Asistans ak lajan kach lè ou nan bezwen

Asistans ak Lajan Kach | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Fanmi ou kapab jwenn lajan kach si nou nan bezwen. Lajan an vini nan yon kat debi ou kapab itilize nan nenpòt machin ATM oswa kote yo aksepte kat EBT yo.

 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, kote ou abite, ak revni ou, ak sitiyasyon ou ak imigrasyon
 • Fòk ou se yon sitwayen ameriken oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon legal pou w resevwa Asistans ak Lajan Kach; yon travayè pral ede ou konnen sitiyasyon ou lè ou aplike
 • Si ou kapab travay, ou bezwen swa ap travay, nan yon pwogram edikasyon oswa fòmasyon, oswa ap patisipe nan yo pwogram yo mete ou pou w ka jwenn Asistans ak Lajan Kach
 • Ou kapab jwenn lajan pou asistans, tankou: si y ap mete ou deyò kote ou rete a, bòdwo pou enèji ak sèvis piblik, dezas natirèl, oswa pou sekirite ak sante ou
 • Aplike fas-a-fas, oswa fè yon entèvyou lakay ou si ou pa ka deplase kite kay ou

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Asistans ak Lajan Kach la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou Asistans ak Lajan Kach si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele Liy Enfòmasyon HRA la nan 718-557-1399 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon Sant Travay HRA

Chèche yon Sant Travay HRA ki tou pre ou.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram sa a gade plizyè bagay avan yo deside si ou kalifye. Kèk nan yo gen ladan yo:

 • konbyen lajan w ap fè
 • konbyen lajan ou resevwa nan asistans
 • konbyen moun k ap viv lakay ou
 • resous tankou lajan kach ak kont ou gen labank
 • sitwayènte ou ak sitiyasyon ou ak imigrasyon

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

One of these:

 • Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Lisans chofè
 • Paspò ameriken
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Lopital/Doktè
 • Papye adopsyon

If you don’t have one of the above list, bring two of these:

 • Statement from another person
 • Sètifika batèm/Batistè
 • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN) ki valide

Prèv kote w rete

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

One of these:

 • Deklarasyon mèt kay la/lokatè prensipal la
 • Dènye resi peman lwaye oswa afèmaj
 • Dosye ipotèk

If you don’t have one of the above list, bring two of these:

 • Statement from another person
 • Dènye kourye
 • Dosye lekòl

Prèv sou revni tout moun nan kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo:

Lajan w touche ak Salè

 • W-2
 • Deklarasyon revni (inkòm taks)
 • Lèt patwon w lan ekri sou papye a antèt konpayi an, ki siyen e ki gen dat la sou li
 • Souch chèk (1 souch si li montre kisa ki revni li jiska jodi a, 1 souch si se salè mansyèl; 2 souch si li touche yon salè chak 2 semèn, 4 souch si se li touche yon salè chak semèn)

Travay Endepandan

 • Deklarasyon revni ki siyen e ki gen dat sou li ak tout tablo konplemantè yo (Orè yo)

Peman bay Militè

 • Deklarasyon Depa ak Revni (Leave and Eanings: LES)

Endemnite depa

 • Deklarasyon patisipan an fè sou tèt li

Benefis Chomaj

 • Lèt/sètifika benefis
 • Chèk benefis ki resan

Avantaj Sekirite Sosyal (SSI, Depandan, Andikap, Sivivan, Retrèt)

 • Lèt/sètifika benefis ki resan

Benefis pou Veteran

 • Lèt benefis ki resan

Sibvansyon/Prè pou Edikasyon

 •  Deklarasyon lekòl la fè, stadkont labank, Lèt bidjè pou Asistans ak Lajan Kach

Enterè/Dividann/Redevans

 • Etadkont labank, kredi inyon oswa yon enstitisyon finansyè
 • Lèt koutye a ekri/ ajan an ekri

 

Prèv depans

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak depans, nenpòt nan dokiman sa yo:

Pou Depans Nan Mezon Abri

 • Dènye resi peman lwaye oswa afèmaj
 • Dosye sou taks sou pwopriyete ak taks lekòl
 • Deklarasyon mèt kay la
 • Bòdwo pou antretyen dlo sal ak bòdwo pou dlo
 • Dosye asirans pwopriyetè kay
 • Bòdwo gaz/avi pou sispann sèvis
 • Bòdwo sèvis piblik ki pa chofaj
 • Bòdwo telefòn (oswa yon deklarasyon moun nan kay la ki endike gen depans ki fèt)

