Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update January 29, 2024


Nouvo Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Updated January 9, 2024

Pwogram Èd pou Enèji nan Kay lan (Home Energy Assistance Program, HEAP) ka ede w mete chofaj lakay ou pandan sezon ivè sa. Aprann kijan pou w aplike.

Nouvo Aplike pou 3-K anvan 1ye Mas

Updated January 25, 2024

Fanmi ki abite nan Vil New York ki gen yon timoun ki te fèt nan lane 2021 kapab aplike pou 3-K for All (3-K pou Tout Moun) pou ane eskolè 2024-5 lan.

Aplike kounya Pwogram Travay pou Jèn pandan sezon Ete (SYEP)

Updated January 29, 2024

Aplike anliy pou Pwogram Travay pou Jèn pandan sezon Ete (Summer Youth Employment Program, SYEP) 2024 la. Aplike anvan 1ye mas 2024.

Nouvo Aplike pou Pre-K (Lekòl Preskolè) anvan 1ye Mas

Updated January 29, 2024

Tout fanmi nan Vil New York ki gen timoun ki te fèt nan lane 2020 kapab enskri pou ane lekòl 2024-2025 lan.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.