Sote kontni prensipal la
Travay

Nouvo Konje maladi ak konje familyal pou anplwaye

Konje Sekirite ak Maladi | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)

1. Kijan li mache

Anplwaye Vil New York gen dwa legal pou yo pran konje peye ak konje san peye, ki gen ladan nouvo dwa lwa Eta ak lwa Federal ki gen rapò ak COVID-19 la prevwa. Ou kapab pran konje san peye ak konje peye, selon sikonstans ou yo ak kalite patwon w ap travay pou li a, pou w pran swen tèt ou oswa pran swen fanmi COVID-19 frape.

 • Konje Sekirite ak Maladi ki Peye nan Vil New York:
  • Li gen ladan jiska 40 èdtan konje maladi pou anplwaye nan Vil New York yo
  • Si patwon an gen senk (5) anplwaye oswa plis, li dwe peye konje a
  • Anplwaye yo kapab itilize konje maladi a apati 120 jou apre premye jou travay yo a
  • Yo pa konsidere sitiyasyon ak imigrasyon an
 • Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York:
  • Bay lòt konje ou dwe aplike pou li, anplis konje maladi patwon w lan bay
  • Konje maladi pandan oumenm oswa pitit ou izole akoz lòd gouvènman yo oswa posib enfeksyon COVID-19
  • Kantite jou yo bay pou konje maladi a depannde gwosè antrepriz patwon w lan ak revni biznis li an. Jwenn plis enfòmasyon nan Depatman Travay Eta New York.
  • Yo pa konsidere sitiyasyon ak imigrasyon an
 • Lwa Federal sou Premye Entèvansyon kont Kowonaviris pou Fanmi yo (FFRCA):
  • Bay montan peman ki varye pou anplwaye ki travay a tan plen epi tan pasyèl yo:
   • ki pliye anba yon karantèn oswa izolman gouvènman an òdone oswa yon pwofesyonèl swen sante rekòmande, oswa ki gen sentòm COVID-19 epi k ap chèche dyagnostik medikal
   • k ap pran swen yon moun ki nan kondisyon ki pi wo yo
   • k ap pran swen yon timoun ki gen mwens pase 18 lane ki gen lekòl oswa etablisman swen li ki pa disponib akoz COVID-19
   • politik konje yo pa aplikab pou biznis prive ki gen plis pase 500 anplwaye yo
   • patwon ki gen mwens pase 50 anplwaye yo ka pa oblije suiv kèk politik konje nan kèk sikonstans
 • Ou pa kalifye pou konje maladi oswa konje familyal si travay ou an fèmen akoz COVID-19, men ou ka kalifye pou Asirans Chomaj (UI).

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Konje Sekirite ak Maladi ki Peye nan Vil New York kouvri pifò anplwaye ki nan nenpòt biznis oswa òganizasyon benevòl nan Vil New York.

Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York kouvri moun ki pliye anba lòd karantèn ak izolman yo oswa ki gen minè depandan yo ki pliye anba lòd yo.

Lwa Federal sou Premye Entèvansyon kont Kowonaviris pou Fanmi yo kouvri anplwaye k ap travay pou yon konpayi prive ki gen mwens pase 500 anplwaye oswa ki travay ak tèt yo (menm si yo ka ekate kèk patwon ki gen mwens pase 50 anplwaye).

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Konje Sekirite ak Maladi nan Vil New York se yon dwa patwon w lan dwe ba ou.

 • Si anplwaye w la pa ba ou konje epi ou kwè ou kalifye pou li, depoze yon plent bòkote Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York.

Aplike pou Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York:

 • Si w pa gen asirans oswa ou pa kapab jwenn dokiman sou konje maladi epi ou vin malad ak sentòm COVID-19 yo, jwenn èd pou dokiman sou konje maladi a nan Depatman Sante Vil New York lè w rele nan: 855-491-2667
 • Si w pa rete konje maladi annijans nan men patwon w lan ankò, aplike sou sitwèb Eta New York la anba seksyon ki aplikab pou sitiyasyon w lan.

Si patwon w lan fèmen pou yon ti moman oswa fè fayit, oswa ou pèdi travay ou oswa ou gen rediksyon nan èdtan yo akoz COVID-19, ou ka kalifye pou Asirans Chomaj (UI).

Si patwon w lan pa ba ou konje epi ou kwè ou kalifye pou li, depoze yon plent nan Vil la:

Pou w aplike pou Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York:

Depoze yon plent

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb yo

Ale sou nyc.gov/workers pou w jwenn plis enfòmasyon sou Konje Sekirite ak Maladi ki Peye nan Vil New York.

Li Kesyon Moun Souvan Poze yo pou w jwenn èd avèk dokiman sou konje maladi ki gen pou wè ak COVID-19 nan Depatman Sante Vil New York.

Ale sou paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 pou w jwenn plis enfòmasyon sou Konje Maladi ki Peye nan Eta New York ak Ijans COVID-19 ak Konje Maladi ak Konje Familyal ki Peye nan Eta New York.

Ale sou dol.gov/agencies/whd/pandemic pou w jwenn plis enfòmasyon sou Lwa Federal sou Premye Entèvansyon kont Kowonaviris pou Fanmi yo.

Voye yon imèl bay Divizyon Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (DCWP)

Ale sou paj sèvis sou entènèt la pou w jwenn imèl divizyon ou bezwen an.

Rele 311

Mande pou ”Konje Sekirite ak Maladi ki Peye”.

Last Updated Wednesday, September 23rd, 12:37pm