Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Wednesday, November 24th


Louvri Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Updated Thursday, November 18th, 1:25pm

Enskri nan asirans sante prive oswa chanje kouvèti asirans ou anvan 31 janvye 2022. Ou ka enskri nan Medicaid, Child Health Plus ak Essential Plan pandan tout ane a.

Nouvo Siklòn Ida Resous ki soti nan Vil New York

Updated Wednesday, October 13th, 3:45pm

Ou ka kalifye pou èd FEMA pou peye pou domaj nan tanpèt. Aplike pou asistans pou katastwòf epi rapòte domaj sou pwopriyete w la.

Nouvo Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Updated Friday, October 1st, 2:37pm

Pwogram HEAP a louvri ant 1 Oktòb 2021 ak 15 mas 2022.

Nouvo Aplikasyon yo fèmen 14 novanm 2021 pou Pwogram Asistans pou Lwaye Ijans (ERAP)

Updated Tuesday, November 23rd, 11:38am

Jwenn lòt sous èd epi enskri pou resevwa notifikasyon pou nenpòt ki opòtinite nan lavni pou aplike.
Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.