Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Wednesday, July 1st


New Every New Yorker can get a free, confidential, and safe COVID-19 test today!

Updated Wednesday, July 1st, 9:48am

Available regardless of immigration status. Find a testing site near your home.

New Manje maten ak manje midi pandan ete

Updated Wednesday, July 1st, 9:54am

Repa Ete pral ouvri ant 27 jen ak 30 out.

Èd finansye pou kouvri pri ak enstalasyon yon èkondisyone oswa vantilatè

Updated Wednesday, May 20th, 10:34am

Aplikasyon pou avantaj Asistans ak pou Rete Fre an ap kòmanse 1ye me. Dat limit la se 30 out 2020.

New Coronavirus (COVID-19) Updates

Updated Wednesday, May 20th, 10:33am

Resous ki kapab ede gide ou, fanmi ou ak kominote ou ki gen enfòmasyon ak sipò ki ajou epi ki egzak.