Sote kontni prensipal la
Anrichisman

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC) | NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

1. Kijan li mache

Elèv yo kapab enskri nan plizyè santèn pwogram apre lekòl nan NYC atravè COMPAS NYC. Pwogram COMPASS yo kapab ede elèv yo ak devwa, aktivite espòtif, atistik, ak plis toujou. Yo gratis epi w ap jwenn yo toupatou nan vil la.

 • Yo ofri pwogram sa yo gratis pou jèn moun yo
 • Pwogram yo dire twazèdtan pa jou, senk jou pa semèn, ak jou ferye lekòl yo ladan

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout elèv NYC yo, kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12èm ane, kalifye pou enskri nan pwogram COMPASS yo.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

It’s important to include the right documents when you apply. Your documents show whether the program is right for you.

This page can help you choose the right documents for your application.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Batistè
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Paspò
 • IDNYC

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ou kapab itilize Discover DYCD pou jwenn pwogram ki bò lakay ou. Pou kòmanse:

 1. Ale sou sitwèb Discover DYCD a.
 2. Chwazi “afterschool programs” (pwogram apre lekòl) nan seksyon kategori a, epi klike sou “Search” (Chèche).
 3. Mete katye ak vwazinay ou, oswa kòd postal ou pou kòmanse chèche.

Chèche sou entènèt

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb yo

Vizite sitwèb COMPASS la pou aprann plis.

Vizite sitwèb Discover DYCD a pou jwenn enfòmasyon sou tout diferan pwogram COMPASS NYC ofri yo.

Rele 311

Mande pou asistans ak Comprehensive After School Program assistance (Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl la).

Rele pou mande èd

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 oswa 646-343-6800 oswa ekip pwogram apre lekòl nan lekòl pitit ou a pou jwenn plis enfòmasyon.

Vizite lekòl pitit ou a

Pale ak yon moun nan ekip pwogram apre lekòl pitit ou a pou plis enfòmasyon.

Last Updated Monday, July 13th, 10:59am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.