Sote kontni prensipal la
Travay

Fòmasyon travay ak plasman pou moun aje yo

Sèvis Travay Pou Granmoun Aje (SES) | NYC Depatman pou moun k ap vyeyi

1. Kijan li mache

SES ede granmoun aje yo prepare ak jwenn travay pandan yo peye yo. SES bay granmoun aje yo fòmasyon sou kijan pou yo itilize òdinatè, chèche travay, ak ekri CV. Konseye oryantasyon karyè yo la pou bay konsèy gratis tou.

 • Si ou kalifye pou SES, gen plasman nan travay nan tout vil la
 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, revni ou, kote ou abite, ak kalifikasyon ou pou travay
 • Aplike pa lapòs sèlman. Biwo SES la fèmen tanporèman.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou SES, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 55 an oswa plis?
 • Èske ou nan chomaj?

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv Idantite

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo

 • Batistè
 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Paspò
 • IDNYC
 • Fòm DHS I-551 (Kat Imigran(Grin Kat)) Fè fotokopi toulede bò yo paske dèfwa dat lè moun lan rantre nan peyi a konn make sou do kat la.
 • DD-214
 • Fòmilè USCIS I-94
 • Dokiman tribal Endyen Ameriken
 • Sètifika natiralizasyon

Prèv Kote Ou Abite

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv Otorizasyon Travay

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

 1. Telechaje epi ranpli Fòm Sèvis Asistans Travay la.
 2. Voye aplikasyon an pa lapòs nan:
  Senior Employment Unit/SCSEP-Title V Program
  New York City Department for the Aging

  2 Lafayette St.
  New York, NY 10007

N ap anonse ou biwo nou fèmen pou yon ti tan akòz

Telechaje fòm nan

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb SES la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Sèvis Travay Pou Granmoun Aje si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele SES

Pou aprann plis konsènan Sèvis Travay pou Granmoun yo rele nan 212-602-6958.

Last Updated Friday, February 26th, 2:02pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.