Sote kontni prensipal la
Travay

Fòmasyon travay ak plasman pou moun aje yo

Sèvis Travay Pou Granmoun Aje (SESU) | NYC Depatman pou moun k ap vyeyi (NYC Department for the Aging, DFTA)

1. Kijan li mache

SESU ede granmoun ki gen 55 lane oswa plis yo prepare epi jwenn travay pandan y ap peye yo. SESU aprann granmoun aje yo pou yo sèvi ak òdinatè, chèche travay, ekri CV, ak plis ankò. Konseye sou karyè yo disponib tou pou ba yo konsèy.

 • Gen plasman travay atravè tout vil la ki gen ladan:
  • tretman done
  • travay administratif
  • sèvis kliyan
  • sèvis sekirite
  • sèvis ayopò
  • swen adomisil
 • Egzije prèv idantite, revni, kote w rete, ak kalifikasyon pou travay.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou ka elijib pou benefisye SESU a, ou dwe:

 • Genyen 55 lane oswa plis
 • Viv nan senk minisipalite yo
 • P ap travay
 • Genyen yon revni familyal ki pa depase 125% nan nivo povrete federal la
 • Genyen volonte pou ou aprann nouvo konpetans
 • Angaje ou pou ou chache travay aktivman

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè
 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • IDNYC
 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la.
 • DD-214
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Dokiman tribal Endyen Ameriken
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv Otorizasyon Travay

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Ranpli fòmilè manifestasyon enterè ou a anliy.

Aplike anliy

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SESU la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Sèvis Travay Pou Granmoun Aje si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele SESU

Pou aprann plis konsènan Sèvis Travay pou Granmoun yo rele nan 212-602-6958.

Last Updated Tuesday, June 7th, 1:22pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.