Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Grenn fwa ou ka anile prè federal etidyan pa akseptab.

Plan Federal Alèjeman Dèt Etidyan (Federal Student Loan Debt Relief Plan) | Depatman Edikasyon Ameriken (U.S Department of Education, ED)

1. Kijan li mache

Moun ki chwazi yon prè premye sik, yon prè dezyèm sik, yon prè mari/madanm, oswa yon prè Parent PLUS& yon prè Grad PLUS kapab jwenn jiska $20,000 pou anile dèt etidyan yo a.

 • Pou moman, aplikasyon pou grenn fwa ou ka anile prè federal etidyan an pa akseptab.
 • Dwe se yon sitwayen Ameriken.
 • Alèjman dèt la aplikab sèlman pou prè lajan ou te resevwa anvan 30 Jen 2022
 • Aplikasyon an ap ouvè jiska 31 Desanm 2023.
 • Ou ap resevwa yon ranbouseman pou nenpòt pèman prè ou fè pandan poz sou pèman federal la (nenpòt lè aprè 13 Mas 20202) si
  • ou reyisi aplikasyon ou an ak jwenn yon retrè sou dèt ou aak
  • pèman ou fe volontèman pandan tan poz la diminye sou total balans ou dwe a men li pa ranbouse tout dèt ou a.
  • Si ou peye tout dèt ou a pandan tan poz sou peman, kontakte moun ki ap sèvi ou a pou retounen ou lajan. Yon fwa ou rejwenn lajan pre etidyan ou an, ou elijib pou anile li.
 • Si ou peye prè ou anvanpoz peman federal la komanse (13 Mas 2020), ou pa p resevwa okenn anilasyon prè.
 • Ale sou sitwèb Èd Federal Etidyan an pou ou jwenn plis enfòmasyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka resevwa anilasyon dèt si ou prè ou a elijib ak gen revni sa yo mande yo:

Estati Deklarasyon Taks Revni 2020 oswa 2021
Pa te ranpli taks Fè mwens pase revni yo mande pou ranpli taks federal yo
Moun ki selibatè Mwens pase $125,000
Moun ki marye, ki ranpli taks yo separeman Mwens pase $125,000
Moun ki marye, ki ranpli taks yo ansanm Mwens pase $250,000
Chèf Kay la Mwens pase $250,000
Vèf/Vèv ki kalifye Mwens pase $250,000

Ou kapab jwenn:

 • Jiska $20,000 pou anile dèt ou a si ou gen prè federal pou etidyan ak benefisye Sibvansyon Pell (Pell Grants).
 • Jiska $10,000 pou anile dèt ou a si ou gen prè federal pou etidyan ak benefisye Sibvansyon Pell (Pell Grants).

Anilasyon an aplikab pou nenpòt etidyan se Depatman Edikasyon Ameriken (U.S Department of education) an, tankou prè premye sik, dezyèm sik, pre mari/madanm, prè Parent Plus& prè Grad PLUS.

Anilasyon an pa aplikab pou sipote prè prive yo, tankou sipòte prive Perkins ak prè FFEL.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Pou moman, aplikasyon pou grenn fwa ou ka anile prè federal etidyan an pa akseptab.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sit entènèt Èd Federal Etidyan an pou ou jwenn plis enfòmasyon.

Jwenn lòt pwogram pou anile prè ak plis enfòmasyon sou yoPwoteksyon pou Konsomatè ak Travayè nan vil New York (Consumer and Worker Protection,NYC).

Last Updated Monday, November 21st, 10:08am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.