Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Swen ak Edikasyon pou timoun ki gen 3 a 4 lane ki nan fanmi ki gen ti mwayen ekonomik.

Head Start | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Kijan li mache

Pwogram Head Start yo ofri anviwònman san danje e pozitif pou timoun ki gen 3 a 4 lane yo aprann, jwe epi devlope konpetans k ap prepare yo pou kindègadenn e pou pi lwen. Pwogram yo ofri tou sèvis sante, nitrisyon ak lòt sèvis pou timoun ak fanmi yo.

 • Pitit ou kapab kòmanse yon pwogram Head Start nenpòt lè nan ane a si ou kalifye epi si gen plas ki disponib.
  • Pwogram yo gratis epi yo fonksyone tout ane a pandan omwen 8 èdtan chak jou.
  • Timoun ou ka resevwa manje nitrisyonèl ak egzamen sante.
 • Pwogram Head Start la ede paran ak fanmi yo atenn objektif yo tou. Tankou travay, kay, edikasyon granmoun ak aksè ak sèvis sante.
 • Espas limite disponib tou nan pwogram Early Head Start, ki sèvi fanm ansent, bebe ak timoun piti.
 • Yo ofri pwogram Head Start yo nan sant òganizasyon kominotè ak òganizasyon ki pap chache fè lajan yo ap jere.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi ou, kantite moun ki nan fanmi ou ak bezwen yo ak/oswa si ou gen ed lajan kach HRA oswa SSI.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Fanmi ou ka kalifye pou Head Start si youn oswa plizyè pami sa yo aplikab pou ou:

 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou resevwa Èd Finansyè (Cash Assistance) nan Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration (HRA))
 • Ou resevwa Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Ou resevwa SSI (Asirans Sekirite Siplemantè)
 • Ou enskri yon timoun ki nan fanmi akèy
 • Revni fanmi ou pi ba pase yon montan sa yo:
Kantite moun k ap viv nan kay la Revni pa ane
2 $20,440
3 $25,820
4 $31,200
5 $36,580
6 $41,960
7 $47,340
8 $52,720
Chak Moun Siplemantè $5,380

Pi bon fason pou w konnen si fanmi w kalifye pou Pwogram Head Start se kontakte yon pwogram dirèkteman.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Pou w jwenn yon pwogram Head Start ak aplike pou li:

 1. Ale sou MySchools (3-k) oswaMySchools (Pre-K).
 2. Klike sou “plis filtè”. Chwazi “Head Start” ki anba “Year-Round 3-K / Pre-K Programs”.
 3. Tape nan adrès akèy la pou chache yon pwogram.
 4. Kontakte yon pwogram ou enterese ak li.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Aprann plis bagay sou Head start nan NYCDOE.

Rele 311

Si w bezwen èd pou w jwenn yon pwogram, mande pou “Head Start”.

Last Updated February 29, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.