Sote kontni prensipal la
Lojman

Nouvo Resous pou aksè ak pwopriyete nan bon pri

Sant Pou Katye New York yo (Center For NYC Neighborhoods) (CNYCN) | Center for NYC Neighborhoods (CNYCN) / NYC Department of Housing Preservation and Development (HPD) / NYS Attorney General’s Office (OAG)

1. Kijan li mache

The Center for NYC Neighborhoods (CNYCN) konekte pwopriyetè kay yo ak resous epi sèvis gratis yo. Èd yo disponib pou tout faz nan pwopriyete a.

Kòm yon pwopriyetè kay, ou kapab jwenn èd ak gid gratis pou:

  • Èd pou Prè Ipotekè: Si ou genyen ris pou ou pa gentan peye prè ipotèk ou oswa yo gentan sezi kay ou.
  • Sezi kay: Etidye opsyon lè ou pa kapab peye prè ipotèk ou.
  • Inondasyon: Aprann kòman lè nivo lanmè a monte ak pri asirans inondasyon kapab afekte pwopriyete yo. Konsilte resous anliy gratis nan floodhelpny.org
  • Prevansyon Vòl: Idantifye vòl ki fèt souvan yo epi aprann kòman pou evite epi denonse yo.
  • Reparasyon ak Amelyorasyon: Envesti nan lavni fanmi ak byen ou.

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Vizite Center for NYC Neighborhoods pou etidye resous pou moun kap achte kay ak pwopriyetè kay yo.

Ou kapab kontakte tou Homeowner Hub anliy pou asistans. Yo pral mande ou sou:

  1. Konte w ap viv la. Si ou pa konnen konte ou an, rantre minisipalite ou an.
  2. Si ou se pwopriyetè kay nan New York.
  3. Tip èd oswa asistans ou bezwen.
  4. Enfòmasyon kontak ou.

Apre ou fin soumèt enfòmasyon sa yo, yo pral kontakte w pou lòt etap yo.

Rezo pou Pwopriyetè Kay

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite Center for NYC Neighborhoods pou etidye resous pou moun ki ap achte kay ak pwopriyetè kay yo.

Rele 311

Mande pou “Center For NYC Neighborhoods”

Rele CNYCN

Rele Center for NYC Neighborhoods pou kesyon sou aksè ak pwopriyete a nan 646-786-0888.

Last Updated Tuesday, October 5th, 3:55pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.