Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans ak Enèji Kay (HEAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HEAP ede kay ki kalifye yo satisfè bezwen yo pou enèji nan sezon ivè a. Lajan sa a kapab peye pou gaz, konpayi ki ba ou sèvis piblik, ekipman ou, ak/oswa reparasyon. Minisipalite vil la peye pou depans yo swa dirèkteman bay konpayi a (asistans chofaj ak/oswa sèvis piblik) oswa bay kay la (asistans sèvis piblik sèlman).

Mizajou: TOUT biwo HEAP yo fèmen pou yon ti moman epi yo pral sispann tout entèvyou HEAP fas-a-fas yo jiskaske gen yon lòt anons. Yo ka fè entèvyou ki nesesè pou nenpòt eleman avantaj avèk moun ki aplike yo nan telefòn nan 212-331-3126.

 • Yo pwolonje peryòd aplikasyon pou avantaj HEAP regilye ak ijan an jiska 31 out 2020 oswa jiskaske fon yo bay pou eleman sa yo fini nèt, nenpòt sa ki rive anvan an.
 • Ou kapab toujou resevwa asistans menm si sèvis piblik ou yo nan pri lwaye ou
 • Gen asistans pou ka ijan si yo te koupe chofaj ou oswa si yo pral koupe li
 • W ap bezwen bay prèv adrès ou, nimewo sekirite sosyal ou, revni ou, ak bòdwo pou sèvis piblik ou yo (si ou peye pou sèvis piblik ou yo)

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon timoun ki poko gen sizan, yon granmoun ki gen plis pase 60 an, oswa nenpòt moun ak yon andikap pèmanan k ap viv lakay ou?
 • Èske ou menm ak moun w ap viv ak yo a se sitwayen ameriken oswa imigran legal?
 • Èske ou satisfè youn nan rekòmandasyon pou revni sa yo?
  • Ou resevwa asistans SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi ou sou nivo rekòmandasyon pou revni an oswa anba li.
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $29,928 $2,494 $576
2 $39,144 $3,262 $753
3 $48,360 $4,030 $930
4 $57,564 $4,797 $1,107
5 $66,780 $5,565 $1,284
6 $75,984 $6,332 $1,461
7 $77,712 $6,476 $1,494
8 $79,440 $6,620 $1,528
Pou chak moun an plis, ajoute: $6,636 $553 $128

 

Si ou bezwen asistans HEAP an ijans, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske yo te koupe chofaj ou oswa yo pral koupe li, oswa tank gaz ou rete yon ka oswa pi piti?
 • Èske bòdwo chofaj ak/oswa kouran an se sou non ou li ye?
 • Èske resous ou gen disponib lakay ou se:
  • pi piti pase $3,000 si gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa
  • pi piti pase $2,000 si pa gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè oswa idantifikasyon ofisyèl ak foto
 • Batistè
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans

Prèv kote w rete

Prèv revni ou

Prèv depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Prèv prezans nan lekòl

Prèv ou gen asirans sante

Prèv enfòmasyon paran ou ki pa gen lagad

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HEAP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Asistans ak Enèji Kay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

ReleHEAP

Rele liy enfòmasyon an nan 800-692-0557 si ou gen kesyon sou HEAP oswa 212-331-3126 pou jwenn asistans yon operatè.

Rele Liy Chofaj (Heat Line) la nan 212-331-3150 si w gen pwoblèm pou w peye bil chofaj ou a oswa si w bloke lakay ou epi w bezwen èd Pwogram Èd pou Enèji Domestik (Home Energy Assistance Program (HEAP)).

Vizite yon biwo HEAP

Vizite yon biwo HEAP pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, September 2nd, 3:57pm