Sote kontni prensipal la
Sèvis Gadri

Pwogram Èd nan Preskolè (Head start) pou timoun 3 ak 4 lane

Head Start | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Pwogram Head Start yo bay anviwònman ki an sekirite ak pozitif pou timoun yo aprann, jwe, ak devlope konpetans ki fè yo pare pou kindègadenn ak plis pase sa. Fanmi yo kapab jwenn sèvis pandan tout ane a pou uit èdtan pa jou omwen.

 • Timoun ou an ka kòmanse yon pwogram nan nenpòt lè nan ane a si ou kalifye ak si gen plas disponib.
 • Pwogram Head Start yo disponib nan sant yo.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi w, sitiyasyon lojman w, ak/oswa si ou resevwa èd lajan kach HRA oswa SSI.
 • Gen espas limite ki disponib tou nan Pwogram Early Head Start yo, ki sèvi manman ansent, tibebe ak timoun piti yo.
 • Timoun ki nan pwogram Head Start yo jwenn manje nourisan ak egzamen sante.
 • Gen sèvis sipò disponib pou fanmi, tankou sèvis sante, si sa nesesè.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi ou ka kalifye pou Head Start si omwen gen nan kategori sa yo ki aplike pou ou:

 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou resevwa Èd Lajan Kach (Cash Assistance) nan Administrasyon Resous Imèn (HRA)
 • Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
 • W ap enskri yon timoun ki nan fanmi akèy
 • Revni fanmi w pi ba ke yon sèten montan

Pi bon fason pou w konnen si fanmi w kalifye pou Pwogram Head Start se kontakte yon pwogram dirèkteman. Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Si wap resevwa Asistans Lajan Kash, ou otomatikman kalifye pou Derapaj (Head Start).

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Paspò
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Adopsyon
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Jwenn yon pwogram toupre w pou w aplike

 1. Sèvi ak MySchools pou w jwenn pwogram pou timoun laj twa lane.
 2. Chwazi filtè rechèch “”EarlyLearn”” nan meni dewoulan an,
 3. Tape adrès kay ou pou jwenn pwogram ki toupre w yo.

Jwenn yon pwogram

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Ale sou sitwèb Head Start la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Si w bezwen èd pou w jwenn yon pwogram, mande pou “Head Start”.

Last Updated Thursday, March 11th, 11:19am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.