Sote kontni prensipal la
Sante

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

NYC Care | NYC Health + Hospitals

1. Kijan li mache

NYC Care se yon pwogram swen sante ki ba ou aksè a pwòp doktè ou ak sèvis pou yon ti kras kòb oswa gratis. Pwogram nan bay sèvis nan lokal NYC Health + Hospitals nan tout vil la. Li disponib pou tout rezidan New York ki pa kalifye pou oswa ki pa kapab peye asirans sante.

 • Ou pral resevwa swen sante bon mach kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon ou oswa mwayen yo pou peye.
 • Peye selon u sa ou kapab peye. Rabè sou frè yo ki baze sou kantite moun nan fanmi ou ak revni nou epi ki kòmanse a $0.
 • Chwazi pwòp pwofesyonèl swen prensipal ou ki pral ede w evite malad epi konekte ou ak lòt sèvis ou bezwen pou rete an sante.
 • Resevwa swen prevantif tankou vaksinasyon, tès depistaj woutin, tès tankou tès COVID-19, ak mamogram pou rete an sante.
 • Jwenn sipò sante mantal ak sèvis pou abi dwòg oswa alkòl.
 • Jwenn aksè nan medikaman sou preskripsyon pou yon ti kras kòb lajounen kou lannwit.
 • Ou ka jwenn premye randevou ou nan lespas de (2) semèn oswa mwens.
 • Pa gen okenn frè pou w manm, frè pou peye chak mwa, oswa prim.
 • Ou p ap bezwen depann sou sal dijans pou resevwa swen ou bezwen an.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou kalifye pou NYC Care, ou dwe:

 • Ap viv nan Vil New York depi sis (6) dènye mwa yo oswa pi lontan
 • Pa kalifye pou okenn plan asirans sante ki disponib nan Eta New York
 • Pa kapab peye asirans sante ki baze sou direktiv gouvènman an

Pou konnen si ou kalifye, rele 646-NYC-CARE (646-692-2273)

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Ou pral bezwen prèv:

 • Idantifikasyon
 • Rezidans nan Vil New York
 • Revni kay la
 • Kantite moun k ap viv nan kay la

NYC Health + Hospitals ap mande w tou pou konfime ou te viv nan NYC depi sis (6) mwa oswa plis.

Pasyan ki te deja fè tès depistaj pou asirans nan NYS of Health Marketplace ka pote yon rezilta detèminasyon an enprime epi yo p ap bezwen lòt dokiman.

Si ou pa kapab bay dokiman yo mande yo, yon konseye ka toujou ede ou enskri. Rele nan 646-NYC-CARE (646-692-2273) pou plis enfòmasyon.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa telefòn

Aplike nan telefòn:

Rele 646-NYC-CARE (646-692-2273) pou aplike oswa pou jwenn pi bon kote pou vizite. Yo pral mande w pou ou:

 • Rankontre avèk yon konseye finansye NYC Health + Hospitals nan yon biwo NYC Care
 • Rankontre avèk oswa rele yon reprezantan MetroPlus
 • Vizite patnè ki baze nan kominote Bronx, Brooklyn ak Staten Island (ak nan tout vil la apati 1ye septanm).

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Vizite sitwèb NYC Carea pou jwenn plis enfòmasyon oswa pou jwenn sit swen pasyan NYC Health + Hospitals nan kominote w la.

Imèl NYC Care

Imèl NYCCare@nychhc.org. Tanpri pèmèt 48 èdtan pou resevwa yon repons.

Rele NYC Care

Rele 646-NYC-CARE (646-692-2273)

Jwenn èd fas-a-fas

Vizite sitwèb NYC Carea pou jwenn sit swen pasyan NYC Health + Hospitals nan kominote w la.

Last Updated Thursday, April 1st, 4:23pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.