Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou Tout Moun (3-K) | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Kijan li mache

3-K for All (3-K pou Tout Moun) bay timoun ki genyen twa (3) lane yo yon edikasyon preskolè ki gen bon jan kalite gratis epi tout jounen.

 • Aplike nan pwogram 3-K pou ane lekòl 2022-2023 a anvan 14 mas 2022.
 • Nan Vil New York City, ou kapab aplike nan pwogram 3-K a pandan ane sivil lè pitit ou a genyen twa (3) lane.
 • Nan otòn 2022, yo pral ofri pwogram 3-K pou Tout Moun yo nan 32 distri.
  • Jwenn distri lekòl ou a avèk zouti kat pou Chèche Lekòl la oswa lè ou rele 311.
  • Ou kapab aplike nan nenpòt distri lekòl nan vil la.
  • Pitit ou a genyen priyorite pou li patisipe nan pwogram 3-K pou Tout Moun yo nan distri kote ou ap viv la.
 • Timoun yo kapab enskri nan kalite plas Tout jounen, Jounen ak Ane Pwolonje ak Pwogram pou Degoche Timoun Bonè. Jwenn plis enfòmasyon.
 • Pwogram 3-K yo ofri nan kèk lekòl primè piblik, sant Pre-K ekip NYCDOE, òganizasyon kominotè yo, ak sant gadri familyal ki adomisil yo ap dirije. Chak etablisman ofri yon kourikoulòm DOE ki regilye, kalite siperyè ki baze sou jwèt.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 • Tout fanmi nan Vil New York ki gen timoun ki fèt nan lane 2019 kapab enskri pou ane lekòl 2022-2023 a.
 • Timoun ki gen andikap oswa ki ap aprann Anglè kapab patisipe nan pwogram 3-K pou Tout Moun lan.

Timoun yo pa oblije konn itilize vaz oswa twalèt pou yo patisipe nan pwogram 3-K a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Sèvi ak MySchools pou w jwenn yon pwogram 3-K ki toupre ou epi aplike.

 • Ou kapab aplike nan lang Anglè, Arab, Bengali / Bangla, -Chinwa, Kreyòl Ayisyen, Fransè, Koreyen, Ris, Panyòl, oswa Oudou.
 • Apre ou fin aplike, ou kapab fè chanjman nan aplikasyon ou an anvan dat limit lan.

Aplike sou Entènèt

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb 3-K (3-K website) a pou plis enfòmasyon.

Voye yon imèl bay admisyon pou 3-K

Vite yon imèl bay admisyon 3-K nan Esenrollment@schools.nyc.gov si ou gen kesyon sou pwogram 3-K a.

Rele nan 311

Mande “3-K pou Tout Moun” (“3-K for All”) oswa voye yon mesaj tèks “3k” nan 877-877

Rele 3-K

Rele nan 718-935-2009 si w gen kesyon konsènan 3-K

Vizite yon Sant Akèy Familyal

Vizite yon Sant Akèy Familyal pou w aprann plis sou pwogram 3-K yo.

Last Updated Saturday, March 12th, 8:02am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.