Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Wednesday, September 8th


Preparasyon pou inivèsite/travay nan lekòl segondè

Updated Tuesday, February 23rd, 8:20am

Enskri nan Lean & Earn (anvan Pwogram Travay Jèn Nan Lekòl ) ant 1ye a 30 septanm.

Nouvo Aplike pou Fon Travayè Ekskli yo

Updated Friday, September 10th, 10:37am

Yon sèl fwa peman pou travayè ki pèdi revni akòz pandemi COVID-19 la epi yo eskli nan lòt benefis yo.

Nouvo Peman davans bay paran yo pou ane fiskal 2021

Updated Tuesday, July 6th, 12:00pm

Si ou pa oblije ranpli yon deklarasyon taks, sèvi ak Zouti Enskripsyon Kredi ki pa Peye-anrejistre pou Timoun yo pou bay enfomasyon bay IRS pou peman lajan kach davans.

Nouvo Kounye a yo aksepte aplikasyon pou Pwogram Asistans Ijans pou Lokasyon an (ERAP).

Updated Wednesday, September 15th, 3:11pm

Jwenn èd pou peye pou lwaye anreta, bòdwo sèvis piblik, ak resevwa pwoteksyon kont kèk kalite degèpisman akòz pandemi an.
Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.