Manje maten ak manje midi nan lekòl

SchoolFood | NYC Depatman edikasyon

1. Kijan li mache

Se ak anpil plezi Depatman Edikasyon Vil New York ap anonse kounye a manje maten ak manje midi gratis nèt pou tout elèv nan tout lekòl leta Vil New York.

  • Fanmi yo pa bezwen ranpli aplikasyon pou kalifye pou avantaj repa gratis ankò.
  • Yo ka mande pou fanmi yo ranpli yon fòm demann konsènan revni pou ede lekòl yo jwenn finansman.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SchoolFood la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele Enfòmasyon pou Kliyan SchoolFood

Rele 877-363-6325 si ou gen kesyon pou aplike.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

  • Aplikasyon nesesè pou kalifye pou jwenn avantaj repa gratis ankò.
  • Yo ka mande pou fanmi yo ranpli yon fòm demann konsènan revni pou ede lekòl yo jwenn finansman.

Aplike fas a fas

Pale ak Kowòdonatè Paran nan lekòl pitit ou a pou jwenn plis enfòmasyon.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SchoolFood la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele Enfòmasyon pou Kliyan SchoolFood

Rele 877-363-6325 si ou gen kesyon pou aplike.

Dènye mizajou May 30, 2018