Sote kontni prensipal la
Manje

Jwenn manje ijan kounye a

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP) | Administrasyon Resous Imèn Vil New York

1. Kijan li mache

Gen de (2) fason ou ka jwenn manje gratis byen vit: jwenn machandiz nan yon bank alimantè, oswa yon repa kwit nan yon kizin kominotè. Sèvi ak Kat Manje a pou jwenn bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre ou yo.

  • Si ou bezwen manje oswa ou grangou, rele Emergency Food Hotline (Liy Dirèk Manje Ijan) an nan 866-888-8777 osw a 311. Yo pral di ou kilè bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre w yo louvri ak kijan ou w fè pou w ale la.
  • Tout moun kalifye pou èd ak manje ijan, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kantite lajan ou genyen.
  • Gen bank alimantè ak kizin kominotè nan tout senk (5) minisipalite yo
  • Si ou bezwen èd pou achte manje souvan, itilize ACCESS NYC pou wè si ou kalifye pou SNAP (koupon manje) ak lòt avantaj.
  • Gen kèk kote ki ofri manje “kosher” (manje pou jwif)

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout moun kalifye pou èd ak manje ijan, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kantite lajan ou genyen.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite Foodhelp.nyc pou w ka jwenn yon kat ak bank alimantè ak kizin kominotè.

Rele 311

Mande Emergency Food Assistance Program (Pwogram Èd ak Manje Ijan).

Rele Emergency Food Hotline (Liy Dirèk Manje Ijan)

Rele 866-888-8777 osw a 311 pou jwenn enfòmasyon 24 sou 24, 7 jou sou 7 sou adrès yo ak lè yo louvri.

Vizite biwo èd ak manje yo

Vizite Emergency Food Assistance Program (Pwogram Èd ak Manje Ijan) aktif ki pi pre ou a.