Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Tuesday, July 26th


Sipò pou moun ki nan risk pou sanzabri

Updated Thursday, June 16th, 2:04pm

Homebase ofri sèvis pou ede ou rete lakay ou.

Dejene ak manje midi nan sezon lete an

Updated Tuesday, July 26th, 12:53pm

Dejene ak manje midi gratis jiska 2 septanm 2022.

Aplikasyon yo te relouvri pou Pwogram Èd pou Lwaye Annijans (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) pou yon tan limite

Updated Friday, April 1st, 11:51am

Lè ou aplike, sa ba ou pwoteksyon kont degèpisman.

Nouvo Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Updated Monday, March 28th, 12:29pm

Enskri nan Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) pou resevwa yon rabè $30 sou sèvis entènèt chak mwa. Chache konnen si ou ka kalifye epi aplike.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.