Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans ak Enèji Kay (HEAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HEAP ede kay ki kalifye yo satisfè bezwen yo pou enèji nan sezon ivè a. Lajan sa a kapab peye pou gaz, konpayi ki ba ou sèvis piblik, ekipman ou, ak/oswa reparasyon. Minisipalite vil la peye pou depans yo swa dirèkteman bay konpayi a (asistans chofaj ak/oswa sèvis piblik) oswa bay kay la (asistans sèvis piblik sèlman).
 • Ou kapab aplike pou HEAP chak ane ant mwa novanm ak mas
 • Ou kapab toujou resevwa asistans menm si sèvis piblik ou yo nan pri lwaye ou
 • Gen asistans pou ka ijan si yo te koupe chofaj ou oswa si yo pral koupe li
 • W ap bezwen bay prèv adrès ou, nimewo sekirite sosyal ou, revni ou, ak bòdwo pou sèvis piblik ou yo (si ou peye pou sèvis piblik ou yo)

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon timoun ki poko gen sizan, yon granmoun ki gen plis pase 60 an, oswa nenpòt moun ak yon andikap pèmanan k ap viv lakay ou?
 • Èske ou menm ak moun w ap viv ak yo a se sitwayen ameriken oswa imigran legal?
 • Èske ou satisfè youn nan rekòmandasyon pou revni sa yo?
  • Ou resevwa asistans SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi ou sou nivo rekòmandasyon pou revni an oswa anba li.
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $28,692 $2,391 $552
2 $37,524 $3,127 $722
3 $46,356 $3,863 $891
4 $55,176 $4,598 $1,061
5 $64,008 $5,334 $1,231
6 $74,496 $6,070 $1,401
7 $74,496 $6,208 $1,433
8 $76,152 $4,346 $1,464
9 $77,796 $6,483 $1,496
10 $79,452 $6,621 $1,528
11 $83,016 $6,918 $1,596
Pou chak moun an plis, ajoute: $6,450 $540 $124

Si ou bezwen asistans HEAP an ijans, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske yo te koupe chofaj ou oswa yo pral koupe li, oswa tank gaz ou rete yon ka oswa pi piti?
 • Èske bòdwo chofaj ak/oswa kouran an se sou non ou li ye?
 • Are your household’s available resources:
  • pi piti pase $3,000 si gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa
  • pi piti pase $2,000 si pa gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • SKat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicare
 • Dosye Ofisyèl nesans
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans

Prèv kote w rete

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv Depans

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv Resous

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv Moun ki Andikape

kache lis sa a montre lis sa a

Proof of your non-custodial parent information

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

kache lis sa a montre lis sa a

Aplike pou HEAP pa lapòs si:

 • moun ki chèf kay la andikape epi li resevwa Asirans Retrèt Pou Sivivan oswa Asirans Pou Andikap, oswa
 • moun ki chèf kay la gen 60 an oswa plis, oswa
 • kay la se SSI Kòd A oswa
 • kay la ap resevwa Asistans ak Lajan Kach oswa SNAP

Ou dwe poste aplikasyon yo bay:

New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Telechaje fòm nan

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HEAP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Asistans ak Enèji Kay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

ReleHEAP

Rele liy enfòmasyon an nan 800-692-0557 si ou gen kesyon sou HEAP oswa 212-835-7216 pou jwenn asistans yon operatè.

Vizite yon biwo HEAP

Vizite yon biwo HEAP pou jwenn èd fas-a-fas.