Depans Medikal

 • Deklarasyon founisè prim asirans sante
 • Kopi bòdwo medikal (ki peye ak sa ki pa peye)
 • Kat Medicare pou medikaman sou preskripsyon

Lòt Depans/Frè pou Swen Depandan

 • Lòd Tribinal
 • Deklarasyon sant gadri oswa lòt founisè sèvis gadri
 • Deklarasyon oksilyè oswa asistan swen pèsonèl
 • Chèk anile oswa resi

Prèv kondisyon sitwayènte oswa Imigrasyon

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Dosye Lopital
 • Paspò ameriken
 • Dosye Sèvis militè
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dokiman USCIS
 • Prèv ki montre ou te toujou Ozetazini anvan 1ye janvye 1972

Prèv eta sivil

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Ak Maryaj
 • Akò pou separasyon
 • Papye divòs

Prèv relasyon an

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Batistè (fòm long)
 • Papye adopsyon
 • Dosye Tribinal
 • Dosye maryaj

Prèv kantite moun ki nan Kay la

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Deklarasyon ke pwopriyetè kay la, ki pa yon fanmi, fè
 • Dosye lekòl

Prèv lanmò paran (yo)

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak fanmi ki absan, nenpòt nan youn nan dokiman sa yo:

 • Sètifika desè (lanmò)
 • Benefis sivivan
 • Dosye Lopital
 • Dosye sou Asistans Veteran oswa dosye militè
 • Papye divòs
 • Prèv re-maryaj

Enfòmasyon sou paran ki absan

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak depandan, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Souch peman
 • Fòm taks
 • Dosye Sekirite Sosyal oswa dosye VA
 • Lèt detèminasyon lajan
 • Kat ID (asirans sante)
 • Lisans chofè oswa anrejistreman

Prèv resous

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak resous pou chak moun ki gen resous la, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Dènye dosye labank/ dènye dosye kat kredi
 • Sètifika Aksyon/obligasyon/ etadkont enstitisyon finansye
 • Polis asirans vi
 • Akò pou Antèman/ papye anplasman kav pou antèman / peklarasyon direktè ponp finèb / fon depo
 • Ranbousman chèk EITC / deklarasyon biwo taks
 • Dokiman notarye / deklarasyon koutye byen imobilye / evalyasyon/estimasyon koutye sou dènye valè koutye a detèmine
 • Anrejistreman / tit pwopriyete / estimasyon konsesyonè fè pou dènye valè / done sou finans
 • Deklarasyon sous peman / chèk ki gen sèl vèsman
 • Lòt resous – Deklarasyon moun ki nan kay la bay /deklarasyon kay retrèt bay / deklarasyon moun nan kay la pou dènye valè / fich lavant /evalyasyon asirans

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike pa lapòs

Telechaje yon fòm aplikasyon, ranpli li epi poste li nan yon Sant Travay.

Telechaje fòm nan

Aplike fas a fas

 1. Vizite yon Sant Travay Administrasyon Resous Imèn (HRA) tou pre ou.
 2. Si ou gen yon kondisyon medikal oswa sante mantal ki anpeche ou aplike fas-a-fas, ou kapab rele 212-331-4640 pou fè aranjman pou yon travayè fè entèvyou a lakay ou.
 3. Lè ou aplike, w ap bezwen bay prèv sèten bagay. Yon travayè nan Sant Travay la ap di ou kiyès nan bagay sa yo pou ou pwouve. L ap bon si ou pote prèv idantite ou, kote ou abite, kiyès k ap viv ak ou, ak revni ou.
 4. Ou kapab aplike pou SNAP, asistans medikal, ak HEAP lè ou aplike pou Asistans ak Lajan Kach.

Chèche yon Sant Travay HRA

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Asistans ak Lajan Kach la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Rele 311

Mande pou Asistans ak Lajan Kach si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele Liy Enfòmasyon HRA la nan 718-557-1399 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon Sant Travay HRA

Chèche yon Sant Travay HRA ki tou pre ou.

Dènye mizajou December 12, 2017