Sote kontni prensipal la
Manje

Jwenn manje ijan kounye a

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Gen de (2) fason ou ka jwenn manje gratis byen vit: jwenn machandiz nan yon bank alimantè, oswa yon repa kwit nan yon kizin kominotè. Sèvi ak Food HelpNYC a pou jwenn bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre ou yo.

  • Si ou bezwen manje annijans epi ou grangou, rele 311 epi mande pou Pwogram Èd Manje nan ka Ijans.  Si ou bezwen manje oswa ou grangou, rele Emergency Food Hotline (Liy Dirèk Manje Ijan) an nan. Yo pral di ou kilè bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre w yo louvri ak kijan ou w fè pou w ale la.
  • Tout moun kalifye pou èd ak manje ijan, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kantite lajan ou genyen.
  • Si ou bezwen èd pou achte manje souvan, itilize ACCESS ACCESS NYC pou wè si ou kalifye pou SNAP (koupon manje) ak lòt avantaj.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Rele 311

Mande Emergency Food Assistance Program (Pwogram Èd ak Manje Ijan).

Last Updated Monday, July 11th, 10:54am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.