Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Avantaj nan taks pou pwopriyetè ki granmoun aje

Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje (SCHE) | NYC Depatman Finans

1. Kijan li mache

SCHE bay pwopriyetè ki granmoun aje yo èd ak taks sou pwopriyete. Li bese taks pou granmoun aje ki gen youn a twa kay, kondominyòm, oswa apatman koperatif.
 • Aplikasyon yo dwe gen yon tenb dat la avan 15 mas pou avantaj yo kapab kòmanse 1ye jiyè menm ane a
 • W ap bezwen prèv laj, revni, ak dediksyon taks
 • Si pwopriyete ou a kalifye pou SCHE ak Egzanpsyon Pou Pwopriyetè ki Andikape (Disabled Homeowners Exemption, DHE) se sèlman SCHE w ap ka jwenn, ou p ap ka jwenn toude
 • Tout pwopriyetè dwe gen 65 an oswa plis, amwenske pwopriyete a se pou mari, madan, frè, oswa sè li, ki pa bezwen satisfè kondisyon laj sa a
 • Detèmine minisipalite, blòk, ak lo (BBL) pwopriyete ou a

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SCHE, ou sipoze kapab reponn wi pou tout kesyon sa yo:

 • Èske tout pwopriyetè yo gen 65 an oswa plis, OSWA pwopriyete a se pou mari, madan, frè, oswa sè li, ki pa bezwen satisfè kondisyon laj sa a
 • Èske pwopriyete a se rezidans prensipal ou?
 • Èske revni tout pwopriyetè yo mete ansanm pi piti pase oswa egal a $58,399?
  • Avantaj SSI oswa Asistans ak Lajan Kach PA konte kòm revni.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • Batistè

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv ki kapab ede pou dediksyon

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

kache lis sa a montre lis sa a
 1. Telechaje aplikasyon egzanpsyon inisyal la a epi ranpli li.
 2. Yo pral mande pou ou bay minisipalite, blòk, ak lo (BBL) lakay ou. Ou kapab itilize zouti Rechèch Adrès Pwopriyete a pou konnen sa.
 3. Sanble tout dokiman ou ki nesesè yo epi mete yo ansanm ak aplikasyon ou a. Nou p ap trete aplikasyon ou a san yo.
 4. Poste aplikasyon ou ranpli ak dokiman ki nesesè yo bay:
  New York City Department of Finance
  P.O.BOX 311
  Maplewood, NJ 07040-031
 5. Aplikasyon yo dwe gen yon tenb dat la avan 15 mas pou avantaj yo kapab kòmanse 1ye jiyè menm ane a.

Telechaje fòm nan

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SCHE a pou aprann plis.

Imèl SCHE

Si ou gen kesyon, imèl SCHE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Egzanpsyon Pwopriyetè Granmoun Aje.

Rele SCHE

Rele 212-NEW-YORK, oswa 212-639-9675 deyò vil la, oswa TTY 212-639-9675 (moun ki gen pwoblèm pou tande).