Sote kontni prensipal la
Moun Andikape

Sèvis familyal pou elèv ki andikape yo

Bezwen espesyal | NYS Depatman edikasyon

1. Kijan li mache

Sant Edikasyon Espesyal Pou Paran bay enfòmasyon ak resous pou fanmi elèv ki andikape yo. Sant yo kapab ede fanmi yo patisipe plis nan edikasyon pitit yo, konprann andikap pitit yo, rezoud pwoblèm ant fanmi ak distri yo bonè, ak plis toujou.

  • Nou ofri sèvis pou elèv ak fanmi yo gratis
  • Seyans fòmasyon yo gratis tou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout fanmi nan NYC ki ap okipe yon elèv ki andikape kalifye pou resevwa sèvis yo gratis. Tout moun ka vini nan fòmasyon yo.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Sant Paran Eta NY la pou jwenn plis enfòmasyon ak sèvis.

Imèl yon Sant Paran

Imèl yon Sant Paran pou plis enfòmasyon:

Rele 311

Mande pou Bezwen espesyal si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele yon Sant Paran

Bronx, Brooklyn, Manhattan, ak Queens: 212-677-4660 (angle) 212-677-4668 (panyòl).
Staten Island: 718-494-4872.

Vizite yon sant

Chèche yon sant pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Tuesday, October 29th, 11:22am