Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou Tout Moun (3-K) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Pwogram 3-K pou Tout Moun (3-K for All) ofri timoun twa (3) lane edikasyon preskolè de kalite tout jounen gratis. Ale sou nyc.gov/3k pou w jwenn pwogram pou ane lekòl 2020-2021.

 • Demann pou ane lekòl 2020-2021 la louvri nan sezon livè 2020
 • Demann pou ane lekòl 2019-2020 an fèmen pou kounya men ou kapab patisipe kanmèm—mete pitit ou a nan lis d atant pwogram yo lè w kontakte lekòl la dirèkteman oswa avèk MySchools
 • Fè demann nan sou entènèt, nan telefòn, oswa fas a fas
 • Chèche pwogram yo epi ajoute pitit ou a nan lis d atant lan pa telefòn nan 718-935-2009 oswa nan yon Sant Akèy Fanmilyal (Family Welcome Center)
 • Disponib pou elèv ki andikape ak elèv k ap aprann anglè
 • Egzije prèv pou adrès ak laj timoun nan
 • Aktyèlman, yo ofri 3-K nan distri lekòl sa yo: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 23, 27, 31, ak 32

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi nan Vil New York ki gen yon timoun ki fèt an 2017 kapab aplike pou 3-K pou Tout Moun (3-K for All) nan Distri Lekòl de chwa.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè w fin detèmine nan ki pwogram 3-K pitit ou a kapab ale, w ap bezwen bay dokiman sa yo:

 • Prèv pou laj timoun nan
 • Dosye vaksinasyon timoun nan
 • Prèv pou adrès avèk de dokiman

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Demann pou ane lekòl 2020-2021 la louvri nan sezon livè 2020. Pou w aplike, ale sou sitwèb 3-K for All (3-K for All website).

 1. Sèvi ak MySchools pou w egzamine divès pwogram ki genyen yo anvan w aplike. Tape adrès ou pou w wè pwogram ki toupre w yo.
 2. Aplike pou pwogram ou prefere a (yo).

Fè demann nan sou MySchools

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb 3-K (3-K website) a pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K si ou gen kesyon sou Pre-K.

Rele nan 311

Mande “3-K pou Tout Moun” (“3-K for All”) oswa voye yon mesaj tèks “3k” nan 877-877

Rele 3-K

Rele nan 718-935-2009 si ou gen kesyon sou ki jan pou w gen aksè ak Pre-K.

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou w aprann plis sou pwogram 3-K yo

Last Updated Tuesday, September 15th, 12:44pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.