Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Monday, May 9th


Nouvo Pwogram Travay pandan ete jèn yo (SYEP)

Updated Monday, April 25th, 2:05pm

Aplike sou Entènèt pou Pwogram Travay pou Jèn Ete 2022 (SYEP). Dat limit pou aplike se 6 me 2022.

Re-louvri Aplikasyon yo te relouvri pou Pwogram Èd pou Lwaye Annijans (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) pou yon tan limite

Updated Friday, April 1st, 11:51am

Lè ou aplike, sa ba ou pwoteksyon kont degèpisman.

Nouvo Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Updated Monday, March 28th, 12:29pm

Enskri nan Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) pou resevwa yon rabè $30 sou sèvis entènèt chak mwa. Chache konnen si ou ka kalifye epi aplike.

Nouvo Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Updated Friday, May 13th, 11:43am

Pwogram Èd Enèji nan Kay [Home Energy Assistance Program (HEAP)] te pwolonje jiska 29 avril 2022. Aprann kijan pou aplike.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.