Sote kontni prensipal la
Travay

Nouvo Pwogram Fòmasyon pwofesyonèl ak resous Vil lan.

WorkingNYC | Biwo Majistra pou Devlopman Travayè

1. Kijan li mache

WorkingNYC se wout pou w pase pou w jwenn pwogram ki kapab ede ou prepare epi jwenn yon djòb. Jwenn pwogram ki koresponn ak ou an, chèche konnen si w elijib, epi aprann konsènan pwochen etap pou w ka aplike yo.

  • Chèche pwogram fòmasyon, estaj, kou alfabetizasyon pou granmoun, ak plis toujou.
  • Pifò pwogram yo egzije pou ou gen omwen 16 lane. Kalifikasyon an varye selon chak pwogram.
  • Konsilte òf travay ajans ki gen nan Vil lan.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la
Vizite working.nyc.gov pou jwenn yon pwogram pou ou.

Last Updated Friday, July 30th, 4:12pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.