Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Avantaj nan taks pou pwopriyetè ki granmoun aje

Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje (SCHE) | NYC Depatman Finans

1. Kijan li mache

SCHE bay pwopriyetè ki granmoun aje yo èd ak taks sou pwopriyete. Li bese taks pou granmoun aje ki gen youn a twa kay, kondominyòm, oswa apatman koperatif.

 • Aplike sou entènèt avan 16 Mas pou avantaj yo kòmanse 1ye Jiyè
 • Si ou ap viv nan yon co-op, ou ka aplike sou entènèt avèk aplikasyon SCHE co-ops lan
 • W ap bezwen prèv laj, revni, ak dediksyon taks
 • Si pwopriyete ou a kalifye pou SCHE ak Egzanpsyon Pou Pwopriyetè ki Andikape (Disabled Homeowners Exemption, DHE) se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude
 • Tout mèt pwopriyete yo dwe gen 65 laneoswa plis, sof si pwopriyetè yo se mari / madanm oswa frè / sè. Si ou posede pwopriyete a ak yon mari / madanm oswa frè / sè, se sèlman youn nan ou ki dwe satisfè egzijans laj sa a.
 • Ou dwe posede pwopriyete ou pou omwen 12 mwa kontinyèl anvan ou depoze aplikasyon ou an
 • Detèmine minisipalite, blòk, ak lo (BBL) pwopriyete ou a

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SCHE, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske pwopriyete a se rezidans prensipal ou?
 • Èske revni tout pwopriyetè yo mete ansanm pi piti pase oswa egal a $58,399?
  • Avantaj SSI oswa Asistans ak Lajan Kach PA konte kòm revni.

Tout mèt pwopriyete yo dwe gen 65 laneoswa plis, sof si pwopriyetè yo se mari / madanm oswa frè / sè. Si ou posede pwopriyete a ak yon mari / madanm oswa frè / sè, se sèlman youn nan ou ki dwe satisfè egzijans laj sa a.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • Batistè

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv ki kapab ede pou dediksyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike sou entènèt avan 16 Mas pou avantaj yo kòmanse 1ye Jiyè.
 2. Si ou ap viv nan yon co-op, ou ka aplike sou entènèt avèk aplikasyon SCHE co-ops lan.
 3. Sèvi ak adrès ou oswa bowo, blòk ak lo (Borough, Block, Lot, BBL), oswa adrès pwopriyete a pou jwenn pwopriyete ou epi kòmanse ranpli fòmilè an.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCHE a pou aprann plis.

Imèl SCHE

Si ou gen kesyon, imèl SCHE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje.

Rele SCHE

Rele 212-NEW-YORK, oswa 212-639-9675 deyò vil la, oswa TTY 212-639-9675 (moun ki gen pwoblèm pou tande).

Vizite yon biwo

Vizite yon Sant Biznis Department of Finance (lendi jiska vandredi 8:30 a.m. Jiska 4:30 p.m.) pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Monday, October 26th, 4:02pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.