Sote kontni prensipal la
Sante

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

NYC Well | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

1. Kijan li mache

NYC Well se koneksyon ou pou jwenn sipò ak pwoblèm sante mantal prive gratis. Ou kapab jwenn yon konseye pa telefòn, tèks, oswa tchat ak jwenn èd ak pwoblèm tankou estrès, depresyon, kè sote, oswa abi dwòg ak alkòl.

  • Ou kapab jwenn aksè nan sèvis yo nan plis pase 200 lang
  • Konseye yo disponib chak jou, nenpòt lè nan jounen an
  • Ou kapab jwenn asistans pou jwenn konseye alontèm ak pou pran randevou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout Rezidan New York kalifye pou pale ak yon konseye ak itilize sèvis NYC Well yo.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYC Well la pou jwenn enfòmasyon sou sèvis sante mantal ki disponib.

Tèks yon konseye kounye a

Teks WELL bay 65173 nenpòt lè pou pale ak yon konseye. Lè yo mande ou sa tèks:

  • 1 pou angle
  • 2 pou panyòl
  • 3 pou chinwa

Rele 311

Mande pou NYC WELL.

Pale ak yon konseye kounye a

Rele 888-NYC-WELL pou pale ak yon konseye nenpòt ki lè.

  • Pou panyòl, peze 3
  • Pou chinwa, peze 4

Rele 711

  • Si ou bezwen sèvis relè pou moun ki soud oswa tanrx7 de di.

Tchat ak yon konseye kounye a

Ale sou sitwèb NYC Well la pou tchat ak yon konseye nenpòt lè.