Sote kontni prensipal la
Manje

Manje maten ak manje midi nan lekòl

SchoolFood | NYC Depatman edikasyon

1. Kijan li mache

Se ak anpil plezi Depatman Edikasyon Vil New York ap anonse kounye a manje maten ak manje midi gratis nèt pou tout elèv nan tout lekòl leta Vil New York.

  • Fanmi yo pa bezwen ranpli aplikasyon pou kalifye pou avantaj repa gratis ankò.
  • Yo ka mande pou fanmi yo ranpli yon fòm demann konsènan revni pou ede lekòl yo jwenn finansman.

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

  • Aplikasyon nesesè pou kalifye pou jwenn avantaj repa gratis ankò.
  • Yo ka mande pou fanmi yo ranpli yon fòm demann konsènan revni pou ede lekòl yo jwenn finansman.

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYC DOE an pou aprann plis.

Rele Enfòmasyon Kliyan OFNS

Rele 877-363-6325 si ou gen kesyon pou aplike.

Last Updated Monday, June 29th, 5:02pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.