Sote kontni prensipal la
Sante

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

NYC Well | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

1. Kijan li mache

NYC Well se koneksyon ou pou jwenn sipò gratis prive pou sante mantal. Konekte ak yon konseye oswa yon espesyalis sipò nan telefòn, tèks, oswa tchat.

 • Pou pale ak yon konseye nenpòt lè.
  • Tchat sou Entènèt sou sitwèb NYC Well.
  • Rele 888-NYC-WELL (888-692-9355). Lè yo mande w, peze 2 pou angle, 3 pou panyòl, oswa 5 pou chinwa.
  • Tèks “WELL” bay 65173. Lè yo mande w, tèks 1 pou Angle, 2 pou Panyòl, 3 pou Chinwa.
  • Rele 711 si w bezwen sèvis relè pou moun ki soud oswa ki tande mal.
  • Si ou an danje imedyat oswa ou blese grav, rele 911.
 • Èd disponib nenpòt lè, nenpòt jou, avèk:
  • estrès, depresyon, ak kè sote.
  • jwenn konsèy alontèm.
  • itilizasyon alkòl ak lòt dwòg.
  • konekte ak espesyalis sipò nan men moun ki te viv menm eksperyans la.
  • prevansyon swisid ak konsèy pou kriz.
  • referans pou plis sèvis.
 • Konseye yo pale angle, panyòl ak chinwa. Gen sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang tou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout rezidan New York pale ak yon konseye epi sèvi ak sèvis NYC Well, kèlkeswa sitwayènte li oswa sitiyasyon li ak imigrayson. Ou ka jwenn aksè nan sèvis yo touswit epi nenpòt ki lè.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Jwenn plis sèvis sante mantal sou sitwèb NYC Well.

Ou ka jwenn aplikasyon mobil gratis pou ede jere sante w ak byennèt emosyonèl ou tou.

Rele 311

Mande pou “NYC Well.”

Last Updated Wednesday, November 24th, 10:36am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.