Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Asistans ak lajan kach lè ou nan bezwen

Asistans ak Lajan Kach | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Fanmi ou kapab jwenn lajan kach si nou nan bezwen. Lajan an vini nan yon kat debi ou kapab itilize nan nenpòt machin ATM oswa kote yo aksepte kat EBT yo.

 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, kote ou abite, ak revni ou, ak sitiyasyon ou ak imigrasyon.
 • Fòk ou se yon sitwayen ameriken oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon legal pou w resevwa Asistans ak Lajan Kach; yon travayè pral ede ou konnen sitiyasyon ou lè ou aplike.
 • Si ou kapab travay, ou bezwen swa ap travay, nan yon pwogram edikasyon oswa fòmasyon, oswa ap patisipe nan yo pwogram yo mete ou pou w ka jwenn Asistans ak Lajan Kach.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram sa a gade plizyè bagay avan yo deside si ou kalifye. Kèk nan yo gen ladan yo:

 • konbyen lajan w ap fè
 • konbyen lajan ou resevwa nan asistans
 • konbyen moun k ap viv lakay ou
 • resous tankou lajan kach ak kont ou gen labank
 • sitwayènte ou ak sitiyasyon ou ak imigrasyon

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou aplike pou Asistans ak Lajan Kach, w ap bezwen pwouve bagay sa yo:

 • Idantifikasyon ou: tankou yon pyès idantite ak foto, lisans chofè, paspò, sètifika natiralizasyon, oswa dosye lopital.
 • Ki kote ou abite: tankou yon lèt pwopriyetè kay ou a, yon resi lwaye resan ou te peye, kontra kay, oswa etadkont ipotèk.
 • Revni ou (si genyen): tankou yon sous chèk resan, dosye biznis, dènye deklarasyon taks sou revni, oswa yon etadkont Avantaj Asirans Chomaj.
 • Sitwayènte oswa sitiyasyon imigrasyon ou: tankou batistè, paspò ameriken, oswa dosye sèvis militè.

Gade nan gid dokiman Asistan ak Lajan Kach la pou wè ki lòt bagay ou te ka itilize kòm prèv.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

 1. Aplike sou ACCESS HRA. Ou kapab aplike pou Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la.
 2. Sèvi ak aplikasyon mobil ACCESS HRA a pou w swiv pwogrè aplikasyon w lan oswa pou w voye dokiman yo.
 3. N ap kontakte ou pou yon entèvyou nan telefòn. Ou ka vizite yon sant HRA tou pou yon entèvyou fas-a-fas.

Renouvle yon sètifikasyon

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Asistans ak Lajan Kach la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou Asistans ak Lajan Kach si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele Liy Enfòmasyon HRA la nan 718-557-1399 pou plis enfòmasyon.

Last Updated May 16, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.