Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans ak Enèji Kay (HEAP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

HEAP ede mèt kay ki kalifye yo pou yo peye depans chofaj kay yo. Avantaj la ka peye pou gaz, sous sèvis piblik ou yo, ranplasmanak reparasyon ekipman chofaj yo. Yo peye founisè chofaj la oswa konpayi sèvis piblik la avantaj la dirèkteman. Ou ka aplike pou HEAP chak ane lè pwogram lan louvri.

 • Avantaj HEAP la disponib apati dat 1ye Oktòb 2021. Aplike anvan dat 29 avril 2022.
  • Si yo asepte w, ou pral benefisye avantaj HEAP yo pou peryòd aktyèl sa.
  • Ou pral gen pou w aplike pou pwogram HEAP lan chak ane lè pwogram lan disponib.
  • Ou ap kapab benefisye avantaj HEAP yo menm si sèvis chofaj ou an antre nan kalkil lajan w bay pou lwaye an.
 • Ap gen yon avantaj Emergency HEAP ki disponib pou ou si sèvis chofaj ou an te etenn oswa si ou pat gen kabiran pou fè l fonksyone ankò. Aplike anvan 31 out 2022. Nou bay avantaj yo sou yon baz premye vini, premye sèvi.
 • Gen lòt avantaj ki disponib ki kapab ede w, tankou:
  • pou peye aryere sèviz gaz ak/oswa kouran yo.
  • pou repare oswa ranplase founo, chodyè chofaj, ak lòt ekiopman dirèk nan sistèm chofaj lan, si w se yon pwopriyetè kay.
  • pou resevwa sèvis jesyon enèji tankou netwayaj ekipman chofaj.
  • Jwenn plis enfòmasyon sou avantaj sa yo sou sit entènèt OTDA’s HEAP an.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Kay ou an kapab kalifye pou avantaj Regular HEAP yo si w ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske ou menm ak moun ki ap viv ansanm avè w yo se sitwayen ameriken oswa yo gen papye imigrasyon yo kòrèk?
 2. Èske revni ou rive nan oswa pi ba limit ki afiche yo?
Kantite moun nan fanmi an Revni pa Mwa (2021-2022)
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Pou chak moun an plis, ajoute: $568

Kay ou an kapab kalifye pou avantaj Emergency HEAP yo si w ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske genyen nenpòt nan sa ki pi ba yo aplike pou ou?
  • Yo koupe oswa gen plan pou koupe kouran ki nesesè pou sistèm chofaj oswa tèmostat ou a mache an.
  • Sistèm chofaj ou an te etenn (koupe) oswa gen posibilite pou yo etenn (koupe) li.
  • Ou pa gen kabiran ankò oswa w genyen mwens pase yon ka kabiran nan rezèvwa w.
 2. Èske fakti chofaj oswa kouran w lan fèt sou non w?
 3. Èske resous finansyè ki disponib nan mitan moun ki nan kay ou yo:
  • mwens pase $3,000 si genyen pami yo yon moun ki gen 60 lane oswa plis?
  • mwens pase $2,000 si pa genyen pami yo yon moun ki gen 60 lane oswa plis?
 4. Èske w satisfè youn (1) nan kondisyon revni sa yo?
  • Ou resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi w parèt nan oswa anba limit revni bri mansyèl sa yo ki afiche nan tablo sa pa rapò ak gwosè kay ou an.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou omwen yon manm nan kay la:

 • Nimewo Sekirite Sosyal Valab (SSN)

Pou chak moun k ap aplike, nenpòt dokiman:

 • Lisans chofè
 • ID foto
 • Paspò Ameriken oswa Sètifika Natiralizasyon
 • Papye Adopsyon, Dosye Lopital oswa Doktè
 • Dosye lekòl

Oswa pou chak moun k ap aplike, nenpòt ki de dokiman :

 • Sètifika nesans oswa sètifika batèm
 • Deklarasyon yon lòt moun

Prèv kote w rete

Prèv revni ou

Prèv depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Nou fèmen aplikasyon HEAP regilye yo pou sezon an. Sepandan, ou ka toujou aplike pou yon HEAP Dijans anvan 31 out 2022 lè w rele 212-331-3126. Nou bay avantaj HEAP Dijans yo sou yon baz premye vini, premye sèvi.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sit entènèt Pwogram Asistans Enèji Lojman (Home Energy Assistance Program, HEAP) | OTDA pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande èd pou Pwogram Asistans Enèji nan Kay (Home Energy Assistance Program).

Rele HEAP

Rele nan 212-331-3126 oswa rele Liy Enfòmasyon HEAP la nan 800-692-0557 pou w kapab jwenn asitans nan kad avantaj HEAP yo.

Last Updated Friday, May 13th, 11:43am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.