Travay pou jèn moun pandan ete a

Pwogram Travay Pou Jèn Pandan Ete (SYEP) | NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

1. Kijan li mache

Si ou gen ant 14 ak 24 an, ou kapab jwenn yon travay pandan ete nan SYEP. Gen travay nan gouvènman, mize, espò, ak plis toujou. Pou bay plis èd, SYEP prezante atelye sou kijan pou ou jwenn yon travay ak konprann fason pou jere lajan ou.

 • Enskri ant fevriye ak mas chak ane
 • Nou fè seleksyon yo nan yon lotri
 • Aplike sou entènèt oswa nan yon òganizasyon kominotè pandan peryòd aplikasyon an
 • Gen travay pou jèn moun andikape

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SYEP a pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou asistans ak Pwogram Travay Pandan Ete pou Jèn nan.

Rele SYEP

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 pou plis enfòmasyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou ka reponn wi pou kesyon sa yo..

 • Èske w ap viv NYC?
 • Èske ou gen ant 14 ak 24 an?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

It’s important to include the right documents when you apply. Your documents show whether the program is right for you.

This page can help you choose the right documents for your application.

A Social Security Card is required for all applicants as proof of Social Security number. All references to the word “current” means documents dated within the last six (6) months or where applicable documents which are still valid and have not expired. SYEP does not require documents to be submitted with the application. You will only need to submit documents if you are selected from the lottery.

Prèv Idantite

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 • IDNYC
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Dosye Adopsyon
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans

Prèv Kote Ou Abite

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lisans chofè yo emèt pandan 6 dènye mwa ki sot pase yo
 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)
 • IDNYC
 • lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Dokimantasyon Otorite Lojman nan Vil Nouyòk (New York City Housing Authority: NYCHA) fè
 • Lèt oswa deklarasyon yon Ajans Federal, Leta oswa Minisipal te fè

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo

Lajan w touche ak Salè

 • Souch chèk pewòl (2 semenn konsekitif resan si li chanje, si se pa sa bay sa ki pi resan an)
 • W-2
 • Deklarasyon NYCHA sou Revni Fanmi

Asistans Piblik

 • Lèt Bidjè pou Asistans Piblik
 • at Asistans Piblik ak yon resi retrè lajan ki resan
 • Resi EFPT
 • SNAP card with photo

Benefis Chomaj

 • Lèt/sètifika benefis
 • Lèt/sètifika benefis ak kantite benefis la
 • Etadkont Benefis (Disponib sou Entènèt)

Sekirite Sosyal

 • Lèt/sètifika benefis ki resan
 • Chèk benefis ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt 

 • 1099-R
 • Etadkont pou pansyon/vèsman anyèl

Prèv Moun ki Andikape/ki Entatad/ki Ansent

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun ki enfim/andikap, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Prèv sou Revni Sekirite Sosyal pou Moun ki Enfim (Social Security Disability) oswa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income: SSI)
 • Deklarasyon yon pwofesyonèl medikal fè

Prèv Otorizasyon Travay

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Dokiman otorizasyon travay, pou aplikan ki gen 17 an e ki pi piti.

Prèv Sevis Selektif

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Dokiman ki montre enskripsyon ki fèt sou entènèt (www.sss.gov)
 • Lèt enskripsyon pou sèvis selektif
 • Resi ki gen so lapòs sou li

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike nan SYEP sou entènèt pandan peryòd aplikasyon an (ant fevriye ak mas).Aplikasyon pou SYEP a ap disponib sèlman pandan peryòd sa a.
 2. Y ap chwazi patisipan yo nan yon lotri pou pwogram nan.

Aplike sou entènèt

Aplike fas a fas

Jèn yo kapab aplike nan òganizasyon kominotè yo.

Chèche yon Òganizasyon Kominotè

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SYEP a pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou asistans ak Pwogram Travay Pandan Ete pou Jèn nan.

Rele SYEP

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 pou plis enfòmasyon.

Dènye mizajou December 8, 2017