Estabilizasyon pri lwaye pou granmoun aje

Egzanpsyon nan Ogmantasyon Pri Lwaye Granmoun Aje (SCRIE) | NYC Department of Finance / NYC Housing Preservation and Development

1. Kijan li mache

Yo kapab estabilize pri lwaye pou granmoun aje yo atravè SCRIE. Si pri lwaye yo monte, moun ki gen SCRIE yo pa bezwen peye pri lwaye ki monte a. Minisipalite vil la peye diferans ant pri lwaye kounye a ak pri lwaye ki ogmante a pito.

 • Apre ou fin aplike, li kapab pran 6 a 10 semèn pou jwenn yon repons
 • Ou kapab kalifye pou SCRIE menm si ou poko deklare taks ou
 • Ou pa bezwen pèmisyon pwopriyetè kay la pou aplike
 • Ou oblije yon sitwayen oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon legal
 • Moun aje ki gen pwòp kay, kondominyòm, oswa kay koperativ prive ki pa sou sipèvizyon gouvènman yo kapab kalifye pou SCRIE
 • Aplike sou entènèt, pa lapòs, pa telefòn, oswa fas-a-fas

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCRIE a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imèl SCRIE

Imèl SCRIE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou espesyalis SCRIE yo.

Rele SCRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande.

Vizite sant san randevou SCRIE a

66 John St, 3rd Floor
New York, NY, 10038
Louvri lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SCRIE, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 62 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Konpayi Lojman Dividann Limite
  • yon devlopman yon Konpayi Redevlopman
  • yon Konpayi Fon Devlopman pou Lojman

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Dosye Adopsyon

Prèv kote w rete

+ montre lis sa a - kache lis sa a

For the household, a copy of all that apply:

For Rent Stabilized apartments

 • Kontra Lwaye – Kontra lwaye anvan ak kounye a sou yon ane oswa dezan ou siyen oswa mèt kay ou siyen
 • Kondisyon siplemantè preferansyèl (si genyen)
 • Kredi Fiskal nan Lojman pou Moun ki pa Touche Ase Revni [Low Income Housing Tax Credit (LIHTC)] oswa kondisyon siplemantè 80/20 oswa 60/40 (si genyen) oswa Lis Pri Lwaye DHCR ou Abitye Peye
 • Nenpòt dènye Lòd pou Gwo Amelyorasyon Enpòtan (Major Capital Improvement, MCI) Divizyon Lojman ak Renouvèlman Kominote (Division of Housing and Community Renewal, DHCR) te bay

Apatman ki sou lwaye kontwole (a copy of all of these)

 • Avi pou Ogmantasyon nan Pri Lwaye Maksimòm Debaz anvan ane almannak ak Fòm Pri Lwaye Maksimòm pou Peye RN-26
 • Avi pou Ogmantasyon nan Pri Lwaye Maksimòm Debaz nan ane almannak la nan moman an ak Fòm Pri Lwaye Maksimòm pou Peye RN-26
 • Rapò Mèt Kay la pou ane almannak anvan an ak Fòm Sètifika ajisteman frè gaz Fòm RA33.10
 • Rapò Mèt Kay la pou ane almannak nan moman an ak Fòm Sètifika ajisteman frè gaz Fòm RA33.10

Init Otèl ki Kontwole Pri Lwaye

 • Anrejistreman anyèl DHCR pou ane anvan an ak ane aktyèl la
 • Lèt sou ogmantasyon lwaye ki siyen ke Administrasyon an oswa Pwopriyetè a ekri oswa enfòmasyon sou tout lwaye DHCR
 • Nenpòt dènye Lòd pou Gwo Amelyorasyon Enpòtan (Major Capital Improvement, MCI) Divizyon Lojman ak Renouvèlman Kominote (Division of Housing and Community Renewal, DHCR) te bay

For Mitchell-Lama Limited Dividend Redevelopment (a copy of all of these)

 • Dokiman ki gen lis pri lwaye oswa lèt biwo direksyon ou bay ki endike dat dènye ogmantasyon pri lwaye ou, ak kantite lajan ou peye anvan ak apre ogmantasyon an.
 • Housing Preservation & Development (HPD) or Division of Housing & Community Renewal (DHCR) Commissioner’s Order

