Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Thursday, November 19th


Jwenn swen sante ki pa koute chè oswa ki pa koute chè

Updated Wednesday, September 23rd, 12:37pm

Disponib pou moun ki pa kalifye pou asirans sante gouvènman an patwone.

Ede Evite Degèpisman

Updated Thursday, November 19th, 11:27am

Disponib kèlkeswa kondisyon imigrasyon yo.

Nouvo Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Updated Thursday, November 19th, 11:18am

Pwogram HEAP a louvri ant 2 novanm 2020 ak 15 mas 2021.

Nouvo Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Updated Thursday, November 19th, 11:19am

Enskripsyon lib atravè Mache Eta NY la se ant Novanm 1, 2020 ak Janvye 31, 2021.