Sote kontni prensipal la
Lojman

Nouvo Resous pou Evite Degèpisman

Pòtay Resous Lokatè NYC a | Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo (NYC Mayor’s Office to Protect Tenants, MOPT)

1. Kijan li mache

Pòtay Resous Lokatè a se yon sit entènèt ki la pou ede lokatè rezidansyèl yo evite degèpisman epi rete lakay yo. Pòtal sou entènèt la menne w nan resous ki baze sou sitiyasyon w lan.

  • Lè w reponn kèk kesyon sou sikonstans san parèy ou yo, y ap mennen w nan resous ki pi enpòtan yo, tankou èd pou navige ale nan yon blokaj oswa degèpisman ilegal.
  • Pou asistans legal sou pwoblèm lojman, rele 311 epi di “Tenant Helpline” (Liy Èd Lokatè).
    • Si w ap fè fas a yon ka degèpisman, ou ka resevwa asistans legal gratis nan Biwo Jistis Sivil HRA la ak lwa sou “dwa pou gen yon avoka” Vil la.
    • Si sa apwopriye, espesyalis yo ka òganize yon sesyon medyasyon ant ou menm ak mèt kay ou a deyò Tribinal Lojman an pou rezoud pwoblèm tankou lwaye ki poko peye, enkyetid sou kontra lwaye, oswa demenajman.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout lokatè yo kalifye pou resevwa èd kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo.

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Sou entènèt

Ale sou Pòtal Resous Lokatè eksplore resous pou sitiyasyon lojman patikilye w.

Jwenn plis enfòmasyon ak resous si w se yon lokatè COVID-19 la te fè efè sou ou

Nan Telefòn

Rele 311 epi di “Tenant Helpline” (Liy Èd Lokatè)

Last Updated Wednesday, January 6th, 11:59am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.