Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Thursday, November 10th


Sèvis Piblik Prè Padon (PSLF)

Updated Thursday, November 10th, 1:24pm

Si w ap travay pou yon òganizasyon gouvènman an oswa 501(c)(3) san bi likratif epi w gen prè federal pou etidyan, ou ka kalifye pou w padonnen nèt sou balans ki rete a.

COVID-19 Dezyèm rapèl

Updated Friday, November 4th, 10:20am

Nouyòkè ki gen 12 an oswa plis elijib pou aktyalizasyon bivalan COVID-19. Ou ka jwenn aktyalizasyon rapèl bivalan ou a si sa te pase omwen de mwa depi dènye dòz vaksen COVID-19 ou a.

Sipò pou moun ki nan risk pou sanzabri

Updated Thursday, June 16th, 2:04pm

Homebase ofri sèvis pou ede ou rete lakay ou.

Aplikasyon yo te relouvri pou Pwogram Èd pou Lwaye Annijans (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) pou yon tan limite

Updated Friday, April 1st, 11:51am

Lè ou aplike, sa ba ou pwoteksyon kont degèpisman.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.