Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans ak Enèji Kay (HEAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

HEAP ede kay ki kalifye yo satisfè bezwen yo pou enèji nan sezon ivè a. Lajan sa a kapab peye pou gaz, konpayi ki ba ou sèvis piblik, ekipman ou, ak/oswa reparasyon. Minisipalite vil la peye pou depans yo swa dirèkteman bay konpayi a (asistans chofaj ak/oswa sèvis piblik) oswa bay kay la (asistans sèvis piblik sèlman).

 • Ou kapab aplike pou HEAP chak ane ant mwa novanm ak mas
 • Ou kapab toujou resevwa asistans menm si sèvis piblik ou yo nan pri lwaye ou
 • Gen asistans pou ka ijan si yo te koupe chofaj ou oswa si yo pral koupe li
 • W ap bezwen bay prèv adrès ou, nimewo sekirite sosyal ou, revni ou, ak bòdwo pou sèvis piblik ou yo (si ou peye pou sèvis piblik ou yo)

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HEAP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Asistans ak Enèji Kay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

ReleHEAP

Rele liy enfòmasyon an nan 800-692-0557 si ou gen kesyon sou HEAP oswa 212-835-7216 pou jwenn asistans yon operatè.

Vizite yon biwo HEAP

Vizite yon biwo HEAP pou jwenn èd fas-a-fas.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen yon timoun ki poko gen sizan, yon granmoun ki gen plis pase 60 an, oswa nenpòt moun ak yon andikap pèmanan k ap viv lakay ou?
 • Èske ou menm ak moun w ap viv ak yo a se sitwayen ameriken oswa imigran legal?
 • Èske ou satisfè youn nan rekòmandasyon pou revni sa yo?
  • Ou resevwa asistans SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi ou sou nivo rekòmandasyon pou revni an oswa anba li.
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $27,816 $2,318 $535
2 $36,372 $3,031 $699
3 $44,928 $3,744 $864
4 $53,484 $4,457 $1,029
5 $62,040 $5,170 $1,193
6 $70,596 $5,883 $1,358
7 $72,204 $6,017 $1,389
8 $73,800 $6,150 $1,419
9 $75,408 $6,284 $1,450
10 $77,016 $6,418 $1,481
11 $80,796 $6,733 $1,554
Pou chak moun an plis, ajoute: $6,276 $523 $121

Si ou bezwen asistans HEAP an ijans, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske yo te koupe chofaj ou oswa yo pral koupe li, oswa tank gaz ou rete yon ka oswa pi piti?
 • Èske bòdwo chofaj ak/oswa kouran an se sou non ou li ye?
 • Are your household’s available resources:
  • pi piti pase $3,000 si gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa
  • pi piti pase $2,000 si pa gen yon moun nan kay la ki gen 60 an oswa plis, oswa?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • SKat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicare
 • Dosye Ofisyèl nesans
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans

Prèv kote w rete

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Fotokopi papye tè ki pi resan an
 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Dokimantasyon Otorite Lojman nan Vil Nouyòk (New York City Housing Authority: NYCHA) fè
 • Dokimantasyon ki soti nan Jesyon Resous Imèn nan Vil Nouyòk (New York City Human Resources Administration: HRA)
 • Lisans chofè yo emèt pandan 6 dènye mwa ki sot pase yo
 • Polis asirans pou pwopriyetè kay
 • Kat Idantifikasyon ki gen adrès sou li
 • Dosye taks sou pwopriyete oswa etadkont ipotekè
 • PDosye taks sou pwopriyete oswa etadkont ipotekè
 • Deklarasyon yon patwon oswa ajans sèvis sosyal fè
 • Deklarasyon ke pwopriyetè kay la, ki pa yon fanmi, fè
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • Lèt patwon w lan ekri sou papye a antèt konpayi an, ki siyen e ki gen dat la sou li
 • Souch chèk pewòl (4 semenn konsekitif resan si li chanje, si se pa sa bay sa ki pi resan an)
 • Dosye biznis

Travay Endepandan

 • Dosye sou revni ak depans biznis lan pou twa mwa konsekitif ki pi resan yo

Asistans Piblik

 • Lèt Bidjè pou Asistans Piblik

Revni ki sot nan Lwaye oswa Lokasyon/Pansyon

 • Souch chèk
 • Gran-Liv/Liv Resi Lwaye
 • Lèt moun k ap lwe chanm lan, pansyonè a, lokatè a ekri

Peman bay Militè

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk ki resan

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè

 • Souch chèk pou pansyon alimantè
 • Souch chèk pou sipò pou timoun
 • Lèt tribinal la ekri
 • Lèt moun k ap bay sipò a ekri

Benefis Chomaj

 • Lèt/sètifika benefis
 • Korespondans Depatman Travay nan Leta Nouyòk (NYS Dept. of Labor) voye
 • Etadkont labank ki montre depo dirèk yo
 • Kopi kat debi peman dirèk
 • Etadkont Benefis (Disponib sou Entènèt)

