Fòmasyon ak plasman nan travay pou granmoun aje

Sèvis Travay Pou Granmoun Aje (SES) | NYC Department of Aging

1. Kijan li mache

SES ede granmoun aje yo prepare ak jwenn travay pandan yo peye yo. SES bay granmoun aje yo fòmasyon sou kijan pou yo itilize òdinatè, chèche travay, ak ekri CV. Konseye oryantasyon karyè yo la pou bay konsèy gratis tou.

 • Si ou kalifye pou SES, gen plasman nan travay nan tout vil la
 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, revni ou, kote ou abite, ak kalifikasyon ou pou travay
 • Aplike an pèsòn oswa pa lapòs

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SES la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Sèvis Travay Pou Granmoun Aje si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Vizite biwo a

Sèvis Travay Pou Granmoun Aje (Senior Employment Services)
2 Lafayette St., 6th flr.
New York, NY 10007

 

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SES, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 55 an oswa plis?
 • Èske ou nan chomaj?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv Idantite

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè
 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • IDNYC
 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la.
 • DD-214
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Dokiman tribal Endyen Ameriken
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Kote Ou Abite

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou tout moun ki nan kay la, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Lèt/kontra fèm/resi lwaye ki resan e ki gen adrès lakay ou sou li e ke pwopriyetè kay la ba w
 • Lisans chofè
 • Bòdwo Sèvis Piblik (gaz, kouran, dlo)
 • Asirans pou oto
 • lèt yon ajans gouvènman ekri ki gen non ak adrès la sou li (li pa kapab genyen yon Bwat Postal sou li)
 • Dokimantasyon Otorite Lojman nan Vil Nouyòk (New York City Housing Authority: NYCHA) fè
 • Dokimantasyon ki soti nan Jesyon Resous Imèn nan Vil Nouyòk (New York City Human Resources Administration: HRA)
 • Asirans sante
 • Lèt abri pou moun ki sanzabri te ekri
 • Polis asirans pou pwopriyetè kay
 • Polis asirans vi

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak sous revni pou chak moun ki touche revni, nenpòt nan dokiman sa yo

Lajan w touche ak Salè

 • Lèt patwon w lan ekri sou papye a antèt konpayi an, ki siyen e ki gen dat la sou li
 • Enfòmasyon salè de patwon pandan dènye 18 mwa sa yo (ansanm ak non, adrès, nimewo telefòn ak salè)

Revni ki sot nan Lwaye oswa Lokasyon/Pansyon

 • Lèt moun k ap lwe chanm lan, pansyonè a, lokatè a ekri

Asistans Lajan Kash

 • Lèt Bidjè pou Asistans Piblik
 • Kat Asistans Piblik ak yon resi retrè lajan ki resan
 • Resi EFPT
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto

Sipò pou Timoun/Pansyon Alimantè

 • Lèt moun k ap bay sipò a ekri

Benefis Chomaj

 • Lèt/sètifika benefis

Sekirite Sosyal (Depandan, Enfimite, Sivivan ak Retrèt)

 • Lèt/sètifika benefis ki resan

Benefis pou Veteran

 • Lèt benefis ki resan

Sipò ou resevwa nan men lòt Moun nan Fanmi w, Kado/Kontribisyon, Eritaj

 • Deklarasyon oswa lèt yon moun nan fanmi w ekri epi siyen

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la.
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Otorizasyon Travay

+ montre lis sa a - kache lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè meriken
 • Paspò ameriken
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • DD-214
 • Kat Otorizasyon Travay (Employment Authorization Card: I-688B oswa I-766)
 • Paspò etranje, ki gen yon otorizasyon travay ladan li
 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la.
 • I-179
 • I-327
 • I-571
 • I-688A
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Sètifika natiralizasyon

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje epi ranpli Fòm Sèvis Asistans Travay la.
 2. Voye aplikasyon an pa lapòs bay:
  Senior Employment Unit/SCSEP-Title V Program
  New York City Department for the Aging
  2 Lafayette St.
  New York, NY 10007

Telechaje fòm nan

Aplike fas a fas

 1. Telechaje epi ranpli Fòm Sèvis Asistans Travay la.
 2. Pote aplikasyon konplè a bay NYC Department of Aging.
  2 Lafayette St., 6th flr
  New York, NY 10007

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SES la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Sèvis Travay Pou Granmoun Aje si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Vizite biwo a

Sèvis Travay Pou Granmoun Aje (Senior Employment Services)
2 Lafayette St., 6th flr.
New York, NY 10007

 

Dènye mizajou June 9, 2017