Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Èd pou Enèji nan Kay (HEAP) | Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

HEAP ede fwaye ki pa gen anpil revni yo konble depans pou chofaj lakay yo. Avantaj la kapab peye pou gaz, sous sèvis piblik ou yo, ak ranplasman epi reparasyon ekipman chofaj. Nou peye founisè chofaj oswa konpayi sèvis piblik la avantaj la dirèkman. Ou kapab jwenn HEAP menmsi chofaj ou a antre nan lwaye w.

 • Aplikasyon pou Avantaj Regilye HEAP2023-2024 yo fini 12 avril 2024.
 • Endemnizasyon pou Aksidan Travay/Andikap ijans:
  • Avantaj pou Ijans 2023-2024 disponib jiska 30 out 2024 oswa jiskaske lajan pou avantaj sa a fini, nenpòt sa ki vini avan an.
  • Avantaj pou Ijans ka ede w chofe kay ou si w nan yon ijans ki gen rapò ak chalè.
  • Avantaj ijans HEAP ak kalifikasyon yo baze sou:
   • revni
   • resous ki disponib
   • kalite ijans lan
 • Gen Lòt avantaj ki disponib tou:
  • Avantaj Reparasyon ak Ranplasman Ekipman Chofaj (Heating Equipment Repair and Replacement, HERR) : ede w repare oswa ranplase fou ou, chodyè a ak lòt ekipman chofaj dirèk si w se yon pwopriyetè kay.
  • Avantaj Netwayaj ak Optimizasyon: ede ou jwenn sèvis efikasite enèjetik tankou netwayaj ekipman chofaj.
  • Konpozan pou Asistans Klimatizasyon an ouvè pou aplikasyon. Aplikan ki kalifye yo ap resevwa avantaj Asistans pou Klimatizasyon yo sou baz moun ki vini anvan an, se li y ap sèvi anvan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Elijiblite ak avantaj Regilye HEAP yo baze sou:

 • prezans yon moun nan kay la ki poko gen 6 lane, ki gen 60 lane oswa plis oswa ki gen yon andikap pèmanan
 • prensipal sous chofaj la
 • revni ak kantite moun ki nan kay la
Kantite moun ki nan kay la Revni Maksimòm Anvan Taks Chak Mwa pou peryòd 2023-2024
1 $3,035
2 $3,970
3 $4,904
4 $5,838
5 $6,772
6 $7,706
7 $7,881
8 $8,056
9 $8,231
10 $8,407
11 $8,582
12 $8,890
13 $9,532
Pou chak moun anplis, ajoute: Ajoute $642

Moun lakay ou kapab elijib pou resevwa avantaj HEAP an Ijans yo si ou kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske nenpòt nan sa yo aplikab pou ou?
  • Yo koupe oswa prevwa koupe kouran ki fè sistèm chofaj oswa tèmosta ou a fonksyone a.
  • Yo koupe sistèm chofaj ou oswa gen posibilite pou yo koupe li.
  • Ou pa gen gaz oswa ou gen mwens pase yon ka tank gaz.
 2. Èske fakti pou chofaj oswa elektrisite ou a fèt sou non w?
 3. Èske resous ki disponib nan fwaye ou a:
  • mwens pase $3,750 si li gen ladanl yon moun ki gen 60 an oswa plis oswa si moun nan poko gen 6 zan.
  • mwens pase $2,500 si li gen ladanl yon moun ki gen 60 an oswa plis oswa si moun nan poko gen 6 zan.
 4. Èske w respekte youn nan direktiv sou revni sa yo?
  • Ou resevwa avantaj SNAP, Èd Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi w nan limit oswa anba limit direktif yo bay pou revni brit chak mwa ki ekri nan tablo ki vin apre a pou kantite moun ki lakay ou.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Paj sa a kapab ede ou chwazi bon dokiman yo pou ou fè demann ou an.

Prèv rezidans (kote ou ap viv)

 • Resi aktyèl pou lwaye ki gen non ak adrès lokatè ak pwopriyetè a oswa kontra lwaye a ki gen non ak adrès
 • Deklarasyon nan men Pwopriyetè
 • Fakti dlo, dlo twou regou, oswa taks
 • Kontra Asirans Pwopriyetè/Lokatè
 • Fakti sèvis piblik
 • Kanè/resi pou pèman ipotèk ki gen adrès

Prèv relasyon ak founisè

Prèv revni ou

Prèv idantite

Prèv sekirite sosyal

Prèv vilnerabilite

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon pou Avantaj Regilye HEAP 2023-2024 yo fini 12 Avril 2024.

 1. Aplike anliy sou ACCESS HRA.
 2. Itilize aplikasyon mobil ACCESS HRA a ki disponib gratis sou iTunes Store (pou iPhones) oswa sou Google Play Store (pou telefòn Android) pou eskane dokiman ou yo.
 3. Apre ou fin soumèt demann ou an, yo kapab kontakte ou pou pase yon entèvyou elijiblite. Ou kapab pase entèvyou a nan telefòn san ou pa bezwen vini nan yon sant avantaj access.
 4. Ou kapab ale sou ACCESS HRA pou verifye nan ki nivo aplikasyon w lan ye.

Aplike anliy

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sit entènèt OTDA pou HEAP la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande èd nan Pwogram Èd pou Enèji nan Kay.

Rele HEAP

Rele 718-557-1399 pou jwenn èd nan HEAP.

Last Updated April 19, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.