Sote kontni prensipal la
Travay

Fòmasyon travay ak travay pou granmoun

Pwogram Travay pou Granmoun | Depatman pou Granmoun Aje Vil New York (NYC Aging)

1. Kijan li mache

Pwogram Travay pou Granmoun nan ede granmoun ki gen 55 lane ak plis laj prepare pou travay e jwenn travay toutpandan l ap peye yo. Granmoun yo jwenn fòmasyon pou yo sèvi ak òdinatè, chache travay, ekri cv ak plis bagay ankò. Konseye sou karyè yo disponib tou pou ba yo konsèy.

 • Genyen anpil kalite travay ki disponib nan tout vil la, sa gen ladan:
  • tretman done
  • travay administratif
  • sèvis kliyan
  • sèvis sekirite
  • sèvis ayopò
  • swen adomisil
 • Egzije prèv idantite, revni, kote w rete, ak kalifikasyon pou travay

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w kalifye pou Pwogram Travay pou Granmoun Aje a (Older Adult Employment Program), ou dwe:

 • Genyen 55 lane oswa plis
 • Viv nan senk minisipalite yo
 • P ap travay
 • Genyen volonte pou ou aprann nouvo konpetans
 • Angaje ou pou ou chache travay aktivman

Revni kay ou dwe nan nivo montan ki parèt nan tablo sa a oswa li dwe pi ba.

Kantite moun k ap viv nan kay la Revni ou (125% oswa pi piti pase nivo povrete federal la)
1 $18,825
2 $25,550
3 $32,275
4 $39,000
5 $45,725
6 $52,450
7 $59,175
8 $65,900
Pou chak moun anplis ajoute $6,725

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Patisipe nan yon sesyon enfòmasyon vityèl, ki fèt chak madi a 10è a.m. sou Zoom. Ranpli fòm ki di w enterese pou w patisipe a anliy.

Oswa, ou kapab patisipe nan yon Sesyon Enfòmasyon fas a fas. Enskri lè w rele Aging Connect at 212-Aging-NY at 212-244-6469.

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Aprann plis

Vizite sit entènèt sou Travay pou Granmoun Aje Vil New York yo pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Travay pou Granmoun yo.

Rele

Rele Pwogram Travay pou Granmoun yo nan 212-602-6958 pou aprann plis bagay.

Last Updated February 12, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.