Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Pwogram Asistans pou Enèji nan Kay (Home Energy Assistance Program) (HEAP) | Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

HEAP ede mèt kay ki pa gen gwo revni yo pou yo peye depans chofaj kay yo. Avantaj la ka peye pou gaz, sous sèvis piblik ou yo, ranplasman ak reparasyon ekipman chofaj yo. Se swa nou peye founisè chofaj la pou avantaj la dirèkman oswa nou peye konpayi sèvis piblik avantaj la.

 • Aplikasyon pou avantaj regilye HEAP yo ouvè pou sezon 1ye Novanm 2022 a.
 • Ou ka an mezi pou ou gen HEAP menm si sèvis chofaj ou a antre nan kòb lwaye ou a.
 • Gen lòt avantaj ki disponib ki kapab ede ou:
  • repare oswa ranplase founo, chodyè chofaj, ak lòt ekipman chofaj dirèk, si ou se yon pwopriyetè kay.
  • resevwa sèvis jesyon enèji tankou netwayaj ekipman chofaj.
  • Jwenn plis enfòmasyon sou avantaj sa yo sou sit entènèt HEAP OTDA a.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Kalifikasyon an ak avantaj yo baze sou:

 • si gen yon moun nan kay la ki gen pou pi piti 6 lane, si gen moun ki gen 60 lane oswa plis oswa moun ki gen yon andikap pèmanan
 • sous chofaj prensipal la
 • revni ak kantite moun ki nan kay la
Kantite Moun ki nan Kay la Maksimòm Mwa Revni Anvan Dediksyon pou ane 2022-2023
1 $2,852
2 $3,730
3 $4,608
4 $5,485
5 $6,363
6 $7,241
7 $7,405
8 $7,570
9 $7,734
10 $7,899
11 $8,064
12 $8,228
13 $8,778
Pou chak moun anplis, ajoute: Ajoute $590

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo nan aplikasyon ou an. Dokiman yo ap montre si pwogram nan ap bon pou ou.

Paj sa ap ede ou chwazi bon dokiman yo pou aplikasyon ou an.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje epi konplete aplikasyon an.
 2. Voye aplikasyon konplè ou a nan:
  Pwogram Asistans Enèji pou Kay (Home Energy Assistance Program) nan vil New York
  P.O. Box 1401, Church Street Station
  New York, NY, 10008

Telechaje aplikasyon an

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sit entènèt OTDA a pou HEAP la pou ou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande èd pou Pwogram Asistans Enèji nan Kay (Home Energy Assistance Program).

Rele HEAP

Rele nan 212-331-3126 oswa rele Liy Enfòmasyon HEAP la nan 800-692-0557 pou ou kapab jwenn èd HEAP.

Last Updated Monday, November 21st, 10:13am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.