Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Friday, March 31st


Nouvo Preparasyon enpo gratis pou abitan New York yo.

Updated Friday, January 27th, 4:46pm

Jwenn yon biwo preparasyon taks pou gratis oswa ki pa koute chè nan katye ou avèk Preparasyon Taks Gratis (Free Tax Prep).

Ekonomi taks pou moun ak fanmi k ap travay

Updated Monday, February 6th, 1:21pm

Lè ou ranpli taks ou, reklame Earned Income Tax Credit (EITC) ka vo jiska $11,000 selon kalifikasyon ou. Aprann si w kalifye.

Ranbousman taks si ou te peye pou swen pou timoun ak depandan

Updated Monday, February 6th, 1:52pm

Ou ka ranbouse w pou depans gadri oswa depans pou pran swen yon adilt depandan lè w reklame Kredi Taks pou Timoun ak Swen Depandan (CDCC) sou taks ou. Aprann sou kalifikasyon ak kijan pou aplike.

Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Updated Monday, March 20th, 6:00pm

Enskri nan Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) pou resevwa yon rabè $30 sou sèvis entènèt chak mwa. Chache konnen si ou ka kalifye epi aplike.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.