Sote kontni prensipal la
Lojman

Resous pou aksè ak pwopriyete nan bon pri

Sant Pou Katye New York yo (Center For NYC Neighborhoods) (CNYCN) | Center for New York City Neighborhoods (CNYCN), NYC Konsèvasyon ak Devlopman Lojman (NYC Housing Preservation and Development, HPD)

1. Kijan li mache

Sant pou Katye NYC yo (CNYCN) konekte proprietè kay yo ak resous epi sèvis gratis. Gen èd disponib nan tout etap ou posede kay la.

 • Rele 646-786-0888 oswa nimewo gratis 855-466-3456 pou jwenn èd. Ou ka kontakte Rezo Pwopriyetè Kay (Homeowner Hub) anliy tou.
 • Antanke pwopriyetè kay, ou ka gen èd ak direksyon gratis pou:
  • Prevansyon pou yo pa sezi kay la: Gade opsyon ki genyen si ou pa kapab peye pou ipotèk ou a oswa si yo riske sezi kay ou a.
  • Inondasyon: Aprann sou kijan nivo lanmè a k ap monte afekte pwopriyetè kay yo, epi kijan ou ka pwoteje kay ou a ak yon asirans inondasyon. Aksede a resous anliy gratis nan floodhelpny.org
  • Prevansyon kont eskwokri: Jwenn èd pou idantifye eskwokri ki kouran yo epi aprann kijan pou evite yo.
  • Reparasyon kay: Aprans konsènan opsyon prè ki disponib pou ede reyabilite epi modènize kay ou a.
  • Planifikasyon Byen Imobilye Sèvis panifikasyon byen imobilye yo disponib gratis pou ou ak fanmi w pou ka ede w jere byen w yo, epi fè plan davans.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite Center for NYC Neighborhoods pou etidye resous pou moun ki ap achte kay ak pwopriyetè kay yo.

Rele 311

Mande pou “Center For NYC Neighborhoods”

Last Updated June 6, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.