Jwenn èd ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.

Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou renouvèlman SNAP, Asistans ak Lajan Kach, ak Medicaid. Konekte sou kont HRA ou a.

Welcome to the new ACCESS NYC. If you have any feedback or questions please get in touch.