Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Èd pou Enèji nan Kay (HEAP) | Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

HEAP ede fwaye ki pa gen anpil revni yo konble depans pou chofaj lakay yo. Avantaj la kapab peye pou gaz, sous sèvis piblik ou yo, ak ranplasman epi reparasyon ekipman chofaj. Nou peye founisè chofaj oswa konpayi sèvis piblik la avantaj la dirèkman.

 • Aplikasyon pou avantaj Regilye HEAP ak Ijans yo ap fèmen31 masoswa lè pa gen fon ankò, sa ki toujou rive anvan.
 • Gen avantaj HEAP ki se selon bezwen ou:
  • Aplikasyon pou Avantaj Regilye HEAP yo ouvè nan dat 1ye novanm 2022.
  • Avantaj HEAP an Ijans lan kapab ede ou chofe kay ou si ou gen yon ijans pou chofaj oswa ou nan sitiyasyon ki lye ak sa. Aplikasyon sa ouvè peryodikman. Pou 2022-2023, Premye Avantaj Ijans HEAP a te ouvè 3 janvye 2023. Dezyèm nan te ouvè 27 fevriye 2023.
 • Ou kapab jwenn HEAP menmsi chofaj ou a antre nan lwaye w.
 • Gen lòt avantaj ki disponib ki kapab ede ou:
  • repare oswa ranplase founo, chodyè chofaj, ak lòt ekipman dirèk pou chofaj, si w se yon pwopriyetè kay.
  • resevwa sèvis jesyon enèji tankou netwayaj ekipman chofaj.
  • Aprann plis sou avantaj sa yo sou paj entènèt HEAP OTDA a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Elijiblite ak avantaj Regilye HEAP yo baze sou:

 • prezans yon moun nan kay la ki poko gen 6 lane, ki gen 60 lane oswa plis oswa ki gen yon andikap pèmanan
 • prensipal sous chofaj la
 • revni ak kantite moun ki nan kay la
Kantite moun ki nan kay la Maksimòm Revni Brit Chak Mwa pou 2022-2023
1 $2,852
2 $3,730
3 $4,608
4 $5,485
5 $6,363
6 $7,241
7 $7,405
8 $7,570
9 $7,734
10 $7,899
11 $8,064
12 $8,228
13 $8,778
Pou chak moun anplis, ajoute: Ajoute $590

Moun lakay ou kapab elijib pou resevwa avantaj HEAP an Ijans yo si ou kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske nenpòt nan sa yo aplikab pou ou?
  • Yo koupe oswa prevwa koupe kouran ki fè sistèm chofaj oswa tèmosta ou a fonksyone a.
  • Yo koupe sistèm chofaj ou oswa gen posibilite pou yo koupe li.
  • Ou pa gen gaz oswa ou gen mwens pase yon ka tank gaz.
 2. Èske fakti pou chofaj oswa elektrisite ou a fèt sou non w?
 3. Èske resous ki disponib nan fwaye ou a:
  • pi piti pase $3,000 si li gen moun ki gen 60 lane oswa plis?
  • pi piti pase $2,000 si li pa gen moun ki gen 60 lane oswa plis?
 4. Èske w respekte youn nan direktiv sou revni sa yo?
  • Ou resevwa avantaj SNAP, Èd Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi w nan limit oswa anba limit direktif yo bay pou revni brit chak mwa ki ekri nan tablo ki vin apre a pou kantite moun ki lakay ou.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè ou ap fè demann nan. Dokiman ou yo ap montre si pwogram nan bon pou ou.

Paj sa a kapab ede ou chwazi bon dokiman yo pou ou fè demann ou an.

Prèv rezidans (kote ou ap viv)

 • Resi aktyèl pou lwaye ki gen non ak adrès lokatè ak pwopriyetè a oswa kontra lwaye a ki gen non ak adrès
 • Fakti dlo, dlo twou regou, oswa taks
 • Kontra Asirans Pwopriyetè/Lokatè
 • Fakti sèvis piblik
 • Kanè/resi pou pèman ipotèk ki gen adrès

Prèv relasyon ak founisè

Prèv revni ou

Prèv idantite

Prèv sekirite sosyal

Prèv vilnerabilite

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike anliy sou ACCESS HRA.
 2. Itilize aplikasyon mobil ACCESS HRA a ki disponib gratis sou iTunes Store (pou iPhones) oswa sou Google Play Store (pou telefòn Android) pou eskane dokiman ou yo.
 3. Apre ou fin soumèt demann ou an, yo kapab kontakte ou pou pase yon entèvyou elijiblite. Ou kapab pase entèvyou a nan telefòn san ou pa bezwen vini nan yon sant avantaj access.
 4. Ou kapab ale sou ACCESS HRA pou verifye nan ki nivo aplikasyon w lan ye.

Aplike anliy

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sit entènèt OTDA pou HEAP la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande èd nan Pwogram Èd pou Enèji nan Kay.

Rele HEAP

Rele 718-557-1399 pou jwenn èd nan HEAP.

Last Updated Monday, March 20th, 6:06pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.