Sekirite ak Maladi ki Peye nan Vil New York:

 • Ou kapab itlize konje sekirite ak maladi Vil New York pou yon bann rezon sante oswa sekirite epi w kapab itilize li pou ou menm, yon manm nan fanmi a, oswa yon moun ou gen bonjan relasyon ak li.
 • Pou chak 30 èdtan ou travay w ap ka benefisye jiska 1 èdtan konje maladi.
 • Pa gen yon kantite tan pou w rete tann; menm kote w fin akimile konje sekirite ak maladi a ou kapab itilize li epi w kapab deside nan ki moman w ap itilize li.
 • Si w te oblije peye pou papye ki obligatwa yo patwon w lan dwe ranbouse w lajan sa aprè twa jou ouvrab konje konsekitif yo.
 • Sètifika salè w (oswa nenpòt papye yo ba w chak fwa yo peye w) dwe enimere ki kantite tan konje w akimile epi ou itilize ak bilan total konje ou genyen.
 • Yo pa konsidere estati imigrasyon.
Kantite anplwaye patwon an bay travay Kantite konje maladi pou chak ane sivil
1-4 anplwaye lè revni patwon an ap rantre chak ane pi piti pase 1 milyon dola Jiska 40 èdtan konje san peye
1-4 anplwaye lè revni patwon an ap rantre chak ane se 1 milyon dola oswa plis Jiska 40 èdtan konje peye
1 oswa plis anplwaye domestik patwon w ap travay nan kay li a bay travay Jiska 40 èdtan konje peye
5 oswa plis anplwaye Jiska 40 èdtan konje peye
100 anplwaye oswa plis Jiska 56 èdtan konje peye

Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York:

 • Bay jiska 14 jou konje anplis pase konje maladi lwa Vil New York lan egzije a oswa patwon w lan bay selon lòt modalite yo.
 • Konje maladi ijans kouvri sèlman konje lè yo bay swa ou menm oswa pitit ou an lòd pou rete an karantèn oswa izòlman.
 • Kantite jou konje peye kont jou konje yo pa peye depann sou gwosè konpayi patwon w lan ak revni biznis lan. Jwenn plis enfòmasyon nan Ministè Travay Eta New York.
 • Patwon w lan gen egzijans pou li bay konje sa si w kalifye pou li epi w pa gen bezwen aplike.
 • Yo pa konsidere estati imigrasyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Konje Sekirite ak Maladi ki Peye nan Vil New York kouvri pifò anplwaye ki nan nenpòt gwosè antrepriz oswa òganizasyon benevòl nan Vil New York:

 • Anplwaye tan plen oswa pasyèl yo, anplwaye pwogram tranzitwa travay yo, ak anplwaye ki p ap viv nan Vil New York yo.

Ou p ap kouvri si w:

 • Se yon etidyan nan yon pwogram travay ak etid
 • Se pwogram bous etid legal ki finanse ou
 • Se yon antite gouvènman an ki ba w travay
 • Se yon terapis fizik, terapis rekiperasyon, espesyalis lapawòl, oswa ekspè oditif Ministè Edikasyon Eta New York lan kalifye epi gen yon salè minimòm
 • Se yon travayè endepandan ki pa reponn ak deskripsyon yon anplwaye anba Lwa Travay Eta New York la (ale sou labor.ny.gov epi fè chèche “Travayè Endepandan”)
 • Patisipe nan yon Pwogram Eksperyans Travay (Work Experience Program, WEP)
 • Yon anplwaye konvansyon kolektif lan kouvri ki renonse ak lalwa epi ki gen yon avantaj ki sanblab.

Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York kouvri moun ki pliye anba lòd karantèn ak izòlman yo oswa ki gen minè sou lòd yo.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Konje Sekirite ak Maladi nan Vil New York se yon dwa patwon w lan dwe ba ou.

 • Si patwon w la pa ba ou konje epi ou kwè ou kalifye pou li, depoze yon plentnan Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York.

Aplike pou Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York:

Si konpayin w lan fèmen pou yon ti moman oswa fè fayit, oswa ou pèdi travay ou oswa ou gen rediksyon nan èdtan yo akoz COVID-19 lan, ou ka kalifye pou Asirans Chomaj (Unemployment Insurance, UI).

Si patwon w lan pa ba ou Konje Sekirite ak Maladi Vil New York lan bay epi ou kwè ou kalifye pou li, depoze yon plent nan Vil la:

Si w patwon w lan pa ba w Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye Eta New York lan epi w kwè ou kalifye pou sa, kontakte Ministè Travay Eta New York la nan paidfamilyleave.ny.gov/covid19

Depoze yon plent

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb yo

Ale sou nyc.gov/workers pou w jwenn plis enfòmasyon sou Konje Sekirite ak Maladi ki Peye nan Vil New York.

Ale sou paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 pou w jwenn plis enfòmasyon sou Konje Maladi ki Peye nan Eta New York ak Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York.

Voye yon imèl bay Divizyon Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP)

Voye imèl nan: OLPS@dca.nyc.gov

Rele 311

Mande ”Konje Sekirite ak Maladi ki Peye”.

Last Updated Friday, January 22nd, 9:39am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.