Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Nouvo Sèvis edikasyon timoun ak sèvis èd.

Living for the Young Family Through Education (Lavi pou Jèn Fanmi yo Atravè Edikasyon) | NYC Department of Education/District 79 (Depatman Edikasyon NYC/Distri Eskolè 79)

1. Kijan li mache

LYFE ankouraje paran yo kontinye, oswa rekòmanse ak yon pwogram etid segondè oswa pwofesyonèl (aprè lekòl segondè). Li bay resous konplè ak defans ki respekte objektif ou yo, pandan y ap bay pitit ou a bonjan kalite edikasyon preskolè. LYFE sèvi fanmi ki pa elèv tou men ki gen timoun ki gen laj pou klas 3K.

  • Sèvis yo gratis pou tout patisipan ki elijib yo, nan tout 5 awondisman yo, epi kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou.
  • Ede elèv ki gen timoun yo pran diplòm yo nan lekòl segondè oswa konplete ekivalan lekòl segondè yo pandan yo se gen timoun
  • LYFE gen biwo li nan plis pase 30 anplasman nan tout senk (5) awondisman yo.
  • LYFE se yon pwogram Depatman Edikasyon Vil Nouyòk, avèk pwofesè sètifye, parapwofesyonèl ki resevwa fòmasyon, ak travayè sosyal ki gen lisans nan chak sit.
  • LYFE bay paran yo valè paske yo se lidè fanmi yo epi antanke asosye nan kominote LYFE lan.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab ekalifye pou LYFE si ou anmezi pou ou reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

  • Èske ou enskri nan lekòl NYC Department of Education (Depatman Edikasyon NYC) oubyen ou enskri nan pwogram NYC Department of Education (Depatman Edikasyon NYC) oubyen èske ou kalifye pou li?
  • Èske pitit ou a genyen ant 6 semèn ak 4 lane?
  • Èske pitit ou an fèt nan lane 2018 oswa pita?

Paran yo, ki pa t enskri nan yon lekòl segondè oswa pwogram apre lekòl segondè, avèk timoun ki gen laj twa (3) zan ka rantre nan kominote LYFE a lè yo annik aplike pou Pwogram 3K LYFE la.

Kontakte LYFE pou plis detay, tankou kalifikasyon ak kote.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Living for the Young Family Through Education (Lavi pou Jèn Fanmi yo Atravè Edikasyon) pou w ka jwen plis enfòmasyon

Voye kesyon ou gen konsènan enskripsyon an atravè Fòm Demann Enskripsyon (Enrollment Inquiry Form) an epi yon manm ekip lan pral kontakte w

Imèl LYFE

Voye imèl bay LYFE ansanm ak kesyon ou yo

Rele 311

Mande enfòmasyon sou pwogram Living for the Young Family through Education (LYFE).

Rele biwo a

Rele Biwo Santral LYFE (LYFE Central Office) nan 212-609–8520 pou w ka pale avèk yon reprezantan

Vizite Biwo Santral

Vizite Biwo Santral LYFE si w gen nenpòt kesyon konsènan LYFE

Last Updated Thursday, August 19th, 1:11pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.