Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update March 8, 2024


nouvo Ranbousman taks si ou te peye pou swen pou timoun ak depandan

Updated January 29, 2024

Ou ka ranbouse w pou depans gadri oswa depans pou pran swen yon adilt depandan lè w reklame Kredi Taks pou Timoun ak Swen Depandan (CDCC) sou taks ou.

Nouvo Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Updated March 29, 2024

Pwogram Èd pou Enèji nan Kay lan (Home Energy Assistance Program, HEAP) ka ede w mete chofaj lakay ou pandan sezon ivè sa. Aprann kijan pou w aplike.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.