Sote kontni prensipal la
Manje

Jwenn manje ijan kounye a

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Gen de (2) fason ou ka jwenn manje gratis byen vit: jwenn machandiz nan yon bank alimantè, oswa yon repa kwit nan yon kizin kominotè. Sèvi ak Get Food NYC a pou jwenn bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre ou yo.

  • Siw gen bezwen manje ak grangou ijan, rele Emergency Food Hotline (Liy Asistans Manje Ijans) lan nan 866-888-8777 osw a 311. Si ou bezwen manje oswa ou grangou, rele Emergency Food Hotline (Liy Dirèk Manje Ijan) an nan. Yo pral di ou kilè bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre w yo louvri ak kijan ou w fè pou w ale la.
  • Tout moun kalifye pou èd ak manje ijan, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kantite lajan ou genyen.
  • Gen bank alimantè ak kizin kominotè nan tout senk (5) minisipalite yo
  • Si ou bezwen èd pou achte manje souvan, itilize ACCESS ACCESS NYC pou wè si ou kalifye pou SNAP (koupon manje) ak lòt avantaj.
  • Gen kèk kote ki ofri manje “kosher” (manje pou jwif)

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout moun kalifye pou èd ak manje ijan, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kantite lajan ou genyen.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Get Food NYC a pou ou ka gen aksè a manje ou bezwen.

Rele 311

Mande Emergency Food Assistance Program (Pwogram Èd ak Manje Ijan).

Rele Emergency Food Hotline (Liy Dirèk Manje Ijan)

Rele 866-888-8777 osw a 311 pou jwenn enfòmasyon 24 sou 24, 7 jou sou 7 sou adrès yo ak lè yo louvri.

Vizite biwo èd ak manje yo

Vizite Get Food NYC aktif ki pi pre ou a.

Last Updated Wednesday, May 12th, 11:43am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.