Etap 1 sou 10
Ki kalite èd w ap chèche?

Ou mèt chwazi plis pase youn. Pa enkyete ou si ou bliye youn, n ap toujou tcheke si ou kalifye pou èd ak yo tout.

Kisa sa ye?

Nan detwa paj k ap vini yo, nou pral poze ou kesyon konsènan ou menm ak kay ou pou jwenn asistans ak pwogram ki te kapab enterese nou. Nòmalman li pran apeprè 10 minit pou reponn tout kesyon yo.

Etap 2 sou 10
Men sa ou bezwen konnen avan nou kòmanse:

Avètisman ACCESS NYC pou Evalyasyon Pou Pwogram Asistans Piblik la

ACCESS NYC ofri yon zouti seleksyon ki rekòmande pwogram asistans piblik ou ta dwe konsidere selon enfòmasyon ou bay sou kay ou.

Pou enskri pou resevwa yon asistans, w ap bezwen aplike nan ajans apwopriye k ap administre li a. ACCESS NYC pral di ou kijan pou ou fè pou aplike pou nenpòt asistans ki sou sitwèb sa a, men nou pa ka garanti w ap kalifye pou li. Se ajans k ap administre li a ki pral detèmine si ou kalifye lè ou soumèt yon aplikasyon pou chak pwogram.

Enfòmasyon ou pataje pou seleksyon asistans piblik la pral rete anonim epi se sèlman ak ajans minisipal yo nou pral pataje yo pou amelyore aksè nan pwogram ak asistans yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou kijan Minisipalite a kapab itilize enfòmasyon ou pataje ak ACCESS NYC, vizite Terms of Use for NYC.gov ak Privacy Policy for NYC.gov.

Klike sou ti bwat ki anba la a epi apresa klike sou bouton an pou kòmanse.

Etap 3 sou 10

Ba nou yon ti enfòmasyon sou ou.

Gen anpil pwogram avantaj pou moun nan yon gwoup laj an patikilye. Si ou bay laj ou sa pral ede nou chwazi pwogram k ap pi bon pou ou kounye a. Enfòmasyon ou pataje yo se pou wè si ou kalifye pou asistans piblik epi y ap rete anonim.

Etap 4 sou 10

Ba nou plis enfòmasyon sou ou toujou.

Èske ou nan nenpòt nan sitiyasyon sa yo?

Ou mèt chwazi plis pase youn. Ou kapab kite li vid tou si pa gen anyen ki asosye ak ou.


Èske ou te resevwa nenpòt nan asistans sa yo?
Etap 5 sou 10

Ba nou enfòmasyon sou revni ou.

Èske ou gen nenpòt revni?

Sa a gen ladan lajan ou touche nan travay, lajan ansyen mari/madanm sipoze peye, envestisman, oswa kado.

Etap 6 sou 10

Dekri depans ou yo.

Èske ou gen nenpòt depans?

Sa a gen ladan pri pou gadri, sipò pou timoun, lwaye, depans medikal, bòdwo pou chofaj, ak plis toujou.

Etap 7 sou 10

Ba nou enfòmasyon sou kay ou.

Nòmalman sa a se fanmi w ap viv ak yo epi ki pataje resous enpòtan tankou manje ak bòdwo. Konte kolokatè ou yo sèlman si nou achte ak prepare manje ansanm souvan.

Kantite moun (max. 8)

Etap 8 sou 10

Ba nou enfòmasyon sou moun ki chèf kay la.

Èske se ou ki chèf kay la?

Moun ki antèt kay la se moun ki ka reprezante tout moun nan fanmi ou epi peye pou pifò depans fanmi an. Si ou peye plis pase mwatye nan depans pou kay ou ane sa a, se ou ki antèt kay la.

Etap 9 sou 10

Jiska kounye a ou te pale nou sou:

  Ba nou enfòmasyon sou pwochen moun ki lakay ou.

  Etap 10 sou 10

  Dènye kesyon! Ba nou enfòmasyon sou kote w ap viv.

  Kiyès nan sa yo ki reprezante sitiyasyon w ap viv?

  Ou mèt chwazi plis pase youn.


  Fè tout efò ou kapab pou reponn. Nou itilize sa a pou montre ou pwogram k ap pi bon pou ou kounye a.

  Dakò. Men sa nou gentan jwenn: