Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans ak Enèji Kay (HEAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HEAP ede mèt kay ki kalifye yo pou yo peye depans chofaj kay yo. Avantaj la ka peye pou gaz, sous sèvis piblik ou yo, ranplasmanak reparasyon ekipman chofaj yo. Yo peye founisè chofaj la oswa konpayi sèvis piblik la avantaj la dirèkteman. Ou ka aplike pou HEAP chak ane lè pwogram lan louvri.

 • Benefis HEAP la louvri 1 oktòb 2021. Dat limit pou soumèt aplikasyon yo se 15 Mas 2022.
 • Benefis HEAP Ijans lan louvri 3 janvye 2022 epi li fèmen 15 mas 2022 oswa jiskaske fon yo fini.
 • Ou ka toujou kapab resevwa avantaj yo menm si depans chofaj ou yo antre nan depans pou lwaye w yo.
 • Avantaj ijans yo disponib si yo te etenn chofaj ou a, si w pa gen gaz, si yo menase etenn chofaj ou a, oswa ou gen mwens pase yon ka tank gaz.
 • Aplikasyon an egzije prèv adrès ak revni, chofaj ou oswa fakti sèvis piblik (si w peye sèvis piblik), ak yon nimewo sekirite sosyal valab pou tout manm nan kay la, omwen.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Kay ou a ka kalifye pou Avantaj regilye HEAP si w ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou menm ak moun ou abite ak yo a se sitwayen ameriken oswa yo gen papye imigrasyon.
 • Èske w ap viv avèk yon timoun ki poko gen sis (6) lane, yon granmoun ki gen plis pase 60 lane, oswa nenpòt moun ki gen yon andikap pèmanan k ap viv avèk ou?
 • Èske w satisfè youn (1) nan kondisyon revni sa yo?
  • Ou resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi w nan oswa anba direktiv revni bri mansyèl sa yo pou gwosè kay ou a ki afiche anba a.

Kay ou a ka kalifye pou Avantaj HEAP Dijans si w ka reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske yo koupe chofaj ou a oswa yo pral fè sa, oswa èske w gen mwens pase yon ka tank gaz oswa resèv yon lòt sous chofaj ki ka dire 10 jou?
 • Èske revni w la nan oswa anba direktiv revni ki anba yo oswa èske w resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.?
 • Èske fakti chofaj oswa kouran w nan sou non w?
 • Èske resous disponib nan kay la:
  • mwens pase 3000 dola si li gen ladan yon moun ki gen 60 lane oswa plis?
  • mwens pase 2000 dola si li pa gen ladan yon moun ki gen 60 lane oswa plis?

Si w gen yon ijans, kontakte HEAP Local District Contact pou èd.

Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Pou chak moun an plis, ajoute: $568

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun k ap aplike, nenpòt dokiman:

 • Lisans chofè
 • ID foto
 • Paspò Ameriken oswa Sètifika Natiralizasyon
 • Papye Adopsyon, Dosye Lopital oswa Doktè
 • Dosye lekòl

Oswa pou chak moun k ap aplike, nenpòt ki de dokiman :

 • Sètifika nesans oswa sètifika batèm
 • Valide Kat Sekirite Sosyal
 • Deklarasyon yon lòt moun

Prèv kote w rete

Prèv revni ou

Prèv depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Ou dwe poste aplikasyon yo bay:
New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sit entènèt Pwogram Asistans Enèji Lojman (Home Energy Assistance Program, HEAP) | OTDA pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande èd pou Pwogram Asistans Enèji nan Kay (Home Energy Assistance Program).

ReleHEAP

Rele Liy Enfòmasyon HEAP la nan 800-692-0557 si w gen kesyon sou HEAP oswa 212-331-3126 pou asistans operatè a.

Vizite yon biwo HEAP

Ale nan yon biwo HEAP pou jwenn èd an pèsòn.

Last Updated Friday, October 1st, 2:37pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.