Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Alèjman taks sou pwopriyete pou pwopriyetè kay ki aje yo

Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje (SCHE) | NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

SCHE bese taks sou pwopriyete moun aje ki posede youn (1) rive twa (3) kay, kondo, oswa apatman koperativ epi ki reponn ak egzijans revni yo.

 • Aplike anvan 15 mas pou avantaj yo kòmanse 1ye jiyè nan ane sa a. Si 15 mas tonbe nan wikenn oswa jou ferye, dat limit lan se pwochen jou ouvrab la.
 • Li mande prèv laj, revni, ak dediksyon taks.
 • Si pwopriyete w la kalifye pou SCHE ak Egzanpsyon pou Pwopriyetè Kay ki gen Andikap (Disabled Homeowners Exemption, DHE), yo ap sèlman ba ou SCHE. Ou pa kapab jwenn toude.
 • Tout pwopriyetè yo dwe gen 65 lane oswa plis, sof si pwopriyetè yo se mari/madanm oswa frè/sè. Si ou posede pwopriyete a avèk yon mari/madanm oswa frè/sè, se sèlman youn nan nou ki dwe gen 65 lane oswa plis.
 • Renouvle chak de (2) lane anvan 15 mas. Depatman Finans ap voye yon aplikasyon renouvèlman ba ou lè peryòd renouvèlman an rive. Si ou pa renouvle, taks sou pwopriyete w la kapab ogmante anpil.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w elijib pou SCHE, ou dwe an mezi pou w reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 1. Èske tout pwopriyetè yo gen 65 lane oswa plis? Oswa, si ou posede pwopriyete a avèk yon mari/madanm oswa frè/sè, èske youn nan nou gen 65 lane oswa plis?
 2. Èske pwopriyete a se prensipal kote ou rete?
 3. Èske revni konbine pou tout pwopriyetè yo mwens pase oswa egal ak $58,399 dola?
  • Revni an PA gen ladan SSI ni avantaj Èd Lajan Kach.
 4. Èske ou te posede pwopriyete w la pandan omwen 12 mwa san kanpe?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • Batistè

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv ki kapab ede pou dediksyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCHE a pou aprann plis.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje.

Rele SCHE

Rele nan 212-NEW-YORK. Pou TTY oswa Mesaj Tèks, rele nan 212-639-9675

Last Updated Wednesday, March 30th, 4:33pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.