Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Entènèt gratis pou rezidan NYCHA

Big Apple Connect | Biwo Teknoloji ak Inovasyon Vil Nouyòk (OTI), NYC Otorite nan Lojman (NYC Housing Authority, NYCHA)

1. Kijan li mache

Moun ki abite NYCHA ki pa gen Entènèt lakay yo ka enskri pou Entènèt lakay yo ak Televizyon kab debaz pou otan $0/mwa avèk Optimum oswa Spectrum. Kliyan Optimum ak Spectrum ki egziste deja yo pral redui bòdwo yo a $0.

  • Te lanse nan mwa septanm 2022 pou asire rezidan NYCHA yo gen aksè a entènèt gratis, rapid, fyab ak an sekirite.
  • Enskri pou Big Apple Connect ak swa Optimum oswa Spectrum. Founisè sèvis ou enskri ak depann de kote w ap viv la.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka enskri nan Big Apple Connect si ou ap viv nan nenpòt nan devlopman NYCHA sa yo.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele founisè kab ou a (Optimum oswa Spectrum).

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Last Updated May 21, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.