Sote kontni prensipal la
Travay

Fòmasyon travay ak travay pou granmoun

Pwogram Travay pou Granmoun | Depatman Granmoun Vil New York

1. Kijan li mache

Pwogram Travay pou Granmoun nan ede granmoun ki gen 55 lane ak plis laj prepare pou travay e jwenn travay toutpandan l ap peye yo. Granmoun yo jwenn fòmasyon pou yo sèvi ak òdinatè, chache travay, ekri cv ak plis bagay ankò. Konseye sou karyè yo disponib tou pou ba yo konsèy.

 • Genyen anpil kalite travay ki disponib nan tout vil la, sa gen ladan:
  • tretman done
  • travay administratif
  • sèvis kliyan
  • sèvis sekirite
  • sèvis ayopò
  • swen adomisil
 • Egzije prèv idantite, revni, kote w rete, ak kalifikasyon pou travay

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w kalifye pou Pwogram Travay pou Granmoun nan, ou dwe:

 • Genyen 55 lane oswa plis
 • Viv nan senk minisipalite yo
 • P ap travay
 • Genyen volonte pou ou aprann nouvo konpetans
 • Angaje ou pou ou chache travay aktivman

Revni kay ou dwe nan nivo montan ki parèt nan tablo sa a oswa li dwe pi ba.

Kantite moun k ap viv nan kay la Revni ou (125% oswa pi piti pase nivo povrete federal la)
1 $18,225
2 $24,650
3 $31,075
4 $37,500
5 $43,925
6 $50,350
7 $56,775
8 $63,200
Pou chak moun anplis ajoute $6,425

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Patisipe nan yon Sesyon Enfòmasyon a distans, ki fèt chak madi a 10:00 a.m sou zoom. Ranpli fòmilè enterè a anliy.

Oswa, ou kapab patisipe nan yon Sesyon Enfòmasyon fas a fas. Enskri lè w rele Aging Connect at 212-Aging-NY at 212-244-6469.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Aprann plis

Vizite sit entènèt Travay pou Granmoun DFTA pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Travay pou Granmoun yo.

Rele

Rele Pwogram Travay pou Granmoun yo nan 212-602-6958 pou aprann plis bagay.

Last Updated Tuesday, September 12th, 10:27am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.