Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Asistans ak lajan kach lè ou nan bezwen

Asistans ak Lajan Kach | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Fanmi ou kapab jwenn lajan kach si nou nan bezwen. Lajan an vini nan yon kat debi ou kapab itilize nan nenpòt machin ATM oswa kote yo aksepte kat EBT yo.

Mizajou: Retounen Asistans Lajan Kach ou 6-mwa mailer ak SNAP rapò peryodik bay HRA. Apati jiyè 2021, si ou pa retounen mailer Asistans Lajan Kach ou oswa rapò peryodik SNAP, ka w la ap fèmen.

 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, kote ou abite, ak revni ou, ak sitiyasyon ou ak imigrasyon
 • Fòk ou se yon sitwayen ameriken oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon legal pou w resevwa Asistans ak Lajan Kach; yon travayè pral ede ou konnen sitiyasyon ou lè ou aplike
 • Si ou kapab travay, ou bezwen swa ap travay, nan yon pwogram edikasyon oswa fòmasyon, oswa ap patisipe nan yo pwogram yo mete ou pou w ka jwenn Asistans ak Lajan Kach
 • Ou kapab jwenn lajan pou asistans, tankou: si y ap mete ou deyò kote ou rete a, bòdwo pou enèji ak sèvis piblik, dezas natirèl, oswa pou sekirite ak sante ou
 • Aplike fas-a-fas, oswa fè yon entèvyou lakay ou si ou pa ka deplase kite kay ou

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pwogram sa a gade plizyè bagay avan yo deside si ou kalifye. Kèk nan yo gen ladan yo:

 • konbyen lajan w ap fè
 • konbyen lajan ou resevwa nan asistans
 • konbyen moun k ap viv lakay ou
 • resous tankou lajan kach ak kont ou gen labank
 • sitwayènte ou ak sitiyasyon ou ak imigrasyon

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

One of these:

 • Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Lisans chofè
 • Paspò ameriken
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Lopital/Doktè
 • Papye adopsyon

If you don’t have one of the above list, bring two of these:

 • Statement from another person
 • Sètifika batèm/Batistè
 • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN) ki valide

Prèv kote w rete

Prèv sou revni tout moun nan kay la touche

Prèv depans

Prèv kondisyon sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv eta sivil

Prèv relasyon an

Prèv kantite moun ki nan Kay la

Prèv lanmò paran (yo)

Enfòmasyon sou paran ki absan

Prèv resous

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Pandan Ijans Sante a ou kapab soumèt aplikasyon Asistans Kach oubyen fòm re-sètifikasyon sou entènèt nn itilize ACCESS HRA.

 • Vizite ACCESS HRA oubyen itlize ACCESS HRA mobile app la pou soumèt aplikasyon ou an.
 • Ou kapab aplike pou tout Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la sou ACCESS HRA.

Renouvle yon sètifikasyon

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Asistans ak Lajan Kach la pou aprann plis sou pwogram sa a.

Imigran yo kapab pran yon randevou ak ActionNYC pou resevwa èd.

Rele 311

Mande pou Asistans ak Lajan Kach si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele Liy Enfòmasyon HRA a

Rele Liy Enfòmasyon HRA la nan 718-557-1399 pou plis enfòmasyon.

Vizite yon Sant Travay HRA

Vizite yon HRA Job Center ki louvri pou ka jwenn èd an pèsòn.

Last Updated Wednesday, October 13th, 10:26am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.