Avantaj Sekirite Sosyal (Depandan, Enfimite, Sivivan ak Retrèt)

 • Lèt/sètifika benefis ki resan
 • Chèk benefis ki resan

Dedomajman pou Travayè

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk ki resan

Benefis pou Veteran

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk benefis ki resan

Pansyon/ Vèsman Anyèl/ Kont Pèsonèl pou Retrèt (IRA)

 • Etadkont pou pansyon/vèsman anyèl

Enterè/Dividann/Redevans

 • 1099-DIV
 • 1099-INT
 • Etadkont labank, kredi inyon oswa yon enstitisyon finansyè

Sipò ou resevwa nan men lòt Moun nan Fanmi w

 • Fotokopi chèk yon moun nan fanmi w ekri e ki touche
 • Deklarasyon oswa lèt yon moun nan fanmi w ekri epi siyen

Sibvansyon/Prè pou Edikasyon

 • Lèt benefis ki resan
 • Souch chèk ki resan

Prèv Depans

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak depans, nenpòt nan dokiman sa yo:

Depans pou Swen Timoun/Depandan

 • Lòd tribinal

Pou Depans Nan Mezon Abri

 • Resi lwaye ki resan
 • Kontra fèm ki resan
 • Dosye ipotèk
 • Dosye taks sou pwopriyete
 • Bòdwo pou antretyen dlo sal ak bòdwo pou dlo
 • Bòdwo pou gaz
 • Bòdwo pou sèvis piblik

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Batistè ki montre sitwayènte ameriken
 • Paspò ameriken
 • Sètifika batèm ameriken
 • Dosye Ofisyèl yon lopital Ozetazini bay/dosye doktè bay
 • Kat Rezidans (devan ak dèyè)
 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la.
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat Otorizasyon Travay (Employment Authorization Card: I-688B oswa I-766)
 • Lèt USCIS I-210
 • Fòmilè USCIS I-181
 • Fòmilè USCIS I-220B
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Lòt dokimantasyon USCIS, oswa korespondans ke w voye nan USCIS oswa ke USCIS voye ba w, ki montre ke imigran an se yon PRUCOL; ki vle di ke imigran an ap viv nan peyi Etazini avèk konesans e pèmisyon oswa otorizasyon USCIS, e ke USCIS pa gen lentansyon ranfòse depa imigran an Dèzetazini.

Prèv Resous

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak resous pou chak moun ki gen resous la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Liv labank
 • Etadkont labank
 • Akò pou antèman/Asirans pou antèman
 • CFotokopi aksyon, bon, tit plasman
 • Dosye kredi inyon
 • Tit pwopwiyete oswa Evalyasyon imobilye
 • Modèl chèk

Prèv Moun ki Andikape

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun ki enfim, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Deklarasyon yon pwofesyonèl medikal fè
 • Prèv sou Revni Sekirite Sosyal pou Moun ki Enfim (Social Security Disability) oswa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income: SSI)

Prèv Prezans nan Lekòl

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak etidyan, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Dosye lekòl
 • Deklarasyon lekòl la fè

Prèv Asirans Sante

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak kalite asirans pou chak moun ki gen asirans sante, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Kat Medicare

Proof of your non-custodial parent information

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak depandan, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Sètifika desè (lanmò)
 • Benefis sivivan
 • Papye divòs
 • Dosye sou Asistans Veteran oswa dosye militè

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike pou HEAP pa lapòs si:

 • moun ki chèf kay la andikape epi li resevwa Asirans Retrèt Pou Sivivan oswa Asirans Pou Andikap, oswa
 • moun ki chèf kay la gen 60 an oswa plis, oswa
 • kay la se SSI Kòd A oswa
 • kay la ap resevwa Asistans ak Lajan Kach oswa SNAP

Ou dwe poste aplikasyon yo bay:

New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Telechaje fòm nan

Aplike pa telefòn

Pou aplike pou HEAP an Ijans, fòk ou aplike epi yo apwouve ou pou HEAP regilye avan. Pou aplike pou HEAP an Ijans pa telefòn, rele 212-835-7216.

Aplike fas a fas

 1. Chèche yon biwo HEAP tou pre ou.
 2. Sanble tout dokiman pèsonèl ou yo epi pote yo ak ou nan biwo a.
 3. Ou kapab enprime aplikasyon an epi ranpli li avan ou ale, oswa ranpli li nan biwo a.

Chèche yon klinik

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb HEAP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Asistans ak Enèji Kay si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

ReleHEAP

Rele liy enfòmasyon an nan 800-692-0557 si ou gen kesyon sou HEAP oswa 212-835-7216 pou jwenn asistans yon operatè.

Vizite yon biwo HEAP

Vizite yon biwo HEAP pou jwenn èd fas-a-fas.

Dènye mizajou December 12, 2017