Sote kontni prensipal la
Lojman

Nouvo Sèvis ak sipò pou jèn ki sanzbri yo

Sant Akèy pou Jèn moun ki Kite Kay yo ak Sanzabri yo | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

1. Kijan li mache

Jèn ki gen ant 14–24 lane ki sanzabri yo kapab resevwa èd ak referans pou jwenn yon chèltè an ijans.

 • Sant Akèy yo gen yon espas ki chaje sekirite pou jèn ki gen ant 14–24 o epi yo pwopoze gen sèvis sa yo:
  • manje
  • rad
  • chaje telefòn
  • douch, ak fè lesiv
  • swen sante
  • sipò pou jwenn travay
  • jesyon dosye, referans ak lòt sèvis tankou Pwogram Sèvis Sekou ki kapab fè jwenn chèltè an ijans
 • Kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou sèvis yo disponib pou ou.

Pwochen seksyon:

2. Kouman pou aplike

2. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Pase oswa rele yon Sant Akèy pou w kapab jwenn èd.

Jwenn yon Sant Akèy

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Sant Akèy pou Jèn moun ki Kite Kay yo ak Sanzabri yo apati DYCD.

Rele 311

Poze kesyon sou “Chèltè ki gen pou Jèn yo”

Rele DYCD Community Connect

Lendi pou rive Vandredi, 9am-5pm

Last Updated June 6, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.