Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou achte manje

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Jwenn èd pou peye pwovizyon w yo avèk SNAP Yo konn rele avantaj SNAP yo bon alimantè (food stamps) pafwa. Èd sa yo disponib sou yon kat debi ou kapab itilize nan anpil makèt ak mache kiltivatè yo.

 • Ou kapab aplike pou Asistans Kach, SNAP ak renouvèlman Medicaid tout ansanm nan menm moman aplikasyon Asistans Kach la sou ACCESS HRA.
 • Si ou elijib, w ap resevwa avantaj ou yo nan 30 jou.
 • Fòk ou se yon sitwayen Ameriken oswa ou genyen estati imigrasyon ki satisfezan pou resevwa SNAP.
 • Ou kapab otorize yon moun ki konnen sitiyasyon moun nan kay ou aplike pou ou.
 • Ou ka bezwen pase yon entèvyou apre ou fin soumèt aplikasyon ou an. Yon travayè HRA ap rele ou si li bezwen plis enfòmasyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram sa a egzamine plizyè bagay pou li deside si ou elijib. Ki gen ladan yo:

 • kantite kòb ou fè
 • kantite kòb ou resevwa gras ak avantaj
 • kantite moun ki nan kay ou
 • sitwayènte w oswa estati imigrasyon ou

Etidyan nan inivèsite ki ale lekòl mwatye jounen pou pi piti e ki ranpli kritè yo kapab kalifye. Aprann plis sou kalifikasyon pou etidyan inivèsite nan Eta New York.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Gade dokiman gid SNAP la pou wè dokiman w ap bezwen yo

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike anliy lè w itilize ACCESS HRA. Ou kapab aplike pou Asistans Kach, SNAP ak renouvèlman Medicaid tout ansanm nan menm moman an.
 2. Eskane dokiman ou yo lè w sèvi ak aplikasyon Telechajman Dokiman HRA NYC genyen an, ki disponib gratis sou iTunes Store (pou telefòn iphone) oswa sou Google Play Store (pou telefòn Android).
 3. Apre ou fin soumèt aplikasyon w lan, yo ap kontakte ou pou w fè yon entèvyou pou wè si w elijib. Ou kapab fè entèvyou w la nan telefòn san ou pa bezwen vini nan yon sant SNAP.
 4. Ou kapab tcheke nivo aplikasyon w lan lè w ale nan ACCESS HRA.
 5. Ou ap bezwen resètifye pou SNAP chak ane. Biwo SNAP la ap voye yon dosye re-sètifikasyon pa lapòs ba ou pou w ranpli epi voye tounen pa lapòs bay HRA oswa resètifye anliy sou ACCESS HRA. Depi ou fin soumèt re-sètifikasyon w lan, ou ap an mezi pou w fikse dat ak lè entèvyou ou prefere a lè ou rele liy telefòn entèvyou On Demand lan nan 718-SNAP-Now (718-762-7669).

Aplike anliy

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Vizite sit entènèt SNAP la pou aprann plis bagay sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou SNAP

Rele HRA

Rele Liy enfòmasyon HRA nan 718-557-1399 pou moun ede w aplike pou SNAP.

Vizite yon Biwo SNAP oswa yon Òganizasyon Kominotè

Vizite yon biwo SNAP oswa Òganizasyon Kominotè (CBO) nan zòn ou pou jwenn èd fas a fas.

Last Updated Wednesday, February 15th, 1:45pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.