Manje maten ak manje midi nan lekòl

SchoolFood | NYC Depatman edikasyon

1. Kijan li mache

Elèv yo kapab jwenn manje gratis oswa pou yon ti kras kòb nan pwogram SchoolFood la. Tout elèv ka jwenn manje maten gratis. Selon kantite lajan fanmi ou ap fè, pitit ou kapab jwenn mande midi gratis oswa pou yon ti kras kòb tou.

 • Aplike sou entènèt oswa an pèsòn
 • Si pitit ou resevwa asistans ak lajan kach, TANF, oswa SNAP, yo tou kalifye pou manje midi gratis
 • Si ou te resevwa yon lèt nan men New York State ki di Eligibility Letter for Free Meals/Milk (Lèt Kalifikasyon Pou Manje/Lèt Gratis), pote li nan lekòl pitit ou
 • Ou p ap bezwen okenn lòt dokiman pou aplike
 • Si ou pa soumèt yon aplikasyon, pitit ou ap peye $1.75 pou chak manje midi

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SchoolFood la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou asistans ak SchoolFood.

Rele Enfòmasyon Kliyan Schoolfood

Rele 877-363-6325 si ou gen kesyon sou fason pou w aplike.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou konnen si ou kalifye pou manje midi gratis, y ap gade kantite lajan fanmi ou fè ak sikonstans pitit ou a. Si ou kapab reponn wi pou youn nan kesyon sa yo, pitit ou kapab kalifye pou resevwa manje midi gratis:

 • Èske ou resevwa Asistans Lajan Kach, SNAP, osa TANF?
 • Èske pitit ou sou responsablite legal yon ajans fwaye dakèy?
 • Èske pitit ou pa gen kay pou rete oswa l ap viv nan yon kay tanporè?

Si yon elèv pa remèt aplikasyon li ak/oswa li pa kalifye pou manje gratis oswa pi bon mache, l ap peye $1.75.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Soumèt aplikasyon ou sou entènèt.
 2. Si ou gen plis pase yon timoun lekòl, se yon sèl aplikasyon ou bezwen soumèt. Mete non tout pitit ou genyen nan klas pre-matènèl jiska lekòl segondè sou aplikasyon an.

Aplike sou entènèt

Aplike fas a fas

 1. Lekòl pitit ou ap ba ou yon aplikasyon sou fòm papye.
 2. Mete tout sa yo mande ou yo sou aplikasyon an.
 3. Remèt aplikasyon ou fin ranpli nan lekòl pitit ou.
 4. Si ou gen plis pase yon timoun lekòl, se yon sè aplikasyon ou bezwen soumèt, epi mete non tout timoun k ap viv ak ou, nan klas pre-matènèl jiska lekòl segondè.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SchoolFood la pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou asistans ak SchoolFood.

Rele Enfòmasyon Kliyan Schoolfood

Rele 877-363-6325 si ou gen kesyon sou fason pou w aplike.

Dènye mizajou March 21, 2018