Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou Tout Moun (3-K) | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

3-K for All bay timoun ki genyen twa (3) lane yo yon bon kalite edikasyon pou timoun piti gratis nan plizyè distri lekòl. Epitou gen pwogram 3-K gratis oswa bon mache avèk yon jou ak ane pwolonje, ki gen Head Start ladan tou, nan tout distri lekòl.

 • Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 ouvrent le 24 février 2021. La date limite d’inscription est le 28 me 2021.
 • Inscrivez-vous en ligne sur MySchools ou par téléphone au 718-935-2009.
 • Disponible pour les étudiants en situation de handicap et ceux qui apprennent l’anglais.
 • Des justificatifs de l’adresse et de l’âge de l’enfant sont requis.
 • À l’automne 2021, des programmes 3-K pour tous seront proposés dans ces circonscriptions :
  • Manhattan : circonscriptions 1, 4, 5 et 6
  • Bronx : circonscriptions 7, 8, 9 et 12
  • Brooklyn : circonscriptions 14, 16, 19, 23 et 32
  • Queens : circonscriptions 27 et 29
  • Staten Island : circonscription 31
 • Trouvez votre circonscription scolaire à l’aide de l’outil de carte scolaire ou appelez le 311.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi ki abite NYC yo ki gen yon timoun ki fèt an 2018 kapab aplike pou 3-K for All pou ane lekòl la.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè w fin detèmine nan ki pwogram 3-K pitit ou a kapab ale, w ap bezwen bay dokiman sa yo:

 • Prèv pou laj timoun nan
 • Dosye vaksinasyon timoun nan
 • Prèv pou adrès avèk de dokiman

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Sèvi ak MySchools pou w egzamine divès pwogram ki genyen yo anvan w aplike. Tape adrès ou pou w wè pwogram ki toupre w yo.
 2. Lè aplikasyon an louvri, ou ka itilize MySchools pou soumèt aplikasyon pitit ou a tou.

Fè demann nan sou MySchools

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb 3-K (3-K website) a pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K si ou gen kesyon sou Pre-K.

Rele nan 311

Mande “3-K pou Tout Moun” (“3-K for All”) oswa voye yon mesaj tèks “3k” nan 877-877

Rele 3-K

Rele nan 718-935-2009 si ou gen kesyon sou ki jan pou w gen aksè nan 3-K.

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou w aprann plis sou pwogram 3-K yo

Last Updated Tuesday, March 30th, 10:33am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.