Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Wednesday, April 7th


Aplike pou 3-K pou tout moun

Updated Tuesday, March 30th, 10:33am

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 ouvrent le 24 février 2021. La date limite d’inscription est le 28 me 2021.

Pre-K Aplikasyon ouvè semèn pwochèn

Updated Monday, April 5th, 5:24pm

Aplikasyon pou ane lekòl 2021-22 an louvri nan dat 24 fevriye 2021, epi dat limit pou aplike a se 19 avril 2021.

Nouvo Pran vaksen pou COVID-19

Updated Wednesday, April 7th, 10:21am

Rezidan New York ki gen 16 an oswa plis elijib pou pran vaksen COVID-19. Jwenn kote vaksen ak randevou.

Nouvo Pwogram Travay pandan ete jèn yo (SYEP)

Updated Wednesday, April 7th, 10:21am

Kounye a SYEP ap aksepte aplikasyon pou ete sa a.
Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.