Sote kontni prensipal la
Lojman

Estabilizasyon pri lwaye pou granmoun aje

Egzanpsyon nan Ogmantasyon Pri Lwaye Granmoun Aje (SCRIE) | NYC Depatman Finans / Konsèvasyon ak Devlopman Lojman Vil New York

1. Kijan li mache

Yo kapab estabilize pri lwaye pou granmoun aje yo atravè SCRIE. Si pri lwaye yo monte, moun ki gen SCRIE yo pa bezwen peye pri lwaye ki monte a. Minisipalite vil la peye diferans ant pri lwaye kounye a ak pri lwaye ki ogmante a pito.

 • Apre ou fin aplike, li kapab pran 10 a 15 jou pou jwenn yon repons
 • Ou kapab kalifye pou SCRIE menm si ou poko deklare taks ou
 • Ou pa bezwen pèmisyon pwopriyetè kay la pou aplike
 • Gen kèk dokiman w ap bezwen voye. Pa janm voye dokiman orijinal ou pa lapòs, jis voye kopi yo
 • Moun aje ki gen pwòp kay, kondominyòm, oswa kay koperativ prive ki pa sou sipèvizyon gouvènman yo kapab kalifye pou SCRIE
 • Aplike sou entènèt, pa lapòs, pa telefòn, oswa fas-a-fas

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SCRIE, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 62 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Konpayi Lojman Dividann Limite
  • yon devlopman yon Konpayi Redevlopman
  • yon Konpayi Fon Devlopman pou Lojman

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Dosye Adopsyon

Prèv kote w rete

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

kache lis sa a montre lis sa a

Aplikasyon sou entènèt pou SCRIE/DRIE yo p ap disponib anporèman pandan n ap travay sou yon aplikasyon nouvo ak amelyore. Tanpri itilize fòm yo oswa yon sit san randevou pou aplike.

Aplike pa lapòs

kache lis sa a montre lis sa a

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCRIE a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imèl SCRIE

Imèl SCRIE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou espesyalis SCRIE yo.

Rele SCRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande.

Vizite sant san randevou SCRIE a

66 John St, 3rd Floor
New York, NY, 10038
Louvri lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.