Sote kontni prensipal la
Lojman

Estabilizasyon pri lwaye pou granmoun aje

Egzanpsyon nan Ogmantasyon Pri Lwaye Granmoun Aje (SCRIE) | NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

SCRIE ede granmoun aje ki kalifye ki gen 62 lane oswa plis rete nan lojman bon mache kote yo bloke pri lwaye yo. Lokatè yo peye pri lwaye ki bloke a. Yon kredi sou taks sou pwopriyete peye pou diferans lan ant pri lwaye aktyèl la ak pri lwaye ki bloke a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SCRIE, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 62 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Konpayi Lojman Dividann Limite
  • yon devlopman yon Konpayi Redevlopman
  • yon Konpayi Fon Devlopman pou Lojman

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou w aplike pou SCRIE, ou ap bezwen kopi dokiman ki pwouve:

 • Ki moun ou ye (ak laj ou)
 • Kote ou ap viv
  • Ou bezwen pwouve lwaye w la ki gen ladan dokiman oswa kontra lwaye anvan ak aktyèl la.
 • Revni
  • Sa gen ladan revni ou ak revni tout moun ki nan kay la ki te rete nan apatman w lan ane anvan ou soumèt aplikasyon ou an. Pa egzanp, si w aplike an 2022, w ap bezwen enfòmasyon sou revni pou ane 2021.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Dosye Adopsyon

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv estati elèv

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike sou entènèt

Si w ap aplike pou SCRIE pou premye fwa, ou ka aplike sou entènèt.

Aplike pandan yon randevou vityèl

Ou ka jwenn èd pou aplike nan SCRIE lè w planifye yon randevou vityèl. Lè w ap planifye:

 1. Anba “Chwazi Sèvis”, chwazi Pwogram Egzanpsyon pou Lokatè ak Pwopriyetè Kay. Apre sa, chwazi “Rent Freeze (SCRIE oswa DRIE) Premye aplikasyon an.
 2. Anba “Chwazi Anplasman” an, chwazi “Egzanpsyon Randevou Vityèl.”
 3. Chwazi yon dat ak yon lè. Apre sa, ranpli enfòmasyon kontak ou pou kreye randevou w la.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Ale sou sit entènèt Pwogram NYC Rent Freeze lan pou aprann plis.

Egzamine kesyon moun poze souvan yo pou Pwogram Rent Freeze la pandan COVID-19 la.

Si w ap viv nan yon devlopman HPD, ale sit entènèt HPD la pou aprann plis sou SCRIE HPD sipèvize a.

Kontakte SCRIE

Mande èd nan Depatman Finans lan.

Imèl HPD

Si w gen kesyon sou SCRIE HPD sipèvize, voye yon imèl nan SCRIE@hpd.nyc.gov.

Rele 311

Mande pou espesyalis SCRIE yo.

Rele SCRIE lè w itilize TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande.

Rele HPD

Rele 212-863-8494 si w gen kesyon sou SCRIE HPD sipèvize.

Last Updated Monday, March 14th, 3:38pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.