For Housing Development Fund Company

 • A Notice of Rent or Carrying Charge Increase signed by the HDFC Management
 • Copy of the share certificate (if applicable)

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • W-2
 • Deklarasyon revni (inkòm taks)

Travay Endepandan

 • 1099-G
 • Lèt/sètifika benefis
 • Korespondans Depatman Travay nan Leta Nouyòk (NYS Dept. of Labor) voye

Asistans Lajan Kash

 • Lèt bidjè pou Asistans ak Lajan Kach

Benefis Chomaj

 • Lèt/sètifika benefis
 • Chèk benefis ki resan

Avantaj Sekirite Sosyal (SSI, Depandan, Andikap, Sivivan Retrèt)

 • Lèt ou resevwa nan Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration) ki montre kantite lajan avantaj yo peye nan ane almannak anvan an (pa egzanp, Avi pou Chanjman nan Peman pou avantaj SSI, oswa avantaj SSA-1099 SSDI)

Benefis pou Veteran

 • Korespondans nan Administrasyon Veteran ki kontre kantite lajan Pansyon Andikap oswa kantite lajan Konpansasyon ki peye nan ane almannak anvan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA)

 • 1099-R
 • Etadkont pou pansyon/vèsman anyèl

Enterè/Dividann/Redevans

 • 1099-DIV
 • 1099-INT
 • Etadkont labank, kredi inyon oswa yon enstitisyon finansyè

Sipò nan men lòt manm nan fanmi

 • Signed letter from friend/family stating amount of monetary assistance

lòt Revni

 • Signed letter from boarder stating rental payments

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon sou entènèt pou SCRIE/DRIE yo p ap disponib anporèman pandan n ap travay sou yon aplikasyon nouvo ak amelyore. Tanpri itilize fòm yo oswa yon sit san randevou pou aplike.

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje aplikasyon an epi ranpli li. Epitou ou kapab al pran youn nan Sant San Randevou SCRIE a oswa rele 311 pou mande yo voye yon aplikasyon pou ou pa lapòs.
  1. Si ou telechaje li, ap gen de aplikasyon nan fichye a. W ap sèlman bezwen ranpli aplikasyon ki pou kalite lojman w ap viv la. Aplikasyon pou moun k ap viv nan lojman Mitchell-Lama oswa devlopman Konpayi Redevlopman yo pral nan paj yo ki devan an epi aplikasyon pou tout lòt lojman yo ki kalifye ap nan dezyèm nan.
  2. Si ou pran yon aplikasyon nan yon Sant San Randevou oswa ou rele 311 pou mande youn, pa bliye di nan ki kalite lojman w ap viv pou w ka resevwa bon aplikasyon an.
 2. Moun k ap viv nan yon lojman Mitchell-Lama oswa devlopman Konpayi Redevlopman yo dwe poste aplikasyon ak dokiman yo bay:
  NYC Department of Housing and Development
  Division of Housing Supervision, SCRIE Unit

  100 Gold Street, 7th floor
  New York, NY 10038
 3. Moun k ap viv nan lòt lojman ki kalifye yo dwe poste aplikasyon ak dokiman yo bay:
  NYC Department of Finance, SCRIE Unit
  59 Maiden Lane, 22nd Floor
  New York, NY 10038

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Rele HPD nan 212-863-8494 si w ap viv nan yon lojman Mitchell-Lama oswa devlopman Konpayi Redevlopman pou aplike.

Aplike fas a fas

 1. Si w ap viv nan yon lojman ki kalifye, men se pa yon lojman Mitchell-Lama oswa devlopman Konpayi Redevlopman, ou kapab aplike fas-a-fas.
 2. Sanble tout dokiman pèsonèl w ap bezwen pou aplike yo. Ou mèt pote kopi.
 3. Vizite sant san randevou a:
  66 John St, 3rd Floor
  New York, NY 10038
  Louvri lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCRIE a pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imèl SCRIE

Imèl SCRIE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou espesyalis SCRIE yo.

Rele SCRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande.

Vizite sant san randevou SCRIE a

66 John St, 3rd Floor
New York, NY, 10038
Louvri lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.

Dènye mizajou December 8, 2017