Sote kontni prensipal la
Lojman

Estabilizasyon pri lwaye pou granmoun aje

Egzanpsyon nan Ogmantasyon Pri Lwaye Granmoun Aje (SCRIE) | NYC Depatman Finans / Konsèvasyon ak Devlopman Lojman Vil New York

1. Kijan li mache

Pwogram Egzansyon sou Lwaye pou Moun ki Aje (Senior Citizens Rent Increase Exemption Program (SCRIE)) ede moun ki aje ki kalifye rete nan kay abòdab ak yon jèl lwaye. Si pri lwaye moun ki nan Pwogram Egzansyon sou Lwaye pou Moun ki Aje (Senior Citizens Rent Increase Exemption Program (SCRIE)) a ogmante, yo p ap peye pi chè. Vil la peye pwopriyetè a diferans ant lwaye aktyèl la ak lwaye alavni an.

 • Apre ou fin aplike, li kapab pran 10 a 15 jou pou jwenn yon repons
 • Ou kapab kalifye pou SCRIE menm si ou poko deklare taks ou
 • Ou pa bezwen pèmisyon pwopriyetè kay la pou aplike
 • Gen kèk dokiman w ap bezwen voye. Pa janm voye dokiman orijinal ou pa lapòs, jis voye kopi yo
 • Moun aje ki gen pwòp kay, kondominyòm, oswa kay koperativ prive ki pa sou sipèvizyon gouvènman yo kapab kalifye pou SCRIE
 • Ou kapab aplike pa lapòs oswa nan telefòn
 • Pwogram Jèl Lwaye Vil New York la gen Egzansyon sou Ogmantasyon Lwaye pou Andikape (Disability Rent Increase Exemption (DRIE)) ladan tou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SCRIE, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 62 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Konpayi Lojman Dividann Limite
  • yon devlopman yon Konpayi Redevlopman
  • yon Konpayi Fon Devlopman pou Lojman

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Dosye Adopsyon

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje aplikasyon an epi ranpli li. Epitou ou kapab al pran youn nan Sant San Randevou SCRIE a oswa rele 311 pou mande yo voye yon aplikasyon pou ou pa lapòs.
 2. Voye aplikasyon ou ranpli ak siyen an pa lapòs ansanm ak dokiman sipò yo nan:
  Rent Freeze Program – SCRIE
  P.O. Box 3179
  Union, NJ 07083
 3. Moun k ap viv nan Mitchell-Lama oswa devlopman Konpayi Redevlopman yo ta dwe voye aplikasyon ak dokiman yo a pa imèl bay SCRIE@hpd.nyc.gov.

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCRIE a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Revize Pwogram Bloke Pri Lwaye (SCRIE ak DRIE) ak 19 kesyon yo poze souvan COVID-19.

Imèl SCRIE

Imèl SCRIE pou plis enfòmasyon.

Voye imèl bay HPD si w ap viv nan Mitchell-Lama oswa devlopman Konpayi Redevlopman pou w jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou espesyalis SCRIE yo.

Rele SCRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande.

Last Updated Wednesday, September 22nd, 9:23am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.