Sote kontni prensipal la
Travay

Eksperyans dete peye pou jèn yo

Pwogram Travay Pou Jèn Pandan Ete (SYEP) | NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

1. Kijan li mache

Si ou gen laj ant 14 ak 24 lane, ou ka jwenn yon eksperyans dete peye nan SYEP. Gen djòb nan gouvènman, mize, espò, ak plis ankò. Pou jwenn plis èd, SYEP anime atelye sou fason pou jwenn yon travay ak konprann finans ou.

Mizajou: Akoz pandemi COVID-19 la ak enkyetid pou sante ak sekirite moun k ap viv New York yo, DYCD te sispann SYEP pou sezon ete sa a. Pwogram lan pral relanse nan ete 2021.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo..

 • Èske w ap viv NYC?
 • Èske ou gen ant 14 ak 24 an?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

It’s important to include the right documents when you apply. Your documents show whether the program is right for you.

This page can help you choose the right documents for your application.

A Social Security Card is required for all applicants as proof of Social Security number. All references to the word “current” means documents dated within the last six (6) months or where applicable documents which are still valid and have not expired. SYEP does not require documents to be submitted with the application. You will only need to submit documents if you are selected from the lottery.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 • IDNYC
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Dosye Adopsyon
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Moun ki Andikape/ki Entatad/ki Ansent

Prèv Otorizasyon Travay

Prèv Sevis Selektif

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite paj SYEP sou sitwèb DYCD a pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou asistans ak Pwogram Travay Pandan Ete pou Jèn nan.

Rele SYEP

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 oswa 646-343-6800 pou jwenn plis enfòmasyon.

Last Updated Wednesday, May 20th, 4:35am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.