Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou achte manje

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Jwenn èd pou peye pou manje ak SNAP. Pafwa yo rele avantaj SNAP yo koupon manje. Yo vini sou yon kat debi ou kapab itilize nan plizyè makèt ak mache kiltivatè.

Mizajou: Retounen Asistans Lajan Kach ou 6-mwa mailer ak SNAP rapò peryodik bay HRA. Apati jiyè 2021, si ou pa retounen mailer Asistans Lajan Kach ou oswa rapò peryodik SNAP, ka w la ap fèmen.

 • Lwa Konsolidasyon Apwopriyasyon 2021 an agrandi règ pou kalifikasyon elèv kolèj pou SNAP yo kote li amande egzanpsyon ki admisib pou egzijans travay la nan 2 fason anplis:
  • Elèv kolèj ki elijib pou patisipe nan etid travay Eta oswa federal, kit ap travay aktivman oswa patisipe nan etid travay ka elijib pou SNAP
  • Elèv kolèj ki gen “”kontribisyon fanmi yo espere”” ki $ 0 ka elijib pou SNAP, si gen yon lòt bagay ki fè yo elijib.
 • Ou kapab aplike pou tout Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la sou ACCESS HRA.
 • Si ou kalifye, w ap resevwa avantaj ou yo nan yon lespas 30 jou
 • Fòk ou se yon sitwayen ameriken oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon legal pou w resevwa SNAP; yon travay pral ede ou detèmine sitiyasyon ou lè ou aplike
 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, kote ou abite, ak revni ou
 • Ou kapab kite yon moun ki konnen sitiyasyon kay ou aplike pou ou
 • Aplike sou entènèt, fas-a-fas, pa faks, oswa pa lapòs
 • Ou ka bezwen pase yon entèvyou apre ou fin soumèt aplikasyon ou an. Yon travayè HRA ap rele ou si yo bezwen plis enfòmasyon
 • Tout moun ki abite nan NYCHA ak moun ki resevwa SNAP (koupon pou achte manje) ki gen 16 an oswa plis elijib pou yon rabè Citi Bike. Pou sèlman 5 dola pa mwa, w ap ka monte bekàn pou yon 45 minit mezi fwa ou vle epi jwenn aksè nan plizyè milye bekàn atravè Manhattan, Brooklyn, Queens ak Jersey City.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram sa a gade plizyè bagay avan yo deside si ou kalifye. Bagay tankou:

 • konbyen lajan w ap fè
 • konbyen lajan ou resevwa nan asistans
 • konbyen moun k ap viv lakay ou
 • sitwayènte ou ak sitiyasyon ou ak imigrasyon

Ak kèk kesyon, nou kapab ede ou konnen si ou kapab kalifye.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye nesans ofisyèl
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Dosye Adopsyon
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv Resous

Prèv andikap ou

Prèv Prezans nan Lekòl

Prèv Asirans Sante

Prèv Bòdwo Medikal

Enfòmayson sou Paran Ki Pa Gen Gad Legal

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou kapab aplike pou tout Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la sou ACCESS HRA.

 1. Ale sou ACCESS HRA.
 2. Kreye yon kont ACCESS HRA oswa konekte sou youn ou deja genyen.
 3. Ranpli aplikasyon SNAP la epi soumèt li.
 4. Voye dokiman ou yo bay HRA nan youn nan fason sa yo.
  1. Eskane dokiman ou yo ak aplikasyon Telechajman Dokiman NYC HRA a ki disponib gratis nan Boutik iTunes nan (pou iPhone) oswa nan Boutik GooglePlay la (pou telefòn Android).
  2. Voye kopi dokiman ou yo pa lapòs: PO Box 29008, Brooklyn, NY, 11202-9816.
  3. Pote dokiman ou yo nan Òganizasyon Kominotè (CBO) lokal ou yo pou soumèt yo bay HRA.
 5. Apre ou fin soumèt aplikasyon ou a, y ap kontakte ou pou fè yon entèvyou pou wè si ou kalifye. Ou kapab fè entèvyou ou a pa telefòn san ou pa bezwen vini nan yon sant SNAP.
 6. Pou verifye estati aplikasyon ou a, ale sou ACCESS HRA.
 7. W ap bezwen re-sètifye pou SNAP yon fwa chak ane. Biwo SNAP la ap voye yon pake re-sètifikasyon ba ou pou w ranpli epi retounen li bay HRA pa lapòs oswa re-sètifye sou entènèt sou ACCESS HRA. Apre ou fin soumèt re-sètifikaskyon ou, w ap kapab rele liy telefòn Entèvyou Sou Demand la nan 718-SNAP-Now (718-762-7669) pou chwazi date ak lè ou vle fè entèvyou a.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SNAP la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP).

Rele Liy Enfòmasyon SNAP la

Rele Liy Enfòmasyon SNAP la nan 718-557-1399 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon Sant SNAP oswa Òganizasyon Kominotè

Chèche yon sant SNAP ki tou pre ou.

Chèche òganizasyon kominotè lokal ou.

Last Updated Wednesday, September 29th, 12:38pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.