Sote kontni prensipal la
Sante

Pale, ekri mesaj, oubyen tchat pou w ka jwenn èd pou sante mantal

NYC 988 | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

1. Kijan li mache

NYC 988 bay aksè pou w ka jwenn èd pou sante mantal prive, gratis ti cheri. Pale ak yon konseye atravè telefòn, atravè mesaj, oubyen tchat avè l pou w ka jwenn aksè pou w jwenn sante mantal ak sèvis pou moun k ap pran dwòg.

 • Pou pale ak yon konseye nenpòt lè.
  • tchat anliy sou sitwèb NYC 988 la.
  • Rele nan 988. Lè w prè, peze 1 pou Sipò pou ansyen sòlda, 2 pou espanyòl, oubyen 3 pou sipò pou LGBTQI+ si w gen pi piti pase 25 lane.
  • Voye mesaj tèks bay 988. Ekri “AYUDA” pou espanyòl, oubyen “Q” pou sipò pou LGBTQI+ si w gen pi piti pase 25 lane.
  • Voye yon mesaj bay 838255 si ou se yon ansyen sòlda k ap chache sipò.
  • Rele nan 711 answit rele nan 988 si w bezwen sèvis relè pou moun ki soud oubyen ki pa tande byen.
  • Si ou an danje imedyat oswa ou blese grav, rele 911.
 • Èd disponib nenpòt lè, nenpòt jou, avèk:
  • estrès, depresyon, ak kè sote.
  • jwenn konsèy alontèm.
  • itilizasyon alkòl ak lòt dwòg.
  • konekte ak espesyalis sipò nan men moun ki te viv menm eksperyans la.
  • prevansyon swisid ak konsèy pou kriz.
  • referans pou plis sèvis.
 • Konseye yo pale angle, panyòl ak chinwa. Gen sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang tou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout moun k ap viv New York yo ka pale ak yon konseye epi itilize sèvis NYC 988 la, san n pa gade sou nasyonalitye moun nan oubyen sou estati migratwa l. Ou ka jwenn aksè nan sèvis yo touswit epi nenpòt ki lè.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Diskite avèk li

Tchat ak yon konseye anliy nenpòt lè sou sitwèb NYC 988 la.

Ale sou sit entènèt la

W ap jwenn plis sèvis sante mantal sou sitwèb NYC 988 la.

Ou ka jwenn aplikasyon mobil gratis pou ede w jere sante w ak byennèt emosyonèl ou tou.

Rele 311

Mande pou “NYC 988.”

Last Updated June 6, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.