Sote kontni prensipal la

Manje maten ak manje midi nan lekòl

SchoolFood | NYC Depatman edikasyon

1. Kijan li mache

Se ak anpil plezi Depatman Edikasyon Vil New York ap anonse kounye a manje maten ak manje midi gratis nèt pou tout elèv nan tout lekòl leta Vil New York.

  • Fanmi yo pa bezwen ranpli aplikasyon pou kalifye pou avantaj repa gratis ankò.
  • Yo ka mande pou fanmi yo ranpli yon fòm demann konsènan revni pou ede lekòl yo jwenn finansman.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

  • Aplikasyon nesesè pou kalifye pou jwenn avantaj repa gratis ankò.
  • Yo ka mande pou fanmi yo ranpli yon fòm demann konsènan revni pou ede lekòl yo jwenn finansman.

Aplike fas a fas

Pale ak Kowòdonatè Paran nan lekòl pitit ou a pou jwenn plis enfòmasyon.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SchoolFood la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele Enfòmasyon pou Kliyan SchoolFood

Rele 877-363-6325 si ou gen kesyon pou aplike.

Dènye mizajou July 24, 2018