Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Lajan pou achte manje

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Jwenn èd pou peye pou manje ak SNAP. Pafwa yo rele avantaj SNAP yo koupon manje. Yo vini sou yon kat debi ou kapab itilize nan plizyè makèt ak mache kiltivatè.

 • Ou kapab aplike pou Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la sou ACCESS HRA.
 • Si ou elijib, w ap resevwa avantaj ou yo nan 30 jou.
 • Fòk ou se yon sitwayen Ameriken oswa ou genyen estati imigrasyon ki satisfezan pou resevwa SNAP.
 • Ou kapab otorize yon moun ki konnen sitiyasyon moun nan kay ou aplike pou ou.
 • Ou ka bezwen pase yon entèvyou apre ou fin soumèt aplikasyon ou an. Yon travayè HRA ap rele ou si li bezwen plis enfòmasyon.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram sa a egzamine plizyè bagay pou li deside si ou elijib. Men bagay yo:

 • kantite kòb ou fè
 • kantite kòb ou resevwa gras ak avantaj
 • kantite moun ki nan kay ou
 • sitwayènte w oswa estati imigrasyon ou

Etidyan nan kolèj ki enskri omwen nan mitan kou yo epi ki reponn ak kritè yo gendwa elijib. Jwenn plis enfòmasyon sou elijibilite pou etidyan ki soti nan Eta New York.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Gade nan gid dokiman SNAP la pou wè ki lòt bagay ou ka itilize kòm prèv.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike anliy gras ak ACCESS HRA. Ou kapab aplike pou Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan.
 2. Itilize aplikasyon NYC HRA Document Upload la pou w eskane dokiman ou yo. Li disponib gratis nan iTunes Store (pou iPhones) oswa Google Play Store (pou telefòn Android).
 3. Apre ou fin soumèt aplikasyon w lan, yo ap kontakte ou pou w fè yon entèvyou pou wè si w elijib. Ou kapab fè entèvyou w la nan telefòn san ou pa bezwen vini nan yon sant SNAP.
 4. Ou kapab gade nan ki nivo aplikasyon w lan lè ou ale sou ACCESS HRA.
 5. Ou ap bezwen resètifye pou SNAP chak ane. Biwo SNAP la ap voye yon dosye re-sètifikasyon pa lapòs ba ou pou w ranpli epi voye tounen pa lapòs bay HRA oswa resètifye anliy sou ACCESS HRA. Depi ou fin soumèt re-sètifikasyon w lan, ou ap an mezi pou w fikse dat ak lè entèvyou ou prefere a lè ou rele liy telefòn entèvyou On Demand lan nan 718-SNAP-Now (718-762-7669).

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SNAP la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP).

Rele Liy Enfòmasyon SNAP la

Rele Liy Enfòmasyon SNAP la nan 718-557-1399 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon Sant SNAP oswa Òganizasyon Kominotè

Ale nan yon sant SNAP oswa Òganizasyon Kominotè (CBO) lokal ou an pou w jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Tuesday, August 16th, 10:19am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.