Sote kontni prensipal la
Lojman

Kay pou granmoun ki pa ka viv poukont yo

Kay Familyal pou Granmoun (FTHA) | Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (NYS Office of Children and Family Services, OCFS), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Kay Familyal pou Granmoun (Family-Type Home for Adults, FTHA) la se yon etablisman ki gen lisans leta, se yon etablisman ki bay sèvis swen ki konfòtab pou granmoun, epi ki mete rezidan yo nan yon atmosfè ki sanble ak pwòp lakay yo. Rezidan yo se granmoun depandan ki bezwen sèvis sipò, men yo pa bezwen sèvis medikal oswa enfimyè kalifye.

 • Kay FTHA yo se pou granmoun ki pa ka viv poukont yo yon fason endepandan.
  • Rezidan yo pa nan prizon nan kay yo. Anpil nan yo kapab ale nan pwogram pwofesyonèl, pwogram jounen, sant pou ti granmoun, epi patisipe nan lòt aktivite ki baze nan kominote a.
 • Kay FTHA yo bay:
  • yon chanm ki tou meble
  • manje – 3 manje pa jou ak yon ti goute nan aswè
  • asistans pou medikaman
  • jesyon lajan
  • swen pèsonèl avèk asistans minimòm (tankou benyen, abiye, ak pwòpte kò).
  • sipèvizyon
  • sipò sosyal
  • fè menaj nan kay ak lesiv
 • W ap jwenn kay FTHA yo nan tout Vil New York la.
  • Yo limite yo a sèlman 4 rezidan pou yon (1) kay familyal oswa 2.
  • Se kay prive oswa apatman prive yo ye, swa se founisè a ki posede li oswa ki lwe li.
 • Pri pou viv nan yon kay FTHA varye.
  • Rezidan yo oswa reprezantan yo ka negosye pousantaj la ak founisè kay FTHA a. Sa a se pou rezidan ki se moun k ap peye anprive, ki vle di yo p ap peye avèk Revni Sekirite Sosyal (Social Security Income, SSI) ak Asistans Piblik.
  • Rezidan yo ka peye avèk finansman piblik tankou Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI) ak Asistans Piblik. Men, se Administrasyon Sekirite Sosyal la ki detèmine pousantaj sa yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou yon lojman FTHA ka konsidere yon moun, moun nan dwe genyen:

 • 18 lane oswa plis, epi
 • fòk li pa kapab viv yon fason endepandan, san okenn swen ki la pou pwoteje li amwatye. Sa a ka rive akoz yon:
  • Andikap devlopman
  • Maladi mantal
  • Andikap fizik
  • Andikap mantal

Lòt egzijans:

 • Si yo te dyagnostike yon moun epi yo jwenn li genyen yon andikap devlopman oswa maladi mantal, yo dwe ale nan yon pwogram tretman pa jou.
 • Si yon moun gen yon antesedan nan abi dwòg oswa alkòl, yo dwe genyen omwen senk (5) lane depi yo netwaye oswa modere.

Moun yo pa ka konsidere pou lojman FTHA yo, se moun ki:

 • nan chèz woulant
 • Moun ki toujou nan kabann
 • Gen yon antesedan:
  • Nan Abi dwòg oswa alkòl (epi yo pa genyen omwen senk (5) lane depi yo netwaye oswa modere)
  • Kòm moun ki pa konfòme li avèk medikaman an epi tretman an
  • Nan Mete dife
  • Nan Konpòtman vèbal ak/oswa abi
  • Nan zafè ale nan prizon

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Rele 212-331-3722 oswa 212-331-3351 pou w ka rekòmande tèt ou oswa yon moun ou konnen nan FTHA.

Yon doktè, yon zanmi, yon vwazen, yon ajans piblik ak prive oswa yon rezo travay sosyal kominotè kapab refere w tou nan pwogram FTHA a.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou Sitwèb la

Li Kesyon Moun Poze Souvan yo (Frequently Asked Questions, FAQ) nan Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (Office of Children and Family Services, OCFS) Vil New York.

Rele 311

Poze kesyon sou pwogram Kay Familyal pou Granmoun lan.

Enfòmasyon sou plasman FTHA yo

Rele Kowòdonatè Admisyon Plasman yo nan 212-331-3722 oswa 212-331-3351 pou ka jwenn enfòmasyon sou plasman FTHA yo.

Rele 212-331-3347 pou ka jwenn enfòmasyon sou pwogram nan.

Last Updated June 23, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.