Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou Tout Moun (3-K) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

3-K for All (3-K pou Tout Moun) bay timoun ki genyen twa (3) lane yo yon edikasyon preskolè ki gen bon jan kalite gratis epi tout jounen. Aktyèlman la Meri a angaje li nan pwogram inivèsè “3-K for All (3-K pou Tout Moun)” konsa chak grenn fanmi ap kapab gen plas pa yo an septanm 2023. Inisyativ sa a baze nan kad angajman pou mete klas matènèl (3-K) nan tout distri Vil New York lan apati otòn 2021.

  • Aplikasyon pou ane lekòl 2021-2022 an fèmen. Si w te rate delè ou te genyen pou w aplike a, li poko twò ta pou w enskri pou sezon Otòn 2021 an.
  • Si w gen yon timoun ki te fèt nan lane 2018, ou kapab ajoute yo nan lis atant pou pwogram matènè (3-K) ki nan gou ou nan MySchools oswa kontakte pwogram lan dirèk.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi ki abite NYC yo ki gen yon timoun ki fèt an 2018 kapab aplike pou 3-K for All pou ane lekòl la.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

  1. Sèvi ak MySchools pou w egzamine divès pwogram ki genyen yo anvan w aplike. Tape adrès ou pou w wè pwogram ki toupre w yo.
  2. Ou kapab itilize tou MySchools pou ajoute pitit ou nan lis datant nan pwogram 3-K ki enterese yo.

Ajoute pitit ou an nan lis atant

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb 3-K (3-K website) a pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K si ou gen kesyon sou Pre-K.

Rele nan 311

Mande “3-K pou Tout Moun” (“3-K for All”) oswa voye yon mesaj tèks “3k” nan 877-877

Rele 3-K

Rele nan 718-935-2009 si w gen kesyon konsènan 3-K

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou w aprann plis sou pwogram 3-K yo.

Last Updated Tuesday, August 24th, 12:52